photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Rady programowe

Na podstawie § 42 Podmiotem opiniodawczo-doradczym dziekana są rady programowe działające przy wydziale.
Dziekan powołuje rady programowe i określa ich skład osobowy, dla każdej dyscypliny wiodącej przypisanej wydziałowi.
Rada programowa jest właściwa dla kierunków studiów przyporządkowanych do danej dyscypliny.
Do zadań rady programowej należy:
1) wspieranie dziekana w procesie nadzoru nad zapewnianiem jakości kształcenia w ramach kierunków studiów przyporządkowanych danej dyscyplinie;
2) wyrażanie opinii w sprawach związanych z kształceniem w danej dyscyplinie lub innych sprawach przedłożonych przez dziekana;
3) opracowywanie projektów programów i planów studiów;
4) analiza wyników ewaluacji zajęć dydaktycznych i formułowanie rekomendacji w tym zakresie;
5) ewaluacja i doskonalenie programów i planów studiów, w tym sylabusów;
6) wykonywanie innych zadań związanych z zapewnianiem jakości kształcenia, określonych przez Rektora lub dziekana.

Rada programowa składa się z dziekana, prodziekanów oraz od siedmiu do 20 członków, w tym:
1) zastępcy dyrektora instytutu właściwego do spraw kształcenia z instytutu działającego w ramach tej samej dyscypliny co rada programowa;
2) nauczycieli akademickich związanych z daną dyscypliną;
3) co najmniej jednego przedstawiciela otoczenia społeczno-gospodarczego, niebędącego członkiem wspólnoty uczelni;
4) co najmniej jednego nauczyciela akademickiego reprezentującego inną dyscyplinę niż dyscyplina, w ramach której powołano radę programową;
5) studentów delegowanych przez właściwy organ samorządu studenckiego, z zastrzeżeniem, że przedstawiciele studentów stanowią nie mniej niż 20% składu rady programowej.

Kadencja rady programowej jest równa okresowi powołania dziekana.

Rada programowa dyscypliny Inżynieria lądowa i transport

Rada programowa dyscypliny Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony