photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Dyplomanci – praca dyplomowa

Kolejność czynności przy przekazywaniu do dziekanatu prac dyplomowych i ustaleniu terminu egzaminu dyplomowego

 1. Student na co najmniej kilka dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego (liczbę dni należy ustalić z promotorem) przekazuje promotorowi ostateczną elektroniczną wersję pracy (np. na płycie CD lub innym ustalonym z promotorem nośniku),
 2. Promotor na podstawie posiadanych uprawnień w JSA rejestruje zlecenie badania danej pracy wraz z wymaganą metryką, dodaje pracę i uruchamia badanie. Weryfikacja pracy w JSA realizowana jest w terminie wskazanym w dokumentacji systemu, tj. do 24 godzin od uruchomienia badania. Po zakończeniu badania, JSA zwraca promotorowi raport z badania. Regulamin antyplagiatowy jest tutaj
 3. Promotor analizuje raport pod kątem procentowego rozmiaru prawdopodobieństwa (PRP) i kontaktuje się z dyplomantem- czy praca jest zaakceptowana:
  • jeżeli NIE- wymagane poprawienie pracy dyplomowej (dla jednej pracy można wykonać maksymalnie 3 badania) lub skierowanie sprawy do uczelnianej komisji dyscyplinarnej ds. studentów w celu zbadania stwierdzonych przez promotora zapożyczeń lub manipulacji (zgodnie z regulaminem antyplagiatowym SGGW z dnia 7 stycznia 2019r).
  • jeżeli TAK- promotor lub dyplomant składa w dziekanacie wydrukowany i podpisany przez promotora raport wraz z elektroniczną wersją pracy dyplomanta (na nośniku elektronicznym, który pozostaje w aktach studenta). Elektroniczna wersja pracy przekazana do dziekanatu musi być identyczna z wersją badaną w systemie JSA, której dotyczy raport.
 4. Po przekazaniu do dziekanatu podpisanego przez promotora raportu Student składa w dziekanacie pracę dyplomową i ustalany jest termin egzaminu dyplomowego (raport i praca oraz inne wymagane dokumenty mogą być przekazane równocześnie).
  Prace dyplomowe, których podpisany przez promotora raport antyplagiatowy (z jednolitego systemu antyplagiatowego „JSA”) nie został przekazany do dziekanatu, nie mogą być przyjęte przez pracownika dziekanatu.

 

Przed przystąpieniem do egzamin dyplomowego, po przekazaniu do dziekanatu raportu antyplagiatowego (czynności powyżej), co najmniej 7 dni przed planowanym terminem obrony należy złożyć w Dziekanacie:

 1. Pracę dyplomową w dwóch egzemplarzach, drukowanych dwustronnie, zgodnie z zarządzeniem Rektora SGGW.
  Wzór pracy dyplomowej jest tutaj.Do każdego wydrukowanego egzemplarza pracy student zobowiązany jest dołączyć płytę CD (Egzemplarz papierowy pracy dyplomowej przeznaczony do akt osobowych studenta powinien być zapisany na nośniku elektronicznym, w postaci jednego pliku w formacie PDF, i złożony w dziekanacie. Za treść zamieszczoną na nośniku elektronicznym odpowiada autor pracy). Płyty (nie opakowania!) powinny być podpisane (imię, nazwisko, nr albumu, wydział, rodzaj pracy, temat, promotor) i umieszczone w papierowym opakowaniu na końcu pracy, na wewnętrznej stronie okładki. Przykład opisu płyty jest tutaj.Rozmiar pracy nie może przekraczać 15 MB
 2. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
 3. Wypis z dowodu osobistego. Przy przekazywaniu należy okazać dowód osobisty)
 4. Kartę obiegową
 5. Oświadczenie o uczestnictwie w dodatkowych zajęciach
 6. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych. Wydrukowane z ehms: zakładka moje dane – przetwarzanie danych osobowych)
 7. Potwierdzenie opłaty za dyplom (w wersji papierowej). Wysokości opłat wynoszą:
  • dyplom w języku polskim, opłata 60 zł, 4 zdjęcia,
  • dyplom w języku polskim i angielskim, opłata 100 zł, 5 zdjęć (plus podanie o wydanie dyplomu w języku angielskim). Wzór podania tutaj.Opłaty za dyplom należy dokonać na indywidualne konto studenta (ehms). Prosimy nie wykonywać przelewów przed złożeniem przypisu w eHMS. W celu założenia przypisu należy zapisać się w zeszycie w dziekanacie co najmniej 2 dni przed planowanym złożeniem dokumentów.
 8. Zdjęcia. Powinny być przekazane do Dziekanatu w papierowej kopercie (jedno zdjęcie podpisane na odwrocie, pozostałe zdjęcia niepodpisane!) i spełniać wytyczne Zarządzenia 92/2017 Rektora SGGW: Student zobowiązany jest do dostarczenia do dziekanatu odpowiedniej liczby jednakowych fotografii do dyplomu, o wymiarach 45 x 65 mm, przed egzaminem dyplomowym. Fotografie powinny być wykonane profesjonalnie, na papierze fotograficznym, wyraźne, estetyczne, i odzwierciedlać aktualny wizerunek osoby na jednolitym jasnym tle, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, w stroju eleganckim”

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony