photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Projekty badawcze

PROJEKTY FINANSOWANE LUB DOFINANSOWANE PRZEZ MNiSW


Ocena ilości i prędkości przepływu substancji rozpuszczonych z pól uprawnych do wód gruntowych i powierzchniowych w zdrenowanej glebie gliniasto-ilastej

Kierownik projektu: dr inż. Daniel Szejba

Wykonawcy: prof. Andrzej Łachacz (Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) dr inż. Ireneusz Cymes (Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) dr inż. Jan Szatyłowicz dr inż. Tomasz Gnatowski inż. Robert Michałowski mgr inż. Barbara Gierulska

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: 10.05.2011- 09.05.2014

Sztywność gruntów spoistych w zakresie małych odkształceń

Kierownik projektu: dr inż. Katarzyna Markowska-Lech

Wykonawcy: dr inż. Marek Bajda, dr inż. Mariusz Lech

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: 24.05.2011 r./23.05.2014 r.


Transport i charakterystyka rumowiska unoszonego w wezbraniach półrocza zimowego

Kierownik projektu Dr inż. Agnieszka Hejduk

Wykonawcy Prof. Dr inż. Kazimierz Banasik, Dr inż. Leszek Hejduk, Dr inż. Dariusz Górski

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: 14 czerwca 2011/13 czewca 2014


Charakterystyka zjawiska suszy atmosferycznej i hydrologicznej w małej zlewni nizinnej, przy pomocy wybranych parametrów ilościowych i jakościowych

Kierownik projektu: Dr inż. Ewa Kaznowska

Wykonawcy Prof. hab. inż. Andrzej Ciepielowski, dr inż. Leszek Hejduk, dr inż. Grzegorz Majewski, dr inż. Michał Wasilewicz, dr inż. Ewa Kaznowska

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: 13.06.2011/12.12.2013


Adaptacja metody CN-NRCS do modelowania wezbrań powodziowych w małych zlewniach

(projekt badawczy własny)

data rozpoczęcia/zakończenia: 14.04.2010 / 13.04.2013

Kierownik tematu: dr hab. inż. Kazimeirz Banasik

Wykonawcy: prof. dr hab. Stefan Ignar, dr inż. Leszek Hejduk, mgr inż. Anna Sikorska, mgr inż. Anna Nestorowicz.


Zabezpieczanie środowiska gruntowo-wodnego wzdłuż tras komunikacyjnych na terenach cennych ekologicznie za pomocą przepuszczalnych barier reaktywnych

Kierownik projektu dr inż. Joanna Fronczyk

Wykonawcy dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski, prof. SGGW,  dr inż. Mariusz Lech, dr inż. Magdalena M. Michel

Nazwa programu w ramach którego projekt jest finansowany Projekt badawczy własny

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu 22.06.2010 – 22.06.2013


Zastosowanie modelu o parametrach skupionych do oceny reakcji zlewni zurbanizowanej na opad

(grant promotorski )

data rozpoczęcia/zakończenia: 2011-06-13/2012-12-13

Kierownik tematu: prof. dr hab. Kazimierz Banasik

Wykonawcy: mgr inż. Anna Sikorska


Projektowanie geotechniczne budowli według Eurokodu 7 – platforma informatyczna

Kierownik projektu:  dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski, prof. SGGW

Wykonawcy : Prof. dr hab. inz. Zbigniew Lechowicz, dr inż. Piotr Bilski, dr inż. Simon Rabarijoely,
dr inż. Jarosław Kurek, dr inż. Michał Kruk

Nazwa programu w ramach którego projekt jest finansowany…. Projekt badawczy własny

Termin rozpoczęcia i zakończenia projekt: 28.10.2010/27.10.2013


Badania wpływu abrazji rur na hydrauliczne warunki przepływu ścieków w rurociągach ciśnieniowych

Kierownik projektu: Piotr Wichowski

Wykonawcy: Tadeusz Siwiec, Marek Kalenik

Nazwa instytucji finansującej: Narodowe Centrum Nauki

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu 14.10.2009 – 13.01.2012


Zastosowanie modelu o parametrach skupionych do oceny reakcji zlewni zurbanizowanej na opad

(grant promotorski )

data rozpoczęcia/zakończenia: 2011-06-13/2012-12-12

Kierownik tematu: prof. dr hab. Kazimierz Banasik

Wykonawcy: mgr inż. Anna Sikorska


Analiza wpływu zmian czynników naturalnych i antropogenicznych na kształtowanie się reżimu hydrologicznego rzek zlewni Narwi z wykorzystaniem modelu SWAT

Kierownik projektu: dr hab. Tomasz Okruszko, prof. SGGW

Wykonawcy: mgr M. Piniewski

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: 16.08.2011/15.08.2012


Wpływ warunków meteorologicznych na zagrożenie smogiem fotochemicznym na obszarze aglomeracji warszawskiej

data rozpoczęcia/zakończenia: 02.06.2008 / 30.04.2012

Kierownik tematu: dr inż. Katarzyna Rozbicka

Wykonawcy: Wykonawcy: dr inż. Małgorzata Kleniewska, dr inż. Tomasz Rozbicki


Szacowanie sezonowej i przestrzennej zmienności ewapotranspiracji obszarów mokradłowych na podstawie zdjęć satelitarnych i modelu bilansu cieplno-radiacyjnego

(grant promotorski)

data rozpoczęcia/zakończenia: 27.04.2010/ 21.01.2012

Kierownik tematu: dr hab. Inż. Tomasz Okruszko prof. SGGW,

Wykonawcy: mgr inż. Sylwia Szporak


Znaczenie środowiskowe, degradacja i możliwości rewitalizacji rzek wielonurtowych w południowej Polsce

Kierownik projektu   Dr hab. Bartłomiej Wyżga, prof. IOP

Wykonawcy:  Dr Paweł Oglęcki, prof. dr hab. Artur Radecki-Pawlik, dr Joanna Zawiejska, dr Antoni Amirowicz, mgr Paweł Mikuś

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu 2010/2012


Dobór parametrów wytrzymałościowo-odkształceniowych gruntów spoistych w projektowaniu geotechnicznym według Eurokodu 7 z wykorzystaniem analizy bayesowskiej .

Kierownik projektu  dr inz. Simon Rabarijoely

Wykonawcy: dr hab. inż. Kazimierz Garbulewski, Prof. SGGW, dr Stanisław Jabłonowski

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu…2009-04-28 i 2012-04-27


Metoda harmonogramowania realizacji przedsięwzięć budowlanych z uwzględnieniem buforów czasu

Kierownik projektu: M. Połoński

Wykonawcy: K. Pruszyński

Nazwa programu w ramach którego projekt jest finansowany: Projekt badawczy promotorski

Termin rozpoczęcia i zakończenia projektu: 26.06.2009/01.06.2011 ( przedłużenie do 31.12.2012)


Charakterystyki przebiegu odkształceń w gruntach słabonośnych. (grant własny)
Kierownik projektu badawczego: prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański
Innowacyjna metodyka interpretacji badań in situ gruntów prekonsolidowanych z uwzględnieniem zasad Eurokodu 7. (grant własny )
Kierownik projektu badawczego: prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz
Ocena możliwości wykorzystania metody obserwacyjnej w procesie rekultywacji starych nadpoziomowych składowisk odpadów. (grant własny)
Kierownik projektu badawczego: dr inż. Eugeniusz Koda
Wpływ historii naprężenia na odkształcalność gruntów spoistych. (grant promotorski)
Kierownik projektu badawczego: prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański
Kryteria określania i doboru parametrów geotechnicznych. (grant habilitacyjny)
Kierownik projektu badawczego: dr inż. M. Lipiński
Wpływ warunków meteorologicznych na zagrożenie smogiem fotochemicznym na obszarze aglomeracji warszawskiej. (grant własny)
Kierownik projektu badawczego: dr Katarzyna Rozbicka
Doskonalenie metodyki wyznaczania hydrogramu odpływu z zastosowaniem modeli o parametrach rozproszonych. (grant własny).
Kierownik projektu badawczego: prof. dr hab. Stefan Ignar
Badania warunków przepływu wody przez budowle gabionowe. (grant habilitacyjny)
Kierownik projektu badawczego: dr inż. Sławomir Bajkowski
Opracowanie metodyki gospodarki wodnej na obszarach Natura 2000 w dolinach rzecznych – identyfikacja optymalnych warunków wodnych dla wybranych siedlisk hydrogenicznych. (grant własny)
Kierownik projektu badawczego: dr hab. inż. Tomasz Okruszko, prof. SGGW
Model numeryczny przepływu wezbrań w dolinach rzek naturalnych uwzględniający asymilację danych pomiarowych. (grant własny)
Kierownik projektu badawczego: dr Dorota Mirosław-Świątek
Struktura bilansu cieplnego powierzchni łąki w warunkach różnej głębokości zwierciadła wody gruntowej. (grant własny)
Kierownik projektu badawczego: dr inz. Małgorzata Kleniewska
Ocena właściwości termicznych gleb torfowo-murszowych dla potrzeb modelowania obiegu ciepła i wody w ekosystemach pobagiennych. (grant własny)
Kierownik projektu badawczego: dr inż. Tomasz Gnatowski
Ocena wpływu drenowania gleb gliniastych na składniki bilansu wodnego gleby oraz migrację biogenów. (grant własny)
Kierownik projektu badawczego: dr inż. Daniel Szejba
PROJEKTY FINANSOWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
Scenariusze rozwoju gospodarki wodnej dla Europy i krajów sąsiadujących.
SPUB-M 584/6.PR/2008/7
Kierownik projektu badawczego: dr hab. inż. Tomasz Okruszko, prof. SGGW
Ochrona bioróżnorodności Czerwonego Bagna reliktu wielkich torfowisk wysokich Europy środkowej. SPUB-M 509 21 052 600 90
Kierownik projektu badawczego: dr hab. inz. Tomasz Okruszko, prof. SGGW
Opracowanie metod odtworzenia pierwotnych warunków wodnych Kampinoskiego Parku Narodowego w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu bioróżnorodności. SPUB-M 509 21 052 600 92
Kierownik projektu badawczego: prof. dr hab. Stefan Ignar
Prognoza i redukcja zanieczyszczen obszarowych, emisji stałej i przepływów ekstremalnych z terenów wiejskich. SPUB-M 5092105260010
Kierownik projektu badawczego: prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony