photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


CENTRUM WODNE SGGW

 
 

 

Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska – „Centrum Wodne” SGGW

Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska wraz z początkiem 2011 roku zmienił nazwę na: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  

Podstawa prawna projektu
 
Projekt z listy indykatywnej pn. Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska – „Centrum Wodne” SGGW realizowany jest w ramach Działania 13.1 priorytetu XIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007- 2013. W dniu 30 grudnia 2008 roku została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu między Ośrodkiem Przetwarzania Informacji (Instytucja Pośrednicząca II/Instytucja Wdrażająca) a Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
 
Cel projektu.
 
Celem ogólnym Projektu jest poprawa jakości kształcenia na Wydziale, co powodować będzie wzmocnienie Uczelni w prowadzonej przez nią działalności dydaktycznej, naukowo-badawczej, jak i w zakresie oddziaływania na gospodarkę poprzez transfer wiedzy. Celem bezpośrednim Projektu jest realizacja nowoczesnego Obiektu dydaktycznego i naukowo-badawczego Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, umożliwiającego poprawę jakości kształcenia w zakresie budownictwa, inżynierii i kształtowania środowiska, a także podjęcie nowych zadań dydaktycznych, naukowych i badawczych, realizowanych na najwyższym poziomie uczelni europejskich. W procesie podnoszenia jakości kształcenia i badań wykorzystane zostaną także technologie informacyjne. Poprawę jakości kształcenia umożliwi zmodernizowanie infrastruktury, które odbędzie się poprzez zakup wysoko specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej, stanowiącej wyposażenie Pracowni, wykorzystywanych w celach dydaktycznych i badawczych. Konsolidacja i udoskonalenie bazy aparaturowej mającej zastosowanie w procesie dydaktycznym, przyczyni się także do włączenia studentów II i III stopnia kształcenia do uczestnictwa w procesie naukowo-badawczym, co umożliwi pozyskanie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej. W procesie podnoszenia jakości kształcenia wykorzystane zostaną także technologie informacyjne. Celem pośrednim projektu jest wzrost potencjału Uczelni w świadczeniu usług dydaktycznych oraz wzrost potencjału badawczo-rozwojowego Wydziału. Realizacja Projektu skutkować będzie wzrostem liczby studentów i doktorantów, a więc docelowo także liczby specjalistów i naukowców, o specjalizacjach uznanych za najistotniejsze dla osiągnięcia i podtrzymania rozwoju gospodarczego kraju – nowoczesne technologie, inżynieria wodna, materiałowa i środowiska, inżynieria budowlana. Stworzenie nowej struktury, jaką będzie Centrum Wodne, w ramach Wydziału będzie skutkować wzrostem zatrudnienia kadry badawczej, dydaktycznej i technicznej. Atrakcyjność Uczelni zostanie wzmocniona także w aspekcie badawczym, w zakresie badań prowadzonych w ramach Uczelni. Oddziaływanie długofalowe Projektu odbywać się będzie przede wszystkim poprzez kształcenie kadr naukowych dla gospodarki, nauki i edukacji na najwyższym poziomie, w priorytetowych dla rozwoju kraju dziedzinach, decydujących o innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Doskonalenie procesu kształcenia podniesie go na poziom odpowiadający potrzebom nowoczesnego i rozwiniętego społeczeństwa opartego na wiedzy.
 
Lokalizacja i ogólny opis projektu
 
Centrum Naukowo-Dydaktyczne Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska – „Centrum Wodne” SGGW zlokalizowane jest na terenie głównego kampusu Uczelni w Warszawie, w dzielnicy Ursynów, u zbiegu ulic Nowoursynowskiej i Ciszewskiego.Ogólna powierzchnia realizacji projektu wynosi około 14 600 m2. W skład projektu wchodzi budynek dydaktyczny o powierzchni zabudowy: 1.954,8 m2, powierzchni całkowitej: 5.565,3 m2, powierzchni użytkowej: 4.557,4 m2, kubaturze: 28.167 m3. W budynku znajduje się 19 Pracowni, wyposażonych w nowoczesną aparaturę naukowo-badawczą. Centrum Naukowo-Dydaktyczne tworzą następujące pracownie: Monitorowania Wód Powierzchniowych, Monitorowania Przepływu Wód Podziemnych, Jakości Wody, Chemii Wód, Osadów Ściekowych, Gleb i Roślin, Mechaniki Płynów, Sedymentologiczna, Odwodnień i Nawodnień, Ekologii Ekosystemów Wodnych, Ekotechnologii, Meteorologii, Fizyki Ośrodków Porowatych, Systemów Geoinformacyjnych i Modelowania Środowiska, Geoinformacji i Metod Geodezyjnych, Badań Właściwości Fizycznych Gruntów i Skał, Badań Właściwości Mechanicznych Gruntów i Skał, Badań Dynamicznych Gruntów i Skał, Badań Geosyntetyków, Procesów Fizycznych w Budownictwie, Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Budowlanych. Wyposażenie pracownie stanowi 310 zestawów nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej oraz 51 komputerów wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem specjalistycznym. W budynku Centrum Naukowo-Dydaktycznego, obok pomieszczeń laboratoryjnych, znajdują się pomieszczenia wystawowe, eksponujące i popularyzujące tematykę badawczą współczesnej inżynierii wodnej i sanitarnej. Wystawa stała i rotacyjna będzie przeznaczona dla młodzieży i osób odwiedzających SGGW. Jej oryginalnym elementem będzie zdrój wody pitnej z wodą oligoceńską (trzeciorzędową), plejstoceńską (czwartorzędową) i z wodociągów miejskich (z ujęć powierzchniowych) oraz możliwość przeprowadzenia wybranych badań jakości wody. W otoczeniu Centrum Naukowo-Dydaktycznego zlokalizowany jest obiekt dydaktyczny – Park Wodny. Składa się on z modelu cieku wodnego połączonego ze zbiornikami troficznymi i znajdującego ujście do końcowego zbiornika wodnego. Całość układu wodnego obrazuje obieg wody w środowisku. System ten podzielony jest na cześć odwzorowującą zlewnię górską oraz część stanowiącą zlewnię rzeki nizinnej. Układ wodny wyposażony został w modele budowli hydrotechnicznych umieszczonych wzdłuż biegu rzeki i na zbiornikach (syfon, przelew wieżowy, jazy). Modele prezentują przykładowe rozwiązania konstrukcyjne budownictwa hydrotechnicznego i umożliwiają praktyczną możliwość zapoznania się studentów i doktorantów z systemami modelowania warunków hydraulicznych hydrobiologicznych. W zbiorniku umieszczony jest dok zakończony szklaną ścianą i oświetleniem, umożliwiający zejście w głąb zbiornika wodnego i obserwację rozwoju strefy przybrzeżnej akwenu. Woda w układzie Parku Wodnego krąży w obiegu zamkniętym dzięki systemowi pomp podających wodę z końcowego zbiornika do stacji początkowej, którą stanowi element ziemny zbudowany z konstrukcji gabionowej oraz ziemnej. O jakość wody dba między innymi naturalna oczyszczalnia szuwarowa stanowiąca element układu wodnego. Wspomniany obiekt jest unikatowy w skali kraju. Będzie wykorzystany w procesie dydaktycznym oraz w popularyzacji wiedzy ogólnej do ilustracji obiegu wody w przyrodzie i nauczania zasad kształtowania i realizacji przedsięwzięć hydrotechnicznych. W otoczeniu Centrum wody zlokalizowana zostanie stacja meteorologiczna monitorująca jakość powietrza atmosferycznego i wybrane parametry meteorologiczne mierzone na wielu poziomach. Stacja pracować będzie w sieci monitoringu powietrza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zarówno Budynek jak i Park Wodny został wyposażony w udogodnienia dla potrzeb nauki i pracy dla osób niepełnosprawnych.
 
Prowadzenie dydaktyki i badań naukowych
 
Nowoczesne Urządzenia zakupione w ramach Projektu będą wykorzystywane zarówno w celach dydaktycznych, jak i naukowych. W Centrum będą odbywać zajęcia głównie studenci kierunków Inżynieria środowiska oraz Budownictwo, a także studiów doktoranckich w dyscyplinie kształtowania środowiska oraz doktoranci w dyscyplinie budownictwo. Dydaktyka będzie prowadzona na poziomie studiów I, II i III stopnia. Laboratoria, sale dydaktyczne i Park Wodny otwarte też będą na studentów z innych wydziałów oraz studiów międzywydziałowych SGGW. Odbiorcami wyników Przedsięwzięcia będzie liczna grupa studentów krajowych i zagranicznych w ramach wymiany studenckiej w różnych programach dydaktycznych, a także kadra naukowa Uczelni. Unikatowy w skali kraju i Europy Park Wodny będzie mógł być wykorzystywany jako uzupełnienie procesu dydaktycznego realizowanego w szkołach średnich i podstawowych. Stworzenie specjalistycznych doskonale wyposażonych Pracowni edukacyjno-badawczych pozwoli nie tylko na podniesienie jakości kształcenia, a także na zwiększenie ilości i jakości badań, prowadzonych w ramach Wydziału, co skutkować będzie zwiększeniem ilości uzyskanych przez Uczelnię patentów i praw ochronnych. W Budynku zaplanowano również pomieszczenia wystawowe, w których lokowane będą ekspozycje popularyzujące tematykę z zakresu inżynierii wodnej i sanitarnej.
 
Stan realizacji projektu
 
Zakończone zostały prace budowlane na budynku „Centrum Wodnego” oraz w Parku Wodnym. Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu trwają obecnie przetargi na wyposażenie budynku w meble oraz aparaturę badawczą oraz na zakup i nasadzenie drzew, krzewów i roślinności w Parku Wodnym.. Większość przetargów została już przeprowadzona i pozytywnie zakończona podpisaniem umów na dostawę aparatury i wyposażenie budynku.
Podpisane umowy skutkowały dostawąi aparatury dydaktycznej i badawczej do Pracowni budynku dydaktycznego. Całość prac związanych z przeprowadzeniem i realizacjąprzetargów zakończono wiosną 2010 roku.
 
Uroczyste otwarcie Centrum Wodnego
 
Oficjalne otwarcie Centrum Naukowo-Dydaktycznego Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska – „Centrum Wodne” SGGW miało miejsce 16 czerwca 2010. W  uroczystym otwarciu wzięła udział Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka. Zapraszamy do zapoznania się z wyjątkiem z przemówienia Jego Magnificencji Rektora SGGW, prof. dr hab. Alojzego Szymańskiego oraz odwiedzenia galerii fotografii na których uwieczniono dzień otwarcia.  Centrum Wodne zostało udostępnione pierwszym studentom z początkiem roku akademickiego roku akademickiego 2010/2011.

 


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony