photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Sylabusy Ochrona Środowiska I stopnia stacjonarne

Sylabusy przedmiotów realizowanych na stacjonarnych studiach I stopnia (inżynierskich) na kierunku Ochrona środowiska

 1. Biochemia
 2. Botanika
 3. Chemia ogólna i nieorganiczna
 4. Chemia organiczna
 5. Chemia sanitarna (fakultet)
 6. Chronione zwierzęta wyższe
 7. Ćwiczenia terenowe – Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza
 8. Ecological bases of nature conservation
 9. Ekologia ogólna
 10. Ekologia wód śródlądowych (fakultet)
 11. Ekologiczne aspekty żywności żywienia i zdrowia
 12. Ekologiczne metody produkcji żywnosci
 13. Ekologiczne podstawy ochrony kręgowców
 14. Ekologistyka odpadów (fakultet)
 15. Ekonomika ochrony środowiska
 16. Ekosystemy łąkowe (fakultet)
 17. Energia odnawialna
 18. Fizyka
 19. Fitoindykacja
 20. Geoinformacja w ochronie środowiska
 21. Geologia i geomorfologia
 22. Gleboznawstwo
 23. Gospodarka leśna a środowisko
 24. Gospodarka odpadowa
 25. Gospodarka ściekowa
 26. Hydrologia i gospodarowanie wodą
 27. Hyrobiologia
 28. Informatyka i grafika komputerowa
 29. Inżynieria procesowa
 30. Inwazje roślin (fakultet)
 31. Język obcy
 32. Klimat obszarów zurbanizowanych (fakultet)
 33. Konkurencyjność terytorialna obszarów wiejskich (fakultet)
 34. Kształtowanie krajobrazu
 35. Kształtowanie różnorodności w lesie zagospodarowanym (fakultet)
 36. Matematyka
 37. Meteorologia i klimatologia
 38. Mikrobiologia ogólna
 39. Mikrobiologia gleb
 40. Modele ekosystemów i zasobów wodnych
 41. Monitoring i bioindykacja środowiska
 42. Mutageneza środowiskowa (fakultet)
 43. Nadzór przyrodniczy przy realizacji zamierzeń budowlanych (fakultet)
 44. Negocjacje  w zarządzaniu ochroną środowiska
 45. Obszarowa ochrona przyrody
 46. Ocena oddziaływania na środowisko
 47. Oceny okrywy roślinnej (fakultet)
 48. Ochrona Ekosystemów Leśnych
 49. Ochrona i gospodarka w ekosystemach wodnych (fakultet)
 50. Ochrona przyrody i zasobów kulturowych
 51. Ochrona szaty roślinnej
 52. Ochrona zasobów wodnych
 53. Oczyszczanie ścieków przemysłowych
 54. Odnawialne źródła energii (fakultet)
 55. Odwodnienia i nawodnienia
 56. Plany obszarowej ochrony przyrody
 57. Podstawy fizjologii
 58. Podstawy infrastruktury technicznej
 59. Podstawy łowiectwa (fakultet)
 60. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
 61. Podstawy toksykologii lub Toksykometria
 62. Praktyka zawodowa
 63. Prawo i zarządzanie ochroną środowiska
 64. Rekultywacja terenów zdegradowanych
 65. Renaturyzacja środowisk wodnych
 66. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych (fakultet)
 67. Rolnictwo ekologiczne a środowisko i zdrowie (fakultet)
 68. Rośliny łąk i pastwisk (fakultet)
 69. Różnorodność biologiczna (fakultet)
 70. Seminarium dyplomowe
 71. Składowanie odpadów
 72. Socjologia/Ekofilozofia
 73. Systemy informacji przestrzennej
 74. Statystyka matematyczna
 75. Szata roślinna i fauna Polski
 76. Środowisko życia człowieka
 77. Środowiskowe uwarunkowania zwierząt wolno żyjących (fakultet)
 78. Techniki analiz środowiskowych
 79. Techniki oceny stanu środowiska
 80. Technologie chemiczne
 81. Technologie fitoremediacji
 82. Technologie zrónoważonego rozwoju
 83. Technologia żywności a środowisko
 84. Teledetekcja środowiska lub Geomatyka obszarów Wiejskich
 85. Użytkowanie Obszarów Ekologicznie Zagrożonych
 86. WF
 87. Wielofunkcyjne Użytkowanie Lasu
 88. Woda w mieście – zrównoważona gospodarka wodami deszczowymi i zarządzanie ryzykiem powodziowym
 89. Wpływ działań inżynierskich na ekosystemy wodne (fakultet)
 90. Wpływ produkcji rolniczej na środowisko
 91. Wykorzystanie i utylizacja odpadów
 92. Wykorzystanie systemów agroleśnych w  ochronie  środowiska (fakutet)
 93. Zadrzewienia w krajobrazie rolniczym (fakultet)
 94. Zagrożenia cywilizacyjne i rozwój zrównoważony
 95. Zagrożenia i ochrona ekosystemów trawiastych (fakultet)
 96. Zagrożenia i ochrona nietoperzy w Polsce (fakultet)
 97. Zagrożenia i techniki ochrony atmosfery
 98. Zagrożenia i techniki ochrony hydrosfery
 99. Zagrożenia i techniki ochrony pedosfery
 100. Zagrożenia sanitarne w środowisku (fakultet)
 101. Zaopatrzenie w wodę
 102. Zarządzanie projektem
 103. Zintegrowana gospodarka wodna
 104. Zoologia

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony