photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Sylabusy Inżynieria Środowiska II stopień niestacjonarne

SYLABUSY PRZEDMIOTÓW
REALIZOWANYCH NA NIESTACJONARNYCH STUDIACH II STOPNIA (MAGISTERSKICH) NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA.

Nazwa przedmiotu
Agrohydrologia
Alternatywe źródła energii
Bioindykatory i biotesty w monitoringu ekosystemów
Budowle wodne w środowisku
Chemia środowiska
Dokumentowanie badań geologicznych i geotechnicznych
Dynamika gazów
Dynamika koryt rzecznych
Ekonomika w inżynierii środowiska
Eksploatacja i monitoring budowli ziemnych
Eksploatacja systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
Elementy geotechniki regionalnej
Elementy inżynierii krajobrazu
Energochłonność i odzysk energii w technologii wody i ścieków
Geosyntetyki w konstrukcjach inżynierskich
Geotechnika środowiskowa
GIS w kształtowaniu środowiska
Gospodarcze wykorzystanie ścieków i odpadów
Gospodarowanie zasobami środowiska
Hydrologia zlewni zurbanizowanych
Inżynieria ekologiczna
Inżynieria ochrony powietrza
Inżynierskie wykorzystanie materiałów antropogenicznych
Konkurencyjność środowiskowa
Kształtowanie środowiska obszarów niezurbanizowanych
Melioracje terenów depresyjnych
Melioracje w obszarach chronionych
Metody inwentaryzacji przyrodniczej
Metody komputerowe w geotechnice
Mikrobiologiczne metody uzdatniania wody
Modelowanie przepływu wód podziemnych
Modelowanie systemów środowiskowych
Modelowanie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
Modelowanie w hydrologii
Monitoring środowiskowy
Nawodnienia w obszarach zurbanizowanych
Niekonwencjonalne systemy kanalizacji
Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich
Ocena oddziaływania na środowisko
Ocena stanu hydromorfologicznego cieków
Ocena zagrożeń powodziowych
Ochrona wód podziemnych
Oczyszczanie ścieków
Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Odbiorniki wód opadowych i drenażowych na terenach zurbanizowanych
Planowanie przestrzenne
Polityka wodna Unii Europejskiej
Procesy erozji i sedymentacji
Programowanie modernizacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych
Projektowanie geotechniczne w inżynierii środowiska
Projektowanie oczyszczalni ścieków
Projektowanie systemów kanalizacyjnych
Projektowanie systemów wodociągowych
Projektowanie zabudowy biologicznej
Przygotowanie i odbiór przedsięwzięć inwestycyjnych
Rekultywacja małych zbiorników wodnych
Rekultywacja składowisk odpadów – działy wybrane
Rekultywacja terenów zdegradowanych wskutek klęsk żywiołowych
Remediacja i rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Renaturyzacja rzek
Renaturyzacja torfowisk i mokradeł
Renowacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 
Rewitalizacja terenów rekreacyjnych i sportowych
Seminarium dyplomowe KIW KIB
Składowiska odpadów
Statystyka
Stawy rybne
Systemy informacji o środowisku
Środowiskowe uwarunkowania inwestycji
Techniczne i biologiczne metody remediacji terenów zdegradowanych
Technika sanitarna
Techniki membranowe w oczyszczaniu wody i ścieków
Techniki oceny stanu środowiska
Techniki ochrony gleb
Techniki  prognostyczne w inżynierii i ochronie środowiska
Technologia i organizacja robót instalacyjnych
Technologie nawodnień w rekultywacji środowiska
Technologie umocnień biologicznych
Transfer zanieczyszczeń w środowisku
Transfer zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych
Ujęcia wód podziemnych
Układy pompowe i sprężonego powietrza
Unieszkodliwianie i zagospodarowanie odpadów
Unieszkodliwianie osadów
Urządzenia pomiarowo-kontrolne w inżynierii wodnej
Uzdatnianie wody do celów basenowych i przemysłowych
Uzdatnianie wody do celów specjalnych
Wewnętrzne instalacje sanitarne
Wodociągi i kanalizacje
Wykorzystanie gruntów antropogenicznych
Wykorzystanie sorbentów i technik membranowych w rekultywacji
Zagospodarowanie i oczyszczanie ścieków opadowych
Zagospodarowanie ścieków i odpadów
Zagospodarowanie terenów poinwestycyjnych
Zagrożenia i techniki ochrony hydrosfery
Zagrożenia naturalne i cywilizacyjne w geoinżynierii
Zarządzanie środowiskiem
Zarządzanie zasobami środowiska
Zbiorniki retencyjne
Ziemne konstrukcje hydrotechniczne
Zintegrowane gospodarowanie zasobami wodnymi
Zmiany klimatu i ich konsekwencje w środowisku

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony