photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Seminaria

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

16.09.2014 na Wydziale odbyło się seminarium pt. „Gospodarowanie wodą – aktualne problemy”, połączone z Jubileuszem 45-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. inż. Edwarda Pierzgalskiego i prof. dr hab. inż. Jana Żelazo. W seminarium uczestniczyło wielu gości z zaprzyjaźnionych uczelni oraz wydziałów, a także instytucji i firm z branży wodnej i melioracyjnej, z którymi Jubilaci współpracowali i nadal współpracują. W seminarium uczestniczył JM Rektor SGGW w Warszawie, Pan prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański wraz z Prorektorami i Kanclerzem Uczelni, Panem dr inż. Władysławem Skarżyńskim oraz byłymi Rektorami i Prorektorami. Na spotkanie licznie przybyli pracownicy i absolwenci Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, seniorzy, doktoranci.

Seminarium otworzył i gości przywitał Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Jeznach, szczególnie serdecznie witając Jubilatów z ich rodzinami i przyjaciółmi. Pan Dziekan w pierwszych słowach wystąpienia podkreślił oddanie Jubilatów w pracy dla dobra Wydziału, Uczelni, środowiska akademickiego i zawodowego oraz w stworzenie podstaw do nowoczesnego uniwersytetu na miarę XXI wieku. Podkreślił również niezwykłość tych wspaniałych naukowców, nauczycieli, wychowawców i kolegów. Następnie Pan prof. dr hab. inż. Jerzy Jeznach przedstawił sylwetkę Profesora Edwarda Pierzgalskiego, natomiast Pan prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik przedstawił sylwetkę Profesora Jana Żelazo.

Podczas seminarium Jubilaci wygłosili referaty: Pan Profesor Edward Pierzgalski na temat „Melioracje wodne – zmienność ich roli i funkcji”, a Pan Profesor Jan Żelazo – „Kompromisy w inżynierii wodnej”.

W swoim wystąpieniu podziękowania i gratulacje Jubilatom złożył JM Rektor SGGW w Warszawie, prof. dr hab. inż. Alojzy Szymański, który podkreślił, że Profesorowie Pierzgalski i Żelazo to doskonali naukowcy, którzy w szczególny sposób przyczynili się do sukcesu naukowego i dydaktycznego Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Dziękując im za ten trud wyraził nadzieję na dalszą owocną współpracę. Następnie słowa życzeń i gratulacji kierowali do Jubilatów obecni na sali goście.

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

29.04.2014 r. odbyło się seminarium, podczas którego mgr inż. Anna Szymczak-Graczyk wygłosiła referat p.t. „Pomosty pływające wykonywane z monolitycznych, zamkniętych zbiorników prostopadłościennych”.

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

29.04.2014 r. odbyło się seminarium, podczas którego mgr inż. Daniel Zawal wygłosił referat p.t. „Wpływ karbonatyzacji i biodepozycji węglanu wapnia w kruszywie z recyklingu na wybrane parametry betonu”.

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

22.01.2014 r. odbyło się seminarium, podczas którego mgr inż. Ryszard Okoński wygłosił referat p.t. „Badanie efektu przyściennego i zagęszczania złoża w procesach filtracji pospiesznej podczas odżelaziania wody”.

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

25.10.2013 r. odbyło się seminarium, podczas którego mgr inż. Marta Mazewska wygłosiła referat p.t. „Modelowanie tolerancyjne efektu brzegowego przewodnictwa ciepła w kompozytach o strukturze heksagonalnej”.

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

24.10.2013 r. odbyło się seminarium, podczas którego mgr inż. Anna Szymczak-Graczyk wygłosiła referat p.t. „Pomosty pływające wykonywane z monolitycznych, zamkniętych zbiorników prostopadłościennych”.

KATEDRA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

10.09.2013 odbyło się otwarte seminarium w ramach projektu Tempus UZWATER, na którym wygłoszono referat na temat: “Agricultural water resources management as important factor of sustainable rural development  in  Aral Sea Region”. Wykład został wygłoszony przez:

- Dr Abror Gadaev Samarkand State Architectural and Civil Engineering Institute (SSACEI)

- Dr Rustam  Eshniyazov Karakalpak State University (KKSU)

- Dr Toshniyoz Goziev Samarkand Agricultural Institute (SAI)

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

25 kwietnia 2013 roku odbyło się seminarium, na którym mgr Filip Bujakowski przedstawił referat p.t. „Morfogenetyczne kryteria identyfikacji zróżnicowania filtracji w warstwie aluwialnej na przykładzie doliny środkowej Wisły”.

KATEDRA INŻYNIERII WODNEJ

Dnia 23.04.2013 roku odbyło się seminarium naukowe Katedry Inżynierii Wodnej, podczas którego prof. Neyko M. Neykov z Instytutu Meteorologii i Hydrologii Bułgarskiej Akademii Nauki wygłosił referat pt: Development of stochastic daily precipitation model.

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

25 marca 2013 roku odbyło się seminarium, na którym mgr inż. Paweł Galas przedstawił referat p.t. „Wyznaczenie wytrzymałości na ścinanie gruntów spoistych na podstawie badań dylatometrycznych SDMT”.

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

25 marca 2013 roku odbyło się seminarium, na którym mgr inż. Piotr Dąbrowski przedstawił referat p.t. „Wpływ wybranych warunków środowiskowych na zbiorowiska trawiaste zieleni miejskiej”.

KATEDRA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

Dnia 20 lutego 2013 roku w o godzinie 14.00 sali 302 odbyło się seminarium naukowe Katedry Kształtowania Środowiska, w czasie którego profesor Egor Zadereev, kierownik Lake Shira Field Station (Rosja) wygłosił referat nt. „The effect of climate variability on the stability and food web structure of the permanently stratified lake: model analysis”.

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

23 stycznia 2013 r. w Sali Rady Wydziału odbyło się seminarium, na którym mgr inż. Katarzyna Pawluk przedstawiła referat p.t. „Wielowarstwowe przepuszczalne bariery reaktywne w ochronie środowiska gruntowo-wodnego wzdłuż tras komunikacyjnych”.

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

23 stycznia 2013 r. w Sali Rady Wydziału odbyło się seminarium, na którym mgr inż. Julia Dobrzańska przedstawiła referat p.t. „Wpływ przekształceń krajobrazu na zgrupowanie makrobezkręgowców bentosowych starorzeczy Wisły w Warszawie”.

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

21 stycznia 2013 r. w Sali Rady Wydziału odbyło się seminarium, na którym mgr inż. Agnieszka Bus przedstawiła referat p.t. „Usuwanie fosforanów z wód powierzchniowych za pomocą wybranych materiałów reaktywnych”.

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

21 stycznia 2013 r. w Sali Rady Wydziału odbyło się seminarium, na którym mgr inż. Katarzyna Gabryś przedstawiła referat p.t. „Charakterystyka odkształceniowa wybranych gruntów spoistych”.

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA

13 grudnia 2012 r. w Sali Rady Wydziału odbyło się seminarium, na którym mgr inż. Maciej Piskorek przedstawił referat p.t. „Warunki kształtowania retencji wodnej na zielonych dachach”.

KATEDRA KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

W dniu 6 grudnia  2012 o godz. 9.00 w Sali 302 odbyło się seminarium Katedry Kształtowania Środowiska, w czasie którego doc. dr hab. inż. Lubos Jurik ze Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze zaprezentował tematykę naukową i dydaktyczną Katedry Inżynierii Krajobrazu oraz  wygłosił referat na temat: Sustainability in Rural Water Management – Slovak experience in implementation EU Water Legislation.

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INZYNIERII ŚRODOWISKA

5 grudnia 2012 r. w Sali Rady Wydziału odbyło się seminarium, na którym mgr Małgorzata Gregorczyk przedstawiła referat p.t. „Warunki ochrony leśnych siedlisk łęgowych na przykładzie wybranych rzek nizinnych”.

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INZYNIERII ŚRODOWISKA

22 listopada 2012 r. w Sali Rady Wydziału odbyło się seminarium, na którym mgr inż. Karolina Sawa przedstawiła referat p.t. „Warunki biotyczne w wybranych małych rzekach nizinnych na odcinkach o zróżnicowanym stopniu przekształcenia koryta”

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INZYNIERII ŚRODOWISKA

23 października 2012 r. w Sali Rady Wydziału odbyło się seminarium, na którym mgr inż. Anna Sikorska przedstawiła referat p.t. „Analiza niepewności prognozy wezbrań opadowych w małej zlewni zurbanizowanej”

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INZYNIERII ŚRODOWISKA

23 października 2012 r. w Sali Rady Wydziału odbyło się seminarium, na którym mgr inż. Olga Szlachetka przedstawiła referat p.t. „Modelowanie przewodnictwa ciepła w wielowarstwowych przegrodach budowlanych”.

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INZYNIERII ŚRODOWISKA

22 października 2012 r. w Sali Rady Wydziału odbyło się seminarium, na którym mgr inż. Piotr Dąbrowski przedstawił referat p.t. „Kształtowanie zbiorowisk trawiastych w różnych warunkach siedliskowych na obszarach zieleni miejskiej”.

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INZYNIERII ŚRODOWISKA

22 października 2012 r. w Sali Rady Wydziału odbyło się seminarium, na którym mgr inż. Dariusz Kiziewicz przedstawił referat p.t. „Wyznaczenie wytrzymałości na ścinanie gruntów spoistych w warunkach niestandardowej ścieżki naprężenia”.

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INZYNIERII ŚRODOWISKA

17 października 2012 r. w Sali Rady Wydziału odbyło się seminarium, na którym mgr inż. Agnieszka Bus przedstawiła referat p.t. „Ocena możliwości redukcji fosforanów z wód powierzchniowych za pomocą wybranych materiałów reaktywnych”.

ZAKŁAD INŻYNIERII RZECZNEJ

Zakład Inżynierii Rzecznej zorganizował seminarium, w trakcie którego Abdul Vahed Khaledi  i  Leila Gholami (Doktoranci  z „Tarbiat Modares University” w Iranie) wygłosili referat pt.: “IRAN – The Little Continent”. Seminarium odbyło się w sali Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska (s. 140, b. 33) w środę 30 maja 2012 r. w godz. 10:15 – 11:00.

ZAKŁAD MECHANIKI I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

20 marca 2012 r. odbyło się w Centrum Wodnym przy Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW seminarium Zakładu Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych. Referat przedstawił prof. dr hab. Ewaryst Wierzbicki na temat: „O pewnych własnościach tolerancyjnego modelu przewodnictwa ciepła szachownicowych kompozytów palisadowych”.

ZAKŁAD MECHANIKI I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

13 marca, 2012 r. w Centrum Wodnym przy Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW odbyło się seminarium Zakładu Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych, na którym referat przedstawił prof. Grzegorz Jemielita na temat: „Modyfikacja algorytmu MES wyznaczania sił przekrojowych w płytach”.

ZAKŁAD MECHANIKI I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

8 grudnia 2011 r  w sali 3 w Laboratorium Katedry odbyło się seminarium, na którym dr inż. Jarosław Szulc wygłosił referat na temat: „Nośność płyt kanałowych opartych na podatnych elementach dużej rozpiętości”.

KATEDRA INŻYNIERII WODNEJ I REKULTYWACJI ŚRODOWISKA

Sekcja Ochrony Środowiska Wodnego, Komitetu Gospodarki Wodnej PAN oraz Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska SGGW zorganizowła 9 grudnia   2009 roku seminarium w  sali Rady Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska. W trakcie seminarium Dr Reinhard Hassinger z Uniwersytetu w Kassel wygłosił referat: „Doświadczenia niemieckie w projektowaniu przepławek dla ryb”.

ZAKŁAD MECHANIKI I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

5 stycznia o godz. 10.15 w sali 3 w Laboratorium Katedry odbyło się seminarium , na którym mgr inż. Olga Szlachetka przedstawiła referat: „Jednorodzinne budownictwo energooszczędne, możliwości wykorzystania kompozytów warstwowych”.

ZAKŁAD MECHANIKI I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

12 stycznia o godz. 10.15 w sali 3 w Laboratorium Katedry odbyło się seminarium, na którym prof. dr hab. Wiesław Nagórko i prof. dr hab. Czesław Woźniak przedstawili referat: „O materiałach z funkcyjną gradacją własności”.

ZAKŁAD MECHANIKI I KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

19 stycznia o godz. 10.15 w sali 3 w Laboratorium Katedry odbyło się seminarium, na którym prof. dr hab. Ewaryst Wierzbicki przedstawił referat: „Modelowanie asymptotyczne przewodnictwa ciepła mikrowarstwowych kompozytów typu FGM”.


Uprzejmie zapraszamy na seminarium Zakładu Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych. Spotkanie odbędzie się w Centrum Wodnym (sala na parterze) przy Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW, ul. Nowoursynowska 166, we wtorek, 13 marca, 2012 r., o godz.10.15, referat przedstawi prof. Grzegorz Jemielita na temat: „Modyfikacja algorytmu MES wyznaczania sił przekrojowych w płytach”.
Z poważaniem
Wiesław Nagórko
Ewaryst Wierzbicki

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony