photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Studia doktoranckie w dyscyplinie Ochrona i kształtowanie środowiska

czwartek 19.07.2018

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie ogłasza nabór kandydatów na 4. letnie stacjonarne studia doktoranckie w dyscyplinie Ochrona i kształtowanie środowiska.

Przyjęcie kandydatów na I rok studiów następuje na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z Uchwałą Nr 36-2013/2014 Senatu SGGW z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia (Załącznik nr 1a). Postępowanie rekrutacyjne ma charakter konkursowy; na studia zostanie przyjętych maksymalnie 10 osób. Na studia doktoranckie może być przyjęta osoba, która ma tytuł zawodowy magistra lub równorzędny.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zostanie przeprowadzona przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną 17 września 2018 r. o godz. 11.00 w sali Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska.  Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat:

 • przedstawi przygotowanie merytoryczne,
 • uzasadni wybór kierunku studiów,
 • scharakteryzuje ogólny zakres planowanego rozwoju naukowego,
 • przedstawi dotychczasowe osiągnięcia naukowe i zawodowe,
 • wykaże się znajomością języka obcego.

Postępowanie rekrutacyjne zakończy sporządzenie listy kandydatów według liczby uzyskanych punktów. Na tej podstawie Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję
o przyjęciu lub odmowie przyjęcia na studia.

Kandydaci w terminie do 14 września 2018 r. powinni złożyć w Dziekanacie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW (ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa) lub w pokoju 109 Kierownika Studiów, następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (Załącznik nr 1),
  2. kwestionariusz osobowy (Załącznik nr 2),
  3. CV zawierające w szczególności: informację o znajomości języków obcych, np. certyfikat/y potwierdzający/e znajomość języka obcego, informację o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych oraz opis zainteresowań naukowych kandydata,
  4. 2 aktualne fotografie o wymiarach 4,5 x 5,5 cm,
  5. odpis dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem lub zaświadczenie o ich ukończeniu wydane przez właściwą dla kandydata uczelnię, potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
  6. udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnią ocen z toku studiów (w przypadku, gdy studia miały charakter dwustopniowy – średnią ze studiów I i II stopnia),
  7. opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej,
  8. zgodę przyszłego opiekuna naukowego/promotora o gotowości objęcia opieką naukową kandydata na studia doktoranckie (Załącznik nr 3).

 

Kierownik Studiów: prof. dr hab. Janusz Kubrak, janusz_kubrak@sggw.pl,  tel. 22-59 35 275.

 

Załączniki

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony