photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


ROZPRAWY DOKTORSKIE

Data obrony Imię i nazwisko Tytuł rozprawy Recenzenci, informacje o obronie
28.04.2021 mgr inż. Jan Kowalski Harmonogramowanie inwestycji kolejowych w Polsce z uwzględnieniem ryzyka w trakcie ich realizacji gen. bryg. prof. dr .hab. inż. Dariusz Skorupka -Akademia Wojsk Lądowych
prof. dr hab. Elżbieta Radziszewska-Zielina   -Politechnika Krakowska
Streszczenie
24.06.2020 mgr. inż. Anna Miszkowska Wpływ kolmatacji mechanicznej na warunki przepływu wody w filtrach geosyntetycznych dr. hab. inż. Jolanta Dąbrowska, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, prof. Politechniki Gdańskiej
Streszczenie
11.12.2019 mgr. inż. Karina Zabłocka  Wpływ pęcznienia na odkształcenia i wytrzymałość gruntów ilastych dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. nadz. Politechniki Gdańskiej
prof. dr hab. inż. Joanna Bzówka
Streszczenie
.25.09.2019 mgr. inż. Jan Zawitkowski Analiza stanu ekologicznego terenu rolniczego na obszarze Doliny Dolnego Sanu dr hab. inż. Ryszard Staniszewski
prof. dr hab. inż. Magdalena Jaworska
Streszczenie
24.09.2019 mgr. inż. Paweł Wowkonowicz Emisja wybranych ftalanów ze składowisk odpadów komunalnych oraz ocena ryzyka środowiskowego dr hab. inż. Joanna Kalka, prof. Politechniki Śląskiej
dr hab. inż. Magdalena Gajewska, prof. Politechniki Gdańskiej
Streszczenie
24.09.2019 mgr. inż. Łukasz Wodzyński Przenoszenie fluktuacji termicznych przez przegrodę budowlaną utworzoną z periodycznego materiału kompozytowego dr hab. inż. Piotr Ostrowski, prof. Politechniki Łódzkiej
prof. dr hab. inż. Oleksanr Jewtuszenko
Streszczenie
13.02.2019 mgr inż. Marta Sybis Wpływ dodatku skrobi modyfikowanych oraz nanostrukturalnego srebra stabilizowanego dekstrynami na właściwości fizykochemiczne kompozytów cementowych dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. Politechniki Koszalińskiej
prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła, prof. zw. Politechniki Wrocławskiej
Streszczenie
12.12.2018 mgr inż. Andrzej Głuchowski Reakcja gruntu spoistego na obciążenia cykliczne w warunkach bez odpływu dr hab. inż. Małgorzata Jastrzębska, prof. Politechniki Sląskiej
prof. dr hab. inż. Maria Jolanta Sulewska, prof. Politechniki Białostockiej
Streszczenie
12.12.2018 mgr inż. Marta Kiraga Modelowanie Lokalnych rozmyć dna w korycie aluwialnym dr hab. inż. Stanisław Kostecki, prof. Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. Politechniki Gdańskiej
Streszczenie
25.09.2018 mgr inż. Emil Soból Czynniki warunkujące tłumienie fal sejsmicznych w gruntach spoistych dr hab. inż. Maria Jolanta Sulewska, prof. Politechniki Białostockiej
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki – Politechnika Gdańska
Streszczenie
30.07.2018 mgr inż. Paweł Marcinkowski Analiza możliwości utrzymania anastomozujących rzek nizinnych na przykładzie rzeki Narwi dr hab. inż. Robert Banasiak – Instytut Meteorologii i Gospodarski Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
prof. dr hab. inż. Jarosław Napiórkowski- Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk
Streszczenie
18.07.2018 mgr inż. Anna Sieczka Migracja związków azotu pochodzenia nawozowego w środowisku gruntowo-wodnym Assoc. Prof. Magdalena Daria Vaverková – Mendel University in Brno
dr hab. inż. Andrzej Białowiec, prof. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Streszczenie
11.07.2018 mgr inż. Monika Gąsowska Wpływ zmian sposobu użytkowania łąk na fizyko-wodne właściwości gleb organicznych na przykładzie obiektu Łąki Soleckie prof. dr hab. inż. Andrzej Łachacz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
dr hab. inż. Zygmunt Miatkowski, prof. nadzw. Instytutu Techniczno-Przyrodniczego w Falentach
Streszczenie
17.01.2018 mgr inż. Agnieszka Kiersnowska Wpływ czynników chemicznych i termomechanicznych na właściwości georusztu jednokierunkowego PEHD prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna – Politechnika Warszawska
dr hab. inż. Adam Bolt, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej
Streszczenie
19.12.2017 mgr. inż. Adam Krajewski Wpływ małego zbiornika wodnego na redukcję ładunku rumowiska unoszonego prof. dr hab. inż. Bogusław Michalec
dr hab. inż. Marek Zawilski – prof. nadz. Politechniki Łódzkiej
Streszczenie
13.12.2017 mgr inż. Wojciech Czaczkowski Zastosowanie metodyki PRINCE2 do zarządzania przedsięwzięciami w małych przedsiębiorstwach budowlanych dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. nadzw. PW
dr hab. inż. Mieczysław Połoński, prof. nadzw. SGGW
Streszczenie
22.11.2017 mgr inż. Dorota Wychowaniak Samooczyszczanie środowiska gruntowo-wodnego na terenach przyległych do składowiska odpadów z pionową przesłoną izolacyjną doc. dr hab. inż. Magdalena Vaverková
dr hab. Bartłomiej Wyżga
Streszczenie
9.05.2017 mgr inż. Michał Wróbel Zmiany warunków wodnych wskutek zmniejszenia odpływu w zlewni rzeki Łutowni w Puszczy Białowieskiej prof. dr hab. inż. Antoni Miler – recenzjaprof. dr hab inż. Jerzy Jeznach – recenzjaStreszczenie
20.12.2016 Łukasz Zawadzki Zastosowanie metody elektrooporowej do określenia stanu nasycenia wodą gruntów piaszczystych  dr hab. inż. Lech Bałachowski, prof. nadzw. PG – recenzja
prof. dr hab. inż. Stanisław Pisarczyk – recenzja
Streszczenie pracy doktorskiej
20.12.2016  Sylwia Stępień  Wpływ temperatury oraz prędkości rozciągania na odkształcalność i wytrzymałość geotkaniny dr hab. inż. Adam Bolt, prof. nadzw. PG – recenzja
dr hab. inż. Maria Jolanta Sulewska, prof. PB – recenzja
Streszczenie pracy doktorskiej
14.12.2016 mgr inż. Vazgen Bagdasaryan  Model tolerancyjny sprzężonych pól temperatury i przemieszczeń w periodycznych materiałach wieloskładnikowych prof. dr hab. inż. Bohdan Michalak – recenzja
prof. dr hab. Stanisław Matysiak – recenzja
Streszczenie pracy doktorskiej 
13.07.2016 mgr inż. Grzegorz Wrzesiński Analiza stateczności nasypu z uwzględnieniem wpływu kierunków naprężeń głównych na wytrzymałość na ścinanie podłoża gruntowego prof dr hab inż. Bohdan Zadroga – recenzja
prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański – recenzja
Streszczenie pracy doktorskiej
22.12.2015 mgr Grzegorz Wierzbicki Budowa geologiczna jako czynnik warunkujący morfodynamikę równiny zalewowej w dolinie Wisły koło Kępy Polskiej prof. dr hab. inż. Waldemar Mioduszewski – recenzja
prof. dr hab. Zygmunt Babiński – recenzja
Streszczenie pracy doktorskiej
22.12.2015 mgr Ewa Papierowska Ocena zgodności metod określania hydrofobowości gleb prof. dr hab. Jolanta Komisarek – recenzja
dr hab. Andrzej Bieganowski – recenzja
Streszczenie pracy doktorskiej
16.12.2015  mgr inż. Weronika Kowalik  Badania parametrów biometrycznych i wytrzymałościowych roślin szuwarowych umacniających brzegi wód  dr hab. Katarzyna Glińska-Lewczuk – recenzja
dr hab. inż. Mariusz Sojka – recenzja
Streszczenie pracy doktorskiej 
16.12.2015 mgr inż. arch. Piotr Fornalczyk Analiza celowości modernizacji rolniczych obiektów produkcyjnych z wykorzystaniem metody oceny punktowej prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski – recenzja
prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk – recenzja
Streszczenie pracy doktorskiej
18.03.2015  mgr inż. Katarzyna Pawluk Wielowarstwowe przepuszczalne bariery reaktywne w zabezpieczeniu środowiska gruntowo-wodnego wzdłuż tras komunikacyjnych prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga – Recenzja
prof. dr hab. inż. Grzegorz Malina – Recenzja
 Streszczenie pracy doktorskiej
Informacja o obronie 

23.07.2014

mgr inż. DANIEL ZAWAL

Wpływ karbonatyzacji i biodepozycji węglanu wapnia w kruszywie z recyklingu na wybrane parametry betonu

Prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak – Recenzja
dr hab. inż. Zbigniew Giergiczny – Recenzja
Streszczenie pracy doktorskiej
Informacja o obronie

18.06.2014

mgr inż. ANNA SZYMCZAK-GRACZYK

Pomosty pływające wykonane z monolitycznych, zamkniętych zbiorników prostopadłościennych

prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz- Recenzja
prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko – Recenzja
Streszczenie pracy doktorskiej
Informacje o obronie

 


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony