photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Główne kierunki badań

KATEDRA INŻYNIERII BUDOWLANEJ

Analiza i modelowanie procesów termomechanicznych w materiałach niejednorodnych

Badania nad wybranymi parametrami kanalizacyjnych sieci ciśnieniowych

Badania dotyczące zeroenergetycznych budynków z wykorzystaniem materiałów niskoprzetworzonych na terenach niezurbanizowanych

Zrównoważony rozwój budownictwa i osadnictwa na wsi

Mechanika ciała stałego, teoria konstrukcji

Badania hydrauliczne i technologiczne systemów wodociągowych

Metody geodezji, fotogrametrii, teledetekcji oraz systemy informacji przestrzennej dla budownictwa i inżynierii środowiska

KATEDRA GEOINŻYNIERII

Badania, modelowanie i monitorowanie zachowania się gruntów naturalnych i antropogenicznych w złożonych warunkach obciążenia

Badania i obliczenia służące wdrożeniu innowacyjnych technologii zabezpieczania środowiska wodno-gruntowego przed zanieczyszczeniem

Prognozowanie zmian środowiska geologicznego dolin rzecznych w związku z ich zagospodarowaniem

Usprawnienie procesu planowania, projektowania i realizacji obiektów inżynierskich

Rozwój metodyki badań i obliczeń hydrogeologicznych i geotechnicznych dla potrzeb posadowienia budynków i obiektów inżynierii środowiska

Doskonalenie metod projektowania i eksploatacji ziemnych budowli piętrzących i składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych

Doskonalenie metod technologiczno-organizacyjnych i zastosowanie nowych materiałów w inżynierii i kształtowaniu środowiska

KATEDRA INŻYNIERII WODNEJ

Analiza możliwości zastosowania modeli hydrologicznych dla potrzeb symulacji funkcjonowania chronionych terenów mokradłowych w zlewni rzecznej

Gospodarowanie wodą na obszarach niezurbanizowanych i cennych przyrodniczo

Doskonalenie metodyki i opisu obiegu wody i materii stałej w nizinnych zlewniach rzecznych

Hydraulika koryt i budowli

Agroklimat i bioklimat człowieka w Polsce

KATEDRA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

Kształtowanie warunków wodnych i zapobieganie zanieczyszczeniom obszarowym dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Zastosowanie inżynierii ekologicznej w kształtowaniu zasobów wodnych oraz zapobieganiu zanieczyszczeń na obszarach zurbanizowanych i niezurbanizowanych

Innowacyjne i zasobooszczędne gospodarowanie wodą w rolnictwie i leśnictwie w aspekcie zmian klimatu i jego ochrony

Racjonalne wykorzystanie torfowisk z uwzględnieniem wpływu zmian klimatycznych na bilans wodny gleb torfowo-murszowych

Wpływ sorbentów na formowanie się zadarnień na gruntach niespoistych oraz wpływ warunków świetlnych na stan muraw sportowych

Podstawy projektowania i eksploatacji systemów melioracyjnych

Przyrodniczo-rolnicze podstawy inżynierii środowiska

Rekultywacja terenów zdegradowanych i utylizacja odpadów stałych i ścieków


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony