photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Magistrant – stypendysta

czwartek 18.04.2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ogłasza nabór na stanowisko: magistrant – stypendysta.
Wymagania dla Kandydata/Kandydatki:

 1. jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska lub geoinformatyki
 2. posiadane doświadczenie w klasyfikacji danych multispektralnych, interpretacji i opracowaniu wyników tych klasyfikacji,
 3. posiadane doświadczenie w w pozyskiwaniu i analizie danych skaningu laserowego (naziemny, lotniczy, BSP)
 4. posiadane doświadczenie w wykonywaniu pomiarów GNSS,
 5. posiadane doświadczenie w analizie danych pozyskanych z pułapu BSP,
 6. zaawansowana znajomość oprogramowania z dziedziny fotogrametrii, teledetekcji i GIS, w tym szczególnie QGIS, ArcGIS, Agisoft Photoscan, Envi, Lastools,
 7. conajmniej podstawowa znajomość języka Python i/lub R,
 8. znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się literaturą naukową,
 9. posiadanie przez kandydata ważnego świadectwa kwalifikacji personelu lotniczego UAVO-VLOS i Mr(do 25kg jedoski BSL) i badań medycyny lotniczej
 10. prawo jadzy kat.Bodpowiedzialność, rzetelność, terminowość,

Dodatkowo promowane będzie:

 1. autorstwo kandydata w publikacji w czasopiśmie naukowym umieszczonym na Web of Science,
 2. udokumentowane wystąpienie na konferencji naukowej,

Opis zadań:

Stypendysta-magistrant uczestniczyć będzie w realizacji projektu badawczego finansowanego przez NCN w ramach konkursu Opus 13: „Wykorzystanie danych hiperspektralnych oraz LiDAR, pozyskiwanych z pułapu lotniczego oraz platformy UAV, do charakterystyki hydromorfologicznej europejskich rzek, w skali odcinka cieku”. Przewiduje się udział magistranta w następujących zadaniach:

 1. pozyskanie i opracowanie fotogrametrycznych obrazów z pułapu BSP
 2. pozyskanie i opracowanie danych typu LiDAR z pułapu BSP
 3. wykonanie pomiarów referencyjnych zobrazowań hiperspektralnych
 4. wykonanie teledetekcyjnych klasyfikacji lotniczych danych hiperspektralnych i ALS
 5. wykonanie oceny jakości teledetekcyjnych klasyfikacji danych hiperspektralnych i ALS
 6. opracowanie i wdrożenie w praktyce algorytmu umożliwiającego wyznaczanie wskaźników hydromorfologicznych i charakterystyk dolinowych i korytowych siedlisk roślinnych
 7. przegląd literatury z zakresu tematyki badawczej
 8. opracowanie publikacji naukowych

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio od dr hab. Jarosława Chormańskiego, prof. SGGW

Typ konkursu NCN: OPUS 13

Termin składania ofert: 10.05.2019

Forma składania ofert: pocztą elektroniczną lub osobiście u dr hab. Jarosława Chormańskiego, prof. SGGW
adres email: j.chormanski@levis.sggw.pl

Warunki zatrudnienia:

 1. Wynagrodzenie w formie stypendium po podpisaniu umowy
 2. Okres pracy przy projekcie: do 01.2022
 3. Warunkiem rozpoczęcia pracy w projekcie i wypłaty stypendium jest posiadania statusu magistranta

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys naukowy (CV);
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów inzynierskich;
 4. Potwierdzenie statusu studenta studiów magisterskich;
 5. Lista dotychczasowych publikacji lub innych osiągnięć naukowych;
 6. Opinia aktualnego opiekuna naukowego;
 7. Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego (jeśli posiada);
 8. Inne dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie (w tym kopia świadectwa kwalifikacji personelu lotniczego).

Stypendystę wyłoni komisja konkursowa. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi i zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów. Konkurs może zostać nierozstrzygnięty bez podania przyczyn.  Stypendium może zostać przyznane osobie będącej na drugiej pozycji na liście rankingowej, pod warunkiem, że laureat konkursu przed podpisaniem umowy stypendialnej zrezygnuje z jego pobierania. Na stypendystę nie może zostać wybrana osoba przebywająca
w momencie rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, dziekańskim itp.
Konkurs ma charakter otwarty. Procedura rekrutacji zostanie przeprowadzona zgodnie z regulaminem NCN.


Brak komentarza

Brak komentarza.

Kanał RSS z komentarzami do tego wpisu.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony