photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

wtorek 9.10.2018

Inauguracja_2018_LogoW dniu 2 października br. o godz. 15, w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/19 dla Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego, Dziekan Wydziału dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. powitał przybyłych gości, m.in.  reprezentantów innych wydziałów SGGW, przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z naszym Wydziałem, emerytowanych i czynnych pracowników Wydziału oraz studentów. Po przywitaniu gości Dziekan w swoim wystąpieniu powiedział m.in.:

            „Rozpoczynamy nowy rok akademicki, trzeci w tej kadencji i być może ostatni. Od wczoraj weszła w życie nowa ustawa o szkolnictwie wyższym, zwana „Konstytucją dla Nauki”, która radykalnie zmieni obraz środowiska akademickiego w naszym kraju. Prawdopodobnie zmieni się struktura naszej Uczelni, kompetencje związane z działalnością naukową, finansowaniem badań i działalności dydaktycznej, będą przeniesione na poziom Uczelni, w tym również uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, którymi szczyci się nasz Wydział. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r., nasze uprawnienia akademickie zostały zakwalifikowane do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, w tym: dyscyplina Budownictwo do Inżynierii Lądowej i Transportu, a dyscyplina Ochrona i Kształtowanie Środowiska (ukształtowana z dawnych Melioracji wodnych) „wróciła” z nauk rolniczych jako „Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka”. Pełne uprawnienia akademickie w dyscyplinie Budownictwo, uzyskaliśmy w 2016 roku, po wielu latach konsekwentnych działań. Natomiast w przypadku drugiej dyscypliny, o taką kwalifikację staraliśmy się od ubiegłego roku w gronie zaprzyjaźnionych jednostek naukowych z uczelni przyrodniczych i politechnik, uznajemy więc to również za nasz sukces. Liczymy że po reformie ten „stan posiadania” zostanie doceniony i uwzględniony w nowej strukturze SGGW. Wierzymy że utrzymamy te uprawnienia na poziomie Uczelni, co uwarunkowane jest uzyskaniem w procedurze oceny parametrycznej w 2021 roku dla każdej z tych dyscyplin co najmniej kategorii B+.

            Niestety podczas ostatniej oceny parametrycznej jednostek naukowych, która była przeprowadzona w ubiegłym roku uzyskaliśmy niższą kategorię naukową. Trudno szukać znaczących zaniedbań, mieliśmy w niej mocniejsze i słabsze strony, niewątpliwie niekorzystne było włączenie naszego Wydziału do grupy jednostek niejednorodnych, spośród których żadna w kraju nie uzyskała kategorii wyższej niż B. Naszymi atutami jest stale rosnąca od 10 lat liczba publikacji w wysoko punktowanych czasopismach, w 2017 roku w prestiżowej bazie Web of Science mieliśmy zarejestrowanych 87 publikacji pracowników i doktorantów naszego Wydziału, w roku bieżącym prawdopodobnie przekroczymy liczbę 100 publikacji w tej bazie.

            Mocnym atutem też jest liczna kadra naukowa. Do słabszych cech można jeszcze niedawno było zaliczyć niewielką liczbę projektów badawczych i niezadowalające tempo rozwoju kadry, szczególnie w zakresie postępowań habilitacyjnych i profesorskich. Niepokoiło nas to tym bardziej, że kilka dni temu zakończyło oficjalne zatrudnienie na Wydziale aż sześciu profesorów. Natomiast w bieżącym roku nastąpił radykalny postęp w rozwoju kadry, szczególnie w zakresie postępowań habilitacyjnych. Zakończonych zostało już 5 postępowań naszych pracowników (…), a wszczęte są cztery kolejne postępowania (…). Ponadto, od poprzedniej inauguracji obronionych zostało osiem doktoratów i procedowane są trzy postępowania o nadanie tytułu profesora. Od wczoraj pracownikami samodzielnymi na naszym Wydziale są Panie: prof. Magdalena Vaverkova i prof. Barbara Tomczyk (…).

            W ostatnim roku zostały jednak też uruchomione 3 nowe krajowe projekty badawcze z Narodowego Centrum Nauki, 2 duże projekty międzynarodowe i już drugi projekt badawczy strukturalny BIOSTRATEG. Liczymy na kolejne aplikacje o granty.

            Zmiany ustawy o szkolnictwie wyższym, w kontekście posiadanych przez Wydział uprawnień do nadawania stopni naukowych w naukach inżynieryjno-technicznych, powinny przyczynić się do dalszego dynamizowania aktywności naukowej pracowników. Liczymy, że efekty podjętych przez Władze Uczelni i Wydziału działań motywacyjnych i aktywności publikacyjnej przyniosą rezultaty też w nowym roku akademickim (…).

            W ubiegłym roku akademickim wprowadzenie nowego algorytmu określającego zasady finansowania jednostek naukowych, spowodowało konieczność zredukowania liczby studentów na Wydziale zmierzającego do osiągnięcia optymalnego współczynnika dostępności kadry na poziomie 13. Dzięki podjętym działaniom Wydział w ubiegłym roku zbilansował się dodatnio, zarówno w zakresie finansowania działalności statutowej, jak i podstawowej.

            Szanowni Państwo,

            Inauguracja Roku Akademickiego należy do najbardziej wzniosłych, a jednocześnie radosnych i wzruszających uroczystości Uczelnianych, przede wszystkim ze względu na przyjmowanie do społeczności akademickiej nowych studentów, którzy wnoszą w nasze środowisko młodość, radość i entuzjazm. Chcemy, aby ten dzień zapisał się trwale w Waszej pamięci.

            Inauguracja dzisiejsza, to szczególnie istotne wydarzenie w życiu 586 nowo przyjętych studentów na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia kształcenia, na cztery kierunki kształcenia prowadzone na naszym Wydziale, tj.: Budownictwo (260), Inżynieria Środowiska (198), Ochrona Środowiska (63) oraz Inżynieria i Gospodarka Wodna (65). Łącznie w tym roku przyjęliśmy 27 nowych studentów więcej niż w roku ubiegłym (rok wcześniej było przyjętych o 200 mniej studentów w stosunku do roku 2017), co wynika z faktu że dzięki działaniom podjętym rok wcześniej przez władze rektorskie, obecnie nie była już konieczna dalsza redukcja liczby nowo przyjmowanych studentów. Na wszystkich kierunkach przyjęliśmy po kilka osób powyżej ustalonych limitów przyjęć.

          Na stacjonarne studia magisterskie będziemy jeszcze rekrutować w lutym 2019 roku, w tym na studia angielskojęzyczne.

            Nasz Wydział znalazł się w gronie laureatów rankingu TOP 10 FOR THE FUTURE, przygotowanego przez miesięcznik Builder na podstawie aktywności studentów w programie edukacyjnym Builder For The Future. W ramach Programu organizowane są wykłady, ćwiczenia, case-study, warsztaty, konsultacje i konkursy. W rankingu uwzględniane są również edukacyjne inicjatywy realizowane w ramach kół naukowych i grup studenckich.

            Kierunek Inżynieria i Gospodarka Wodna w 2018 roku uzyskał Certyfikat Nadzwyczajny „Laur Innowacji” w Trzeciej Edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”. Rok wcześniej kierunek ten uzyskał Certyfikat Nadzwyczajny „Lider Jakości Kształcenia”. Uzyskanie tych certyfikatów świadczy o celowości podjęcia kształcenia na tym kierunku, przygotowaniu bardzo dobrych programów kształcenia i zapotrzebowaniu na absolwentów w gospodarce.

            Przyjęliśmy też 10 nowych doktorantów na III poziom kształcenia.

            W rozpoczynającym się roku akademickim na studiach I i II stopnia na naszym Wydziale studiować będzie 1738 studentów, w tym 1175 na studiach stacjonarnych i 563 na studiach niestacjonarnych oraz 35 doktorantów. Natomiast na SGGW obecnie studiuje łącznie około 19700 studentów. Nasz Wydział jest nadal drugim na SGGW pod względem liczby studentów, chociaż mamy nadzieję że wskaźnik ten nie wpłynie już na kolejne obniżenie poziomu finansowania, w kontekście wspomnianego nowego algorytmu finansowania działalności dydaktycznej.

Droga młodzieży,

            Jest mi niezwykle miło zwrócić się do Was, nowoprzyjmowanych studentów: rozpoczynacie studia w największej i najstarszej w kraju uczelni o tradycjach przyrodniczo–rolniczych, a dzięki naszemu Wydziałowi również i inżynieryjno-technicznych. SGGW to doskonale rozwijająca się uczelnia akademicka, dynamicznie zmieniająca swoje oblicze i profil.

            Wybraliście znaczący i liczący się nie tylko na SGGW Wydział, z ponad 70-cio letnią tradycją kształcenia łączącego nauki techniczne i środowiskowe, na bardzo dobrej Uczelni. Wspaniały kampus będzie przez najbliższe lata miejscem Waszej aktywności przygotowującej do samodzielnej działalności zawodowej, ale również miejscem realizacji Waszych zainteresowań, aktywności i odpoczynku.

            Z okazji, podjęcia właściwej życiowej decyzji – kontynuowania nauki na trudnych studiach o profilu technicznym z elementami przyrodniczymi, składam Wam serdeczne gratulacje. Gratuluję sukcesu w procesie rekrutacji, gdyż na jedno miejsce było kilku kandydatów (!).

            Jesteście na starcie, a szansa – prawdziwego sukcesu, jest przed Wami. Wykorzystajcie ją!!! Wykorzystajcie okres nadchodzących kilku lat na rzetelną pracę; na zdobywanie wiedzy, na poznawanie ludzi, na zwiedzanie, a później zmienianie świata. Pamiętajcie, że ten piękny i ważny okres, który macie przed sobą, dany jest tylko jeden raz w życiu. To zdanie powtarzane jest prawie na każdej inauguracji, proszę abyście dokładnie je przeanalizowali, aby okresu tego nie zmarnować!!!

            Będziecie otoczeni kadrą wybitnych specjalistów z zakresu budownictwa, inżynierii środowiska, inżynierii wodnej oraz ochrony środowiska. Starajcie się wykorzystać ich wiedzę i doświadczenie. Najwięcej jednak zależy od Was samych!!!

Naszą troską jest ciągłe podnoszenie jakości kształcenia. Kontynuujemy intensywne prace nad udoskonaleniem programów studiów na wszystkich czterech kierunkach, mające na celu zdobywanie przez studentów nowej wiedzy i umiejętności. Jesteśmy w stałym kontakcie ze dziekanami wszystkich kierunków, zarówno uczelni technicznych jak i przyrodniczych, kierunków które prowadzimy na naszym Wydziale i wspólnie podejmujemy decyzje udoskonalające programy kształcenia i metody nauczania, rozbudowujemy bazę dydaktyczną i badawczą. Kontaktujemy się również z przyszłymi pracodawcami, którzy będą korzystać ze zdobytej przez Was wiedzy i umiejętności, ale również będą weryfikować Wasze przygotowanie do zawodu.

            Na Wydziale prowadzonych jest wiele tematów badawczych, w których uczestniczą także studenci lat starszych, szereg z tych tematów realizowanych jest we współpracy z zagranicą. Przez wiele lat, Wydział uczestnicząc w realizacji tematów dydaktycznych w ramach programów TEMPUS-Phare, czy ERASMUS, umożliwił setkom studentów odbycie praktyk i staży w uczelniach i przedsiębiorstwach w wielu uczelniach zagranicznych. W tym roku uzyskaliśmy projekt POWER „Sukces z Natury” – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesów kształcenia i jakości nauczania na SGGW”, który daje nam możliwości szerszego włączenia do programu edukacji staży studenckich w przedsiębiorstwach oraz finansowania studiów angielskojęzycznych. Obecnie SGGW aplikuje do dwóch kolejnych programów w ramach konkursu POWER, tj. „Synergia zintegrowany program rozwoju SGGW” oraz „Zintegrowany program Rozwoju SGGW na rzecz rozwoju regionalnego”.

            W ramach tzw. „Double-deegre programme”, niektórzy z naszych studentów po odbyciu piątego roku studiów w Cranfield University w Wielkiej Brytanii lub Wageningen University w Holandii uzyskali dyplomy ukończenia dwóch uczelni; SGGW i zagranicznej. Mamy również podpisaną umowę o podwójnym dyplomowaniu z Uniwersytetem Gospodarki Wodnej i Zasobów Naturalnych w Równem, na razie korzystają z niej głównie studenci z Ukrainy, ale czekamy również na pierwszych polskich studentów, którzy część studiów będą realizować w Równem na Ukrainie. Umowy o podwójnym dyplomowaniu zawieramy również dla doktorantów.

            W ostatnim roku akademickim wprowadziliśmy elektywy, przedmioty specjalizacyjne prowadzone w języku angielskim. Prowadzimy magisterskie studia angielskojęzyczne na kierunku Environmental Protection i planujemy od lutego 2019 roku uruchomić takie studia na kierunku Civil Engineering (dofinansowane z programu POWER), a w kolejnych latach również na kierunku Environmental Engineering, mamy już zatwierdzone programy kształcenia na tych kierunkach.

            Absolwenci Naszego Wydziału stosunkowo łatwo znajdują pracę w firmach budowlanych, organach administracyjnych i różnych innych podmiotach gospodarczych. Są cenionymi inżynierami potrafiącymi rozwiązywać problemy techniczne z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, pracują przy realizacji największych inwestycji w kraju i za granicą.

            Absolwenci kierunków Budownictwo, Inżynieria środowiska oraz Inżynieria i gospodarka wodna, będą mogli uzyskiwać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiednich specjalnościach. Z mojego ponad 12-letniego doświadczenia pracy w komisji kwalifikacyjnej w Mazowieckiej Izbie Inżynierów Budownictwa wynika, że nasi absolwenci są dobrze przygotowani do pracy w zawodzie i pomyślnie zdają egzaminy na uprawnienia.

            Studia to też rozwój intelektualny i duchowy. To czas kształtowania osobowości, radości, koleżeństwa i zawiązywania trwałych przyjaźni i miłości, nieraz na całe życie. Starajcie się wykorzystać te możliwości (…).

            Po ukończeniu studiów I stopnia możecie dalej kontynuować naukę na studiach II stopnia magisterskich, w systemie stacjonarnym 1,5 roku, lub niestacjonarnym 2 lata.

            Najlepsi absolwenci studiów magisterskich mogą podjąć wspomniane studia III stopnia doktoranckie i zasilić w przyszłości kadrę naukową Wydziału lub innych placówek naukowych.

            Szanowni Państwo,
            Chciałbym jeszcze raz pogratulować nowo przyjmowanym studentom, wyboru kierunku studiów, sukcesu w procedurze rekrutacyjnej i jednocześnie życzyć samych pozytywnych ocen oraz dużo wspaniałych przeżyć w okresie studiów,
            Chiałbym także wyrazić głęboką wdzięczność i podziękowania pracownikom za ich zaangażowanie w pracę na rzecz rozwoju Wydziału, życzyć zadowolenia z pracy i pomyślności w rozpoczynającym się roku akademickim 2018/2019.
            Serdecznie dziękuję naszym gościom i sympatykom, a szczególnie absolwentom i emerytowanym pracownikom Wydziału. Państwa obecność to dowód wsparcia, zainteresowania wspólnym działaniem i przynależności do zawodowej rodziny.

Niech rok akademicki 2018/2019 będzie pełen sukcesów dla każdego studenta, pracownika i sympatyka Wydziału – dla całej naszej społeczności akademickie (…).”

Na koniec swojego przemówienia, Dziekan przedstawił prodziekanów, kierowników studiów doktoranckich oraz opiekunów I roku dla poszczególnych kierunków studiów.

Inauguracja_2018_zdj02Po wystąpieniu Dziekana głos zabrał Prorektor ds. rozwoju, prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik. Podczas swojego wystąpienia Rektor podzielił się ze studentami refleksją, że z punktu widzenia młodego człowieka rozpoczynającego studia, czas studiów wydaje się być bardzo długi. Natomiast z perspektywy profesora, to epizod w życiu. Jednak bardzo ważny epizod, który najczęściej decyduje o tym, jak się potoczy dalsze życie.

W kolejnym punkcie programu Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, dr hab. Jarosław Chormański wraz z Prorektorem i Dziekanem wręczyli nagrody J.M. Rektora prof. dr hab. Wiesława Bielawskiego za osiągnięcia w 2017 roku. Nagrodę indywidualną I st. za całokształt dorobku otrzymali: prof. dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski, dr hab. Monika Wągrowska, prof. nadzw. oraz dr hab. inż. Tadeusz Siwiec, prof. nadzw. (z dyplomem uznania za osiągnięcia naukowe). Nagrody indywidualne II st. za osiągnięcia naukowe otrzymali: dr hab. Dorota Mirosław-Świątek, dr hab. inż. Maja Radziemska oraz dr Mikołaj Piniewski (oraz dyplom uznania za osiągnięcia organizacyjne). Nagrodę indywidualną III st. za osiągnięcia naukowe otrzymał dr Piotr Dąbrowski. Nagrodą indywidualną I st. oraz dyplomem uznania za osiągnięcia naukowe i organizacyjne wyróżniony został Dziekan dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. Nagrodę zespołową II st. za osiągnięcia naukowe otrzymały następujące zespoły:

  • dr hab. inż. Tomasz Okruszko, dr Mateusz Grygoruk, dr Adam Kiczko oraz dr inż. Paweł Marcinkowski (oraz dyplom uznania za osiągnięcia organizacyjne),
  • dr inż. Anna Sieczka, mgr inż. Anna Miszkowska, mgr inż. Piotr Osiński oraz dr inż. Agnieszka Kiersnowska – dyplom uznania za osiągnięcia naukowe.
  • dr hab. inż. Grzegorz Majewski, dr hab. inż. Tomasz Rozbicki oraz dr Katarzyna Rozbicka,
  • dr hab. Tomasz Falkowski, prof. nadzw., dr inż. Mariusz Lech, dr inż. Piotr Ostrowski, dr inż. Joanna Fronczyk, dr inż. Katarzyna Pawluk (oraz dyplom uznania za osiągnięcia organizacyjne),
  • prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański, dr inż. Wojciech Sas, dr inż. Katarzyna Gabryś, mgr inż. Andrzej Głuchowski oraz mgr inż. Emil Soból.

Inauguracja_2018_zdj03Nagrody zespołowe III st. za osiągnięcia naukowe zostały wręczone następującym zespołom badawczym:

  • dr hab. inż. Agnieszka Karczmarczyk, dr inż. Anna Baryła oraz dr inż. Agnieszka Bus,
  • dr inż. Lidia Reczek i dr inż. Magdalena Michel.

Nagrodę zespołową II st. za osiągnięcia dydaktyczne otrzymali: dr hab. inż. Zbigniew Popek, prof. nadzw., dr inż. Ignacy Kardel (oraz dyplom uznania za osiągnięcia naukowe), dr inż. Daniel Szejba, dr inż. Małgorzata Wdowska oraz dr inż. Janusz Urbański.

Nagrodę zespołową II st. za osiągnięcia organizacyjne otrzymali: dr inż. Katarzyna Markowska-Lech, dr inż. Marcin Krukowski, dr inż. Marcin Małuszyński, dr inż. Ilona Małuszyńska, dr inż. Marzena Lendo-Siwicka, dr inż. Olga Szlachetka, dr inż. Ewa Papierowska oraz dr inż. Katarzyna Jeleniewicz.

Nagrody zespołowe III st. za osiągnięcia organizacyjne otrzymały następujące zespoły:

  • dr hab. inż. Józef Mosiej, dr hab. inż. Mieczysław Połoński, prof. nadzw., dr inż. Agnieszka Bańkowska-Sobczak, dr inż. Vazgen Bagdasaryan oraz dr inż. Grzegorz Wrzesiński.
  • dr hab. Jarosław Chormański, prof. nadzw., dr inż. Agnieszka Hejduk, mgr inż. Marta Kiraga (dyplom), mgr inż. Jacek Jóźwiak (dyplom), mgr inż. Maciej Góraj (dyplom), mgr inż. Joanna O’Keeffe (dypklom), mgr inż. Jacek Gładecki (dyplom), inż. Izabela Szkopek (dyplom) oraz Robert Zakowicz (dyplom).

Następnie zostały wręczone nagrody wyróżnionym absolwentom Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska za najlepsze prace magisterskie zrealizowane na wydziale w mijającym roku akademickim: mgr inż. Konradowi Sławińskiemu (promotor – dr inż. Jacek Jaworski), mgr inż. Kacprowi Wąsowiczowi (promotor – dr inż. Marek Dohojda), mgr inż. Emilianowi Rzymskiemu (promotor – dr inż. Marek Dohojda), mgr inż. Angelice Czaplickiej (promotor – dr inż. Gabriela Rutkowska), mgr inż. Rafałowi Bagińskiemu (promotor – dr hab. Mirosław Lipiński), mgr inż. Aleksandrze Walesiak (promotor – dr inż. arch. Mirosława Górecka), mgr inż. Ewie Kruszyńskiej (promotor – dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.) oraz mgr inż. Natalii Studniarek (promotor – dr Mateusz Grygoruk). Nagrody zostały ufundowane przez Mazowiecką Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych.

Kolejne nagrody zostały wręczone studentom I roku (r.ak. 2017/18), którzy uzyskali najlepsze oceny z przedmiotu wytrzymałość materiałów: Kamilowi Krukowi, Malwinie Kurpiewskiej, Patrycji Stępień i Natalii Jakielskiej. Fundatorem nagrody była firma Casio.

Po wręczeniu nagród nastąpiła najważniejsza część inauguracji – Immatrykulacja studentów I roku, którą przeprowadziła Dziekan ds. dydaktyki, dr inż. Małgorzata Wdowska. Immatrykulacja zakończyła się odśpiewaniem Gaude Mater Polonia.

Następnie zgodnie z tradycją, wygłoszony został przez prof. dr hab. inż. Michała Topolnickiego wykład inauguracyjny pt. „Fascynująca geotechnika – możliwości i wyzwania”.

W ostatnim punkcie programu, głos zabrała przedstawicielka Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego, pani Aneta Niemyjska. Przywitała ona studentów I roku oraz przedstawiła możliwości zaangażowania studentów w organizacjach studenckich działających na uczelni.

 

Na zakończenie uroczystości odśpiewano Gaudeamus.

 
Galeria zdjęć


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony