photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Sylabusy Inżynieria i gospodarka wodna II stopnia stacjonarne

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA STACJONARNYCH STUDIACH II STOPNIA (MAGISTERSKICH) NA KIERUNKU INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

 1. Adaptacja gospodarki wodnej do zmian klimatu
 2. Betonowe konstrukcje hydrotechniczne
 3. Eksploatacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych na obszarach zagrożonych powodzią
 4. Gospodarka wodna i ściekowa w zakładach przemysłowych
 5. Gospodarka wodna w zlewniach zurbanizowanych
 6. Hydrotechniczne budowle upustowe
 7. Hydrotechniczne budowle ziemne
 8. Kapitał społeczny i społeczeństwo obywatelskie
 9. Konstrukcje proekologiczne w inżynierii wodnej
 10. Metody optymalizacyjne w inżynierii
 11. Modelowanie numeryczne w geotechnice
 12. Modelowanie procesów hydrologicznych w glebach
 13. Modelowanie przepływu wód podziemnych
 14. Modelowanie przepływu wody w korytach rzecznych
 15. Modelowanie zanieczyszczeń obszarowych
 16. Niekonwencjonalne systemy kanalizacji
 17. Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich
 18. Nowoczesne metody gospodarki wodnej w Europie
 19. Ocena i przeciwdziałanie skutkom suszy
 20. Ocena ryzyka powodziowego
 21. Ocena stanu ekologicznego wód
 22. Ocena stanu technicznego ziemnych budowli hydrotechnicznych
 23. Oczyszczalnie hydrofitowe
 24. Odbiory techniczne i przeglądy obiektów gospodarki wodnej
 25. Planowanie robot inżynierskich
 26. Planowanie w gospodarce wodnej
 27. Podstawy BIM
 28. Prawo krajowe i międzynarodowe w gospodarce wodnej
 29. Projektowanie geotechniczne budowli hydrotechnicznych
 30. Projektowanie i eksploatacja ujęć wód
 31. Renaturyzacja i rekultywacja wód
 32. Seminarium dyplomowe
 33. Środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego
 34. Stawy rybne
 35. Teledetekcja
 36. Trwałość i diagnostyka obiektów budownictwa wodnego
 37. Unieszkodliwianie osadów ściekowych
 38. Utrzymanie i eksploatacja systemów melioracyjnych
 39. Utrzymanie wod i eksploatacja obiektów hydrotechnicznych
 40. Wody powierzchniowe w planowaniu przestrzennym
 41. Zanieczyszczenia antropogeniczne wód i niekonwencjonalne metody ich usuwania
 42. Zarządzanie własnością intelektualna

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony