photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Program studiów na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, dla studentów rozpoczynających naukę w roku ak. 2019/2020

Program studiów na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, dla studentów rozpoczynających naukę przed rokiem ak. 2019/2020

OPIS

Studia na kierunku Inżynieria Środowiska mają charakter techniczno-przyrodniczy. Wszystkie rodzaje studiów przygotowują absolwentów głównie w zakresie profesjonalnej ochrony, racjonalnego gospodarowania i kształtowania zewnętrznego środowiska przyrodniczego, zwłaszcza środowiska wiejskiego oraz tworzenia środowiska wewnętrznego dla potrzeb ludzi i/lub szeroko pojętej technologii.

Zakres wykładanej problematyki obejmuje:

– inżynierię wodną (zagospodarowanie rzek, ochrona przed powodzią), inżynierię sanitarną (wodociągi, kanalizacje, oczyszczalnie ścieków),
– systemy wodno-gospodarcze (obieg wody w zlewni, wykorzystanie zasobów wodnych), systemy, urządzenia i zabiegi regulujące stosunki wodne, powietrzne, cieplne i pokarmowe w glebie, w tym systemy nawadniające, zbiorniki rolnicze,
– zabiegi ochronne dla wód i gleb oraz rekultywację biologiczną i techniczną terenów zdegradowanych,
bezpieczne składowanie, unieszkodliwianie, przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów.

Absolwenci Inżynierii Środowiska są przygotowani do podejmowania zadań inżynierskich dotyczących problematyki ochrony środowiska przyrodniczego, racjonalnego wykorzystania jego zasobów, rekultywacji wód i gleb terenów zdegradowanych oraz bezpiecznego składowania i unieszkodliwiania odpadów.

Główny zakres działalności zawodowej absolwenta obejmuje:

– prace planistyczne i studialne oraz projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja przedsięwzięć służących racjonalnemu gospodarowaniu wodą,
– rekultywację terenów zdegradowanych i bezpieczne unieszkodliwianie i składowanie odpadów,
– zaopatrzenie w wodę oraz poprawę infrastruktury technicznej,
– ochronę środowisk naturalnych, rolniczych i leśnych przed zagrożeniami naturalnymi (powodzie, susze), a także związanymi z antropopresją.

Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska mogą podejmować pracę:

– projektanta, wykonawcy i eksploatatora inwestycji z zakresu budownictwa hydrotechnicznego i melioracyjnego, ochrony, kształtowania i rekultywacji środowiska oraz inżynierii sanitarnej,

– w administracji i samorządach terytorialnych,

– w fundacjach i organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią środowiska,

– w placówkach naukowo-badawczych i w szkolnictwie,

– we własnej firmie zajmującej się dystrybucją materiałów i urządzeń instalacyjnych z zakresu inżynierii środowiska.


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony