photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Laboratorium Chemii i Technologii Wody i Ścieków

Laboratorium Chemii i Technologii Wody i Ścieków wyposażone jest w aparaturę pomiarową oraz przygotowawczą do analizy fizykochemicznej wody i ścieków oraz do prowadzenia badań naukowych nad jednostkowymi procesami ich oczyszczania, jak również badań technologicznych przedprojektowych oraz weryfikacyjnych. Są to między innymi spektrofotometry, pH-metry, konduktometry, wagi, suszarki i piec, wirówka, mineralizator, wytrząsarki, szafy termiczne, zestawy do pomiaru BZT i całkowitej biodegradacji beztlenowej związków organicznych, stanowiska laboratoryjne do badania procesu filtracji, koagulacji, sorpcji, dezynfekcji, wymiany jonowej oraz separacji membranowej MF/UF i NF.

W Laboratorium prowadzone są badania do prac inżynierskich i magisterskich oraz odbywają się zajęcia dydaktyczne realizowane na kierunkach Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska oraz Biotechnologia. Są to następujące przedmioty: „Technologia wody i ścieków”, „Gospodarka ściekowa”, „Chemia sanitarna”, „Technologie oczyszczania wody”, „Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska”, „Techniki oceny stanu środowiska”, „Chemia wody i ścieków”, „Techniki membranowe w oczyszczaniu wody i ścieków”.

Laboratorium zlokalizowane jest na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska, bud. 33, tel. 22 5935158. Opiekunem Laboratorium jest mgr inż. Piotr Nowak, tel. 22 59 35159, e-mail piotr_nowak@sggw.pl


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony