photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


PODSUMOWANIA KONFERENCJI

——————————————————————————————————————————————————————————————–

Konferencja naukowo-techniczna pt. „Bliskie naturze zagospodarowanie rzek i dolin”

Dnia 22 września br. na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW odbyła się, zorganizowana przez Katedrę Inżynierii Wodnej SGGW wspólnie z European Center of River
Restoration, Konferencja naukowo-techniczna pt. „Bliskie naturze zagospodarowanie rzek i dolin”, połączona z Jubileuszem 45-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. inż. Jana Żelazo. W Konferencji wzięli udział pracownicy naukowi, doktoranci i praktycy z wielu ośrodków, m.in. akademickich i badawczych z Warszawy, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Białegostoku, Słupska i Łodzi, oraz liczne grono pracowników i doktorantów SGGW.
Obrady otworzył Pan Dziekan ds. Studiów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, prof. dr hab. inż. Piotr Hewelke, natomiast pierwszy referat, zatytułowany: „Wybrane problemy ochrony środowiska w realizacji inwestycji gospodarki wodnej” wygłosił Jubilat Konferencji – prof. Jan Żelazo. W trzech sesjach plenarnych przedstawiono w sumie 20 referatów i 13 prezentacji posterowych, obejmujących wiele aspektów problematyki zagospodarowania rzek i dolin oraz związanych z tym wymogów ochrony środowiska. Zaprezentowano szereg wyników badań i analiz aktualnego stanu środowiska oraz zmian zachodzących w rzekach i dolinach, wynikających z działalności człowieka, jak również – kilka interesujących rozwiązań z zakresu renaturyzacji rzek i dolin. Prezentacje obejmowały wiele szczegółowych zagadnień z zakresu modelowania, analizy i oceny przekształceń warunków wodnych i siedliskowych oraz modelowania i oceny zabudowy hydrotechnicznej. Więcej informacji nt. konferencji można znaleźć pod adresem http://bliskienaturze.sggw.pl
W podsumowaniu obrad Pan prof. Jan Żelazo podkreślił znaczenie problematyki konferencji oraz potrzebę stałej wymiany doświadczeń i zacieśnienia współpracy pomiędzy nauką,  praktyką i szeroko rozumianą ochroną środowiska w zagadnieniach związanych z zagospodarowaniem zasobów wodnych.
Uczestnicy wyrazili nadzieję kontynuacji tematyki konferencji w kolejnych spotkaniach pod hasłem „Bliskie naturze zagospodarowanie rzek i dolin” w najbliższych latach.

Galeria zdjęć

——————————————————————————————————————————————————————————————–

Konferencja Aktualne Problemy Budownictwa

W dniach 26 – 27 czerwca 2014 roku, na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska w Laboratorium – Centrum Wodne, odbyła się konferencja AKTUALNE PROBLEMY BUDOWNICTWA z Sesją Jubileuszową 45-lecia pracy zawodowej prof. dra hab. Wiesława Nagórki.

Konferencja odbyła się pod patronatem JM Rektora SGGW prof. dr hab. inż. Alojzego Szymańskiego, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oraz Polskiego Komitetu Geotechniki. Patronat medialny sprawowało czasopismo Inżynieria i Budownictwo, a sponsorami były firmy: Harsco Infrastructure, Centrum Promocji Jakości Stali, Spectro-Lab, Instron, Drotest, Tensar, Menard Polska oraz Soletanche Polska.

Komitet Organizacyjny liczył 9 osób, Komitet Naukowy zaś 30. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była dr hab. Monika Wągrowska, prof. SGGW, a naukowego prof. dr hab. inż. Grzegorz Jemielita.

Konferencja składała się z ośmiu sesji, w tym sześciu naukowych, jednej promocyjnej i jednej jubileuszowej. W czasie trwania konferencji wygłoszono 44 referaty. W pierwszym dniu konferencji odbyły się dwie sesje naukowe, sesja promocyjna oraz jubileuszowa. Na pierwszej sesji pod tytułem Mechanika ośrodków niejednorodnych wygłoszono 9 referatów, na drugiej pod tytułem Mechanika gruntów 5 referatów. W sesji promocyjnej referaty wygłosili Sponsorzy przedstawiając najnowsze metody i wyniki badań oraz nowoczesne technologie.

W sesji jubileuszowej Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego przedstawiła drogę życiową i osiągnięcia prof. dra hab. Wiesława Nagórki. Jubilat usłyszał wiele ciepłych i miłych słów od uczestników konferencji, między innymi od JM rektora SGGW prof. dr hab. inż. Alojzego Szymańskiego.

W drugim dniu konferencji odbyły się 2 sesje równoległe. Na dwóch pt. Mechanika ośrodków niejednorodnych wygłoszono łącznie 12 referatów, na dwóch pt. Materiały i konstrukcje budowlane 12 referatów.

Łącznie w wszystkich sesjach uczestniczyło 87 osób.

Z okazji Jubileuszu prof. Wiesława Nagórki powstała monografia, licząca 281 stron, MODELOWANIE STRUKTUR I KONSTRUKCJI INŻYNIERSKICH, licząca 21 rozdziałów napisanych przez 42 autorów. W tej monografii przedstawiono sylwetkę Profesora Wiesława Nagórko, Jego dorobek, naukowy, organizacyjny i dydaktyczny, podając pełny spis publikacji Profesora.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Monika Wągrowska, prof. SGGW


Przewodniczący Komitetu Naukowego

prof. dr hab. inż. Grzegorz Jemielita

——————————————————————————————————————————————————————————————–

Konferencja naukowa „Geomorfologia stosowana – Zastosowanie metod badań geomorfologicznych w inżynierii i kształtowaniu środowiska”

W dniach 4-6 czerwca w Centrum Wodnym Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w Warszawie odbyła się konferencja naukowa Geomorfologia stosowana – Zastosowanie metod badań geomorfologicznych w inżynierii i kształtowaniu środowiska”. Konferencja zorganizowana przez Katedrę Geoinżynierii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich miała na celu konfrontację osiągnięć badawczych środowiska geomorfologów z doświadczeniami środowiska szeroko rozumianej geoinżynierii.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Jan Niemiec oraz Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska prof. dr hab. inż. Jerzy Jeznach. W imieniu Pani Prezes Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich prof. dr hab. Zofii Rączkowskiej uczestników powitał przewodniczący komitetu naukowego konferencji prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński.

Konferencja zgromadziła ponad siedemdziesięciu specjalistów z dziedziny geomorfologii, geologii, geotechniki, geologii inżynierskiej, hydrogeologii i hydrologii. Podczas trzech sesji plenarnych, dwóch sesji tematycznych oraz wycieczek terenowych wygłoszono 40 referatów oraz zaprezentowano 9 posterów.

W trakcie rejsów stanowiących zasadniczą część programu części terenowej konferencji ich uczestnicy zapoznali się z budową geologiczna i historią zagospodarowania Wisły warszawskiej oraz współczesną morfogenezą doliny Bugu na odcinku Podlaskiego Przełomu rzeki.

Więcej informacji o konferencji znaleźć można na stronie internetowej pod adresem http://geomorf2014.kg.sggw.pl/.

——————————————————————————————————————————————————————————————–

Seminarium Naukowe „Wybrane problemy geotechniczne posadowienia obiektów budowlanych”, 22.05.2014

Problemy geotechniczne posadowienia obiektów budowlanych były tematem sympozjum naukowego, które odbyło się w Centrum Wodnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, zorganizowane przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW oraz Polski Komitet Geotechniczny. Sympozjum odbyło się w związku z uroczystością nadania tytułów doktora honoris causa SGGW dwóm wybitnym uczonym, Profesorowi Michele Jamiolkowskiemu oraz Profesorowi Wojciechowi Wolskiemu.

Podczas sympozjum Profesor Michele Jamiolkowski wygłosił referat na temat trudnego projektu, którego jest autorem, polegającego na zabezpieczeniu przed dalszym pochylaniem się Krzywej Wieży w Pizie. Profesor Michele Jamiolkowski jest wybitnym uczonym w dziedzinie mechaniki gruntów i geotechniki. Profesor Michele Jamiolkowski aktywnie współuczestniczy w działalności naukowo-badawczej i edukacyjnej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW, w tym m.in.: inicjując i konsultując kierunki rozwoju badań laboratoryjnych i terenowych, aktywnie uczestnicząc we wspólnych badaniach naukowych, wspierając rozwój kadry naukowej poprzez opiniowanie rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, aranżowanie zagranicznych staży naukowych oraz udział w organizowanych przez Wydział międzynarodowych i krajowych konferencjach i seminariach z zamawianymi wykładami.

Profesor Wojciech Wolski zaprezentował referat dotyczący trudnych prac geotechnicznych przy Obiekcie Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych KGHM Żelazny Most. Profesor Wojciech Wolski jest wybitnym uczonym w dziedzinie geotechniki i hydrotechniki.  Profesor Wojciech Wolski był inicjatorem i współorganizatorem powołanych na Wydziale Melioracji Wodnych w 1978 r. studiów doktoranckich. Kierował ponad 100 pracami magisterskimi, był promotorem 15 rozpraw doktorskich, a kilku Jego wychowanków uzyskało stopnie doktora habilitowanego i tytuły naukowe profesora. Dorobek publikacyjny Profesora Wojciecha Wolskiego obejmuje ponad 200 artykułów naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w materiałach światowych i europejskich konferencji z zakresu geotechniki i hydrotechniki. Jest też współautorem 12 książek i monografii. Profesor Wojciech Wolski prowadzi bardzo aktywną działalność w różnych organizacjach naukowych i zawodowych, krajowych i międzynarodowych, m.in.: w Komitecie Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, ISSMGE, ICOLD i Polskim Komitecie Geotechniki.

Trzecim wykładowcą seminarium był Profesor Masaharu Fukue z Uniwersytetu Tokai w Japonii, który przedstawił referat dotyczący wykorzystania mikroorganizmów do innowacyjnego udoskonalania gleb.

W seminarium uczestniczyli pracownicy naukowcy oraz studenci Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW oraz władze i pracownicy Polskiego Komitetu Geotechnicznego.

(źródło:www.sggw.pl)

———————————————————————————————————————————————————————————————–

Ogólnopolskie Seminarium Technologii Geoinformacyjncyh GEOSEMINARIUM, 23.10.2013

Według zapowiedzi synoptyków, środa 23 października miała być najcieplejszym dniem jesieni 2013r. prognozy nie zawiodły, podobnie jak uczestnicy Ogólnopolskiego Geoseminarium, którzy tego dnia zebrali się w Centrum Wodnym SGGW by zaprezentować swoje osiągniecia na polu naukowym oraz praktycznym w dziedzinach związanych z geodezją, kartografią i naukami pokrewnymi. Seminarium zorganizowała Katedra Inżynierii Budowlanej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW przy współudziale Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.  Uczestnicy nie zawiedli oczekiwań organizatorów – w wydarzeniu wzięły udział 53 osoby „stałe”, a wliczając wszystkich zainteresowanych Geoseminarium  owego dnia, na Sali Wystawienniczej Centrum Wodnego pojawiło się łącznie ponad 80 osób. Dowodzi to tylko, że interdyscyplinarne podejście do Nauk o Ziemi jest w dzisiejszych czasach po prostu koniecznością.

Założeniem organizatorów była pełna interdyscyplinarność w geo-naukach, toteż wystąpienia uczestników oprócz geodezji i kartografii dotyczyły wykorzystania osiągnięć współczesnych technik geoinformacyjnych w budownictwie, geotechnice, hydrotechnice czy geologii. Prelegenci wywodzili się z wiodących ośrodków naukowych Warszawy, Wrocławia, Poznania oraz Szczecina. Zarówno poziom referatów jak i zaangażowanie uczestników okazane podczas Geoseminarium  nie pozostawiają wątpliwości: istnieje ogromna potrzeba integrowania środowisk wykorzystujących dane przestrzenne. Połączenie wspólnych działań może skutkować tylko pozytywnymi rezultatami naukowymi i praktycznymi. Cieszy również spore zainteresowanie środowym spotkaniem firm branżowych – nie tylko wystawców technologii, ale także przedsiębiorstw produkcyjnych. Prezentowane były skanery laserowe 3D, a nawet najnowsze statki powietrzne – tzw. drony – pozwalające obrazować świat z pułapu kilkuset metrów za pomocą podwieszonych kamer. Sądzić zatem należy, że potrzeba komercjalizacji badań oraz wymiany doświadczeń między nauką i praktyką zaczyna być żywotnie dostrzegana. Nic bardziej optymistycznego!

Podobne wydarzenia stanowią również bardzo dobrą okazję do zaprezentowania swoich osiągnięć studentów i doktorantów. Wielokrotnie, biorą oni bowiem udział w niezwykle ciekawych badaniach potrzebnych gospodarce. Tak było i tym razem – spośród siedemnastu wystąpień, aż siedem razy swoje osiągnięcia prezentowali ludzie wkraczający dopiero w świat nauki. Wysoki poziom ich referatów pozwala sądzić, że prowadzone przez nich badania w sposób istotny wzbogacą istniejący stan wiedzy.

Ponadto, budująca jest serdeczność i otwartość jaką okazywali sobie uczestnicy spotkania. Jest nadzieja, że rozpoczął się tym samym bardzo pożądany trend efektywnego transferu wiedzy oraz synergii działań naukowców. Podtrzymanie tej tendencji wróży bardzo dobrze potencjalnemu pozyskiwaniu wspólnych środków finansowych na badania, a co za tym idzie – realizacji wysokiej jakości projektów, docenianych w Polsce i na świecie. Życzymy tego wszystkim uczestnikom Ogólnopolskiego Geoseminarium!

Dr inż. Krzysztof Karsznia

Zakład Geodezji i Planowania Przestrzennego

Katedra Inżynierii Budowlanej

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW

———————————————————————————————————————————————————————————————–

Konferencja: 36. Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów

W dniach 18-20 września 2013 roku w Centrum Wodnym SGGW odbył się 36. Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów. Podczas trzydniowego zjazdu specjalistów z tych ważnych dla gospodarki dziedzin naukowych zaprezentowanych zostało kilkadziesiąt referatów  tematycznych oraz blisko 40 sesji posterowych omawiających między innymi zmiany klimatyczne i ich wpływ na rolnictwo i globalną gospodarkę, nadmiar i deficyt wody w środowisku, opady atmosferyczne i ich znaczenie dla środowiska, klimat i agroklimat Polski oraz zmiany składu atmosfery i warunki aerosanitarne.

Uczestników zjazdu w imieniu JM Rektora SGGW prof. dr. hab. Alojzego Szymańskiego przywitał prof. dr hab. Kazimierz Banasik, Pełnomocnik Rektora ds. Międzynarodowych Projektów Badawczych. Rolę Wydziału  Budownictwa i Inżynierii Środowiska w badaniach związanych z klimatem i meteorologią podkreślił w swoim wystąpieniu prof. dr hab. Piotr Hewelke, Prodziekan Wydziału. Natomist dr inż. Wojciech Sas, Dyrektor Centrum Wodnego zaprezentował zebranym gościom obiekt badawczy, w którym odbywał się zjazd.

Współorganizatorami  36. Ogólnopolskiego Zjazdu Agrometeorologów i Klimatologów były Zakład Meteorologii i Klimatologii SGGW oraz Stowarzyszenie Klimatologów Polskich.

————————————————————————————————————————————————————————————————

Konferencja Naukowo-Techniczna ProGeotech 2013

W dniach 12-13 września 2013 roku w Centrum Wodnym SGGW odbyła się I Konferencja Naukowo-Techniczna ProGeotech 2013 „Projektowanie Geotechniczne – Badania i Dobór Parametrów” zorganizowana przez Katedrę Geoinżynierii Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW i Oddział Stołeczny Polskiego Komitetu Geotechniki.

Konferencję o podobnej tematyce pt. „Badanie i dobór parametrów geotechnicznych” zorganizowała w 1985 roku ówczesna Katedra Geotechniki SGGW, kierowana przez Profesora Wojciecha Wolskiego, przy współudziale Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN. Jednymi z głównych referentów byli wówczas Profesor Michele Jamiolkowski późniejszy Prezydent International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Profesor Eugeniusz Dembicki obecnie Honorowy Prezydent Polskiego Komitetu Geotechniki i Doktor Honoris Causa SGGW oraz Profesor Alojzy Szymański obecnie Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Konferencja ta była inspiracją do rozwoju badań geotechnicznych w Polsce.

Potrzeba ponownego podjęcia problematyki badań i doboru parametrów do projektowania geotechnicznego wynika z wejścia Polski do Unii Europejskiej i wdrażania od kilku lat Eurokodu 7, który wprowadził znaczące zmiany w zakresie procedur badań i doboru parametrów do projektowania geotechnicznego. Wprowadzenie nowego opracowania w postaci projektu geotechnicznego, który zgodnie z Eurokodem 7 stanowi integralną część projektu budowlanego, stwarza nowe pola współpracy konstruktora budowlanego z geotechnikiem. Jednocześnie intensywny rozwój kraju w ostatnich latach, obejmujący również budownictwo, spowodował wkraczanie inwestycji na tereny trudne pod względem geotechnicznym, co wymaga rozwoju technik badań oraz zastosowania zaawansowanych metod obliczeń nietypowych konstrukcji geotechnicznych z wykorzystaniem modeli gruntowych. Celem konferencji była wymiana doświadczeń krajowych w tym zakresie i podjęcie dyskusji dotyczącej kierunków dalszego rozwoju geotechniki w Polsce. W konferencji uczestniczyło 160 osób, reprezentujących zarówno ośrodki naukowe z całego kraju jak i firmy biorące bezpośredni udział w procesie budowlanym.

Referaty konferencyjne zostały podzielone na 5 sesji tematycznych. Każdą sesję otwierał referat problemowy odpowiadający jej tematyce i referat generalny, w którym omówione były referaty zakwalifikowane do danej sesji. Do wygłoszenia w każdej sesji wytypowano także po dwa interesujące zgłoszone referaty. Część promocyjno-szkoleniową konferencji stanowiły wystąpienia Sponsorów, znanych firm geotechnicznych, które przedstawiły najnowsze metody badań i obliczeń oraz nowoczesne technologie stosowane do wzmocnienia podłoża i posadowienia budowli.

Referaty konferencyjne zostały opublikowane w czasopismach: Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska (Vol. 22/2), Acta Scientiarum Polonorum – Architectura (Nr 12/2 i 12/3), Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW (No. 45/1) oraz udostępnione uczestnikom konferencji na płycie CD. Referaty problemowe i generalne zostaną opublikowane w Acta Scientiarum Polonorum – Architectura (Nr 12/4).

Konferencja będzie organizowana cyklicznie co 3 lata przez ośrodki naukowe Warszawy zajmujące się geotechnika i Oddział Stołeczny Polskiego Komitetu Geotechniki.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. inż. Eugeniusz Koda

 

———————————————————————————————————————————————————————

Konferencja naukowa: Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000

W dniach 13-14 czerwca 2013 r. w Laboratorium Centrum Wodne SGGW w Warszawie odbyła się konferencja naukowa nt. “Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000″. Organizatorem była Katedra Kształtowania Środowiska SGGW w Warszawie, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska UP w Poznaniu oraz Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego Polskiej Akademii Nauk. Honorowy patronat nad konferencją objął Dyrektor Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dr Michał Kiełsznia. Celem konferencji było stworzenie forum do prezentacji osiągnięć pracowników naukowych, wymiany doświadczeń i poglądów pomiędzy stronami zaangażowanymi w zarządzaniu siecią Natura 2000. W konferencji uczestniczyli pracownicy 12 jednostek akademickich z całej Polski oraz GDOŚ, RDOŚ z Olsztyna, Łodzi, Katowic i Warszawy, Biebrzańskiego i Słowińskiego PN, NFOŚ i GW, WIOŚ we Wrocławiu, ZMiUW, firm prywatnych, doktoranci oraz studenci warszawskich uczelni. Konferencja zgromadziła ponad 80 osób. W trakcie konferencji odbyły się trzy sesje tematyczne, w trakcie których wygłoszono 22 referaty i zaprezentowano 16 posterów. Wnioski z konferencji będą przedstawione organom administracji publicznej oraz opublikowane w monografii pokonferencyjnej.

Link do zdjęć

——————————————————————————————————————————————————————–

Sympozjum Naukowo – Techniczne „Problemy geotechniczne posadowienia obiektów w rejonie Warszawy”

W dniu 18 października 2012 w Centrum Wodnym SGGW odbyło się Sympozjum Naukowo – Techniczne „Problemy geotechniczne posadowienia obiektów w rejonie Warszawy” zorganizowane przez Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW oraz Oddział Stołeczny Polskiego Komitetu Geotechniki. Otwarcia sympozjum dokonał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr hab. inż. Eugeniusz Koda. Uczestników przywitali J. M. Rektor SGGW prof. dr hab. inż. Alojzy Szamański a następnie Prezydent Polskiego Komitetu Geotechniki prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz.

Tematyka sympozjum adresowana była do projektantów, wykonawców, pracowników firm specjalistycznych, pracowników naukowych, kadry akademickiej oraz studentów zajmujących się zagadnieniami geotechnicznymi. W obradach uczestniczyło blisko 250 osób, wygłoszono 12 referatów związanych z problematyką posadowienia obiektów budowlanych na terenie i w rejonie Warszawy. W trakcie obrad odbyły się trzy dyskusje panelowe oraz indywidualne rozmowy uczestników z referentami i wystawcami.

link do galerii zdjęć

——————————————————————————————————————————————————————

Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania kształtowania środowiska i gospodarowania wodą w obszarach wiejskich”. Warszawa, 16 – 17 listopada 2009.

organizatorzy: Katedra Kształtowania Środowiska SGGW w Warszawie, Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN

 

——————————————————————————————————————————————————————


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony