photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Sylabusy Inżynieria Środowiska II stopień niestacjonarne

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW REALIZOWANYCH NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH II STOPNIA (MAGISTERSKICH) NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

 

Alternatywne źródła energii
Bioindykatory i biotesty w monitoringu ekosystemów
Budowle wodne w środowisku
Chemia środowiska
Dynamika gazow
Dynamika koryt rzecznych
Ekonomika w inżynierii środowiska
Eksploatacja i monitoring budowli ziemnych
Eksploatacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
Elementy geotechniki regionalnej
Elementy inżynierii krajobrazu
Energochłonność i odzysk energii w technologii wody i ścieków
Geosyntetyki w konstrukcjach
Geotechnika środowiskowa
Hydrologia zlewni zurbanizowanych
Inżynieria ochrony powietrza
Język angielski I
Język angielski II
Metody inwentaryzacji przyrodniczej
Metody komputerowe w geotechnice
Mikrobiologiczne metody uzdatniania wody
Modelowanie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
Monitoring środowiska
Nauki ekonomiczne
Niekonwencjonalne systemy kanalizacji
Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich
Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć
Ocena stanu hydromorfologicznego cieków
Ocena zagrożeń powodziowych
Ochrona wód podziemnych
Oczyszczanie ścieków
Oczyszczanie scieków przemyslowych
Odbiorniki wód opadowych i drenażowych na terenach zurbanizowanych
Planowanie przestrzenne
Polityka wodna Unii Europejskiej
Procesy erozji i sedymentacji
Programowanie modernizacji systemów wodociagowych i kanalizacyjnych
Projektowanie oczyszczalni ścieków
Projektowanie systemów kanalizacyjnych
Projektowanie systemów wodociągowych
Przygotowanie i odbiór przedsięwzięć inwestycyjnych
Rekultywacja składowisk odpadów – działy wybrane
Remediacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Renaturyzacja rzek
Renowacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
Seminarium dyplomowe mgr KG
Seminarium dyplomowe mgr KIB
Seminarium dyplomowe mgr KIW
Seminarium dyplomowe mgr KKS
Składowiska odpadów
Statystyka
Techniczne i biologiczne metody remediacji terenów zdegradowanych
Technika sanitarna
Techniki membranowe w oczyszczaniu wody i scieków
Techniki oceny stanu środowiska
Techniki ochrony gleb
Technologia i organizacja robót instalacyjnych
Transport zanieczyszczeń w wodach podziemnych
Ujęcia wód podziemnych
Układy pompowe i sprężonego powietrza
Unieszkodliwianie osadów
Urządzenia pomiarowo kontrolne w inżynierii wodnej
Uzdatnianie wody do celów basenowych i przemyslowych
Wewnętrzne instalacje sanitarne
Wodociągi i kanalizacje
Wykorzystanie sorbentów i technik membranowych w rekultywacji środowiska
Zagrożenia i techniki ochrony hydrosfery
Zarządzanie środowiskiem
Zbiorniki retencyjne
Ziemne konstrukcje hydrotechniczne
Zmiany klimatu i ich konsekwencje w środowisku

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony