photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Sylabusy Inżynieria i gospodarka wodna II stopnia stacjonarne

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA STACJONARNYCH STUDIACH II STOPNIA (MAGISTERSKICH) NA KIERUNKU INŻYNIERIA I GOSPODARKA WODNA

 

Adaptacja gospodarki wodnej do zmian klimatu
Betonowe konstrukcje hydrotechniczne
Eksploatacja systemów wodociągowo-kanalizacyjnych na obszarach zagrożonych powodzią
Gospodarka wodna i ściekowa w zakładach przemysłowych
Gospodarka wodna w zlewniach zurbanizowanych
Hydrotechniczne budowle upustowe
Hydrotechniczne budowle ziemne
Kapitał społeczny i społeczeństwo obywatelskie
Konstrukcje proekologiczne w inżynierii wodnej
Metody optymalizacyjne w inżynierii
Modelowanie numeryczne w geotechnice
Modelowanie procesów hydrologicznych w glebach
Modelowanie przepływu wód podziemnych
Modelowanie przepływu wody w korytach rzecznych
Modelowanie zanieczyszczeń obszarowych
Niekonwencjonalne systemy kanalizacji
Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich
Nowoczesne metody gospodarki wodnej w Europie
Ocena i przeciwdziałanie skutkom suszy
Ocena ryzyka powodziowego
Ocena stanu ekologicznego wód
Ocena stanu technicznego ziemnych budowli hydrotechnicznych
Oczyszczalnie hydrofitowe
Odbiory techniczne i przeglądy obiektów gospodarki wodnej
Planowanie robot inżynierskich
Planowanie w gospodarce wodnej
Podstawy BIM
Prawo krajowe i międzynarodowe w gospodarce wodnej
Projektowanie geotechniczne budowli hydrotechnicznych
Projektowanie i eksploatacja ujęć wód
Renaturyzacja i rekultywacja wód
Seminarium dyplomowe
Środowiskowe uwarunkowania procesu inwestycyjnego
Stawy rybne
Teledetekcja
Trwałość i diagnostyka obiektów budownictwa wodnego
Unieszkodliwianie osadów ściekowych
Utrzymanie i eksploatacja systemów melioracyjnych
Utrzymanie wod i eksploatacja obiektów hydrotechnicznych
Wody powierzchniowe w planowaniu przestrzennym
Zanieczyszczenia antropogeniczne wód i niekonwencjonalne metody ich usuwania
Zarządzanie własnością intelektualna

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony