photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Sylabusy Ochrona Środowiska I stopnia stacjonarne

Sylabusy przedmiotów realizowanych na stacjonarnych studiach I stopnia (inżynierskich) na kierunku Ochrona środowiska

  1. Biochemia
  2. Botanika
  3. Chemia ogólna i nieorganiczna
  4. Chemia organiczna
  5. Chemia sanitarna (fakultet)
  6. Chronione zwierzęta wyższe
  7. Ćwiczenia terenowe – Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza
  8. Ecological bases of nature conservation
  9. Ekologia ogólna
  10. Ekologia wód śródlądowych (fakultet)
  11. Ekologiczne aspekty żywności żywienia i zdrowia
  12. Ekologiczne metody produkcji żywnosci
  13. Ekologiczne podstawy ochrony kręgowców
  14. Ekologistyka odpadów (fakultet)
  15. Ekonomika ochrony środowiska
  16. Ekosystemy łąkowe (fakultet)
  17. Energia odnawialna
  18. Fizyka
  19. Fitoindykacja
  20. Geoinformacja w ochronie środowiska
  21. Geologia i geomorfologia
  22. Gleboznawstwo
  23. Gospodarka leśna a środowisko
  24. Gospodarka odpadowa
  25. Gospodarka ściekowa
  26. Hydrologia i gospodarowanie wodą
  27. Hyrobiologia
  28. Informatyka i grafika komputerowa
  29. Inżynieria procesowa
  30. Inwazje roślin (fakultet)
  31. Język obcy
  32. Klimat obszarów zurbanizowanych (fakultet)
  33. Konkurencyjność terytorialna obszarów wiejskich (fakultet)
  34. Kształtowanie krajobrazu
  35. Kształtowanie różnorodności w lesie zagospodarowanym (fakultet)
  36. Matematyka
  37. Meteorologia i klimatologia
  38. Mikrobiologia ogólna
  39. Mikrobiologia gleb
  40. Modele ekosystemów i zasobów wodnych
  41. Monitoring i bioindykacja środowiska
  42. Mutageneza środowiskowa (fakultet)
  43. Nadzór przyrodniczy przy realizacji zamierzeń budowlanych (fakultet)
  44. Negocjacje  w zarządzaniu ochroną środowiska
  45. Obszarowa ochrona przyrody
  46. Ocena oddziaływania na środowisko
  47. Oceny okrywy roślinnej (fakultet)
  48. Ochrona Ekosystemów Leśnych
  49. Ochrona i gospodarka w ekosystemach wodnych (fakultet)
  50. Ochrona przyrody i zasobów kulturowych
  51. Ochrona szaty roślinnej
  52. Ochrona zasobów wodnych
  53. Oczyszczanie ścieków przemysłowych
  54. Odnawialne źródła energii (fakultet)
  55. Odwodnienia i nawodnienia
  56. Plany obszarowej ochrony przyrody
  57. Podstawy fizjologii
  58. Podstawy infrastruktury technicznej
  59. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
  60. Podstawy toksykologii lub Toksykometria
  61. Praktyka zawodowa
  62. Prawo i zarządzanie ochroną środowiska
  63. Rekultywacja terenów zdegradowanych
  64. Renaturyzacja środowisk wodnych
  65. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych (fakultet)
  66. Rolnictwo ekologiczne a środowisko i zdrowie (fakultet)
  67. Rośliny łąk i pastwisk (fakultet)
  68. Seminarium dyplomowe cz.I cz. II
  69. Składowanie odpadów
  70. Socjologia/Ekofilozofia
  71. Systemy informacji przestrzennej
  72. Statystyka matematyczna
  73. Szata roślinna i fauna Polski
  74. Środowisko życia człowieka
  75. Techniki analiz środowiskowych
  76. Techniki oceny stanu środowiska
  77. Technologie chemiczne
  78. Technologie fitoremediacji
  79. Technologie zrónoważonego rozwoju
  80. Technologia żywności a środowisko
  81. Teledetekcja środowiska lub Geomatyka obszarów Wiejskich
  82. Użytkowanie Obszarów Ekologicznie Zagrożonych
  83. WF
  84. Wielofunkcyjne Użytkowanie Lasu
  85. Woda w mieście – zrównoważona gospodarka wodami deszczowymi i zarządzanie ryzykiem powodziowym
  86. Wpływ działań inżynierskich na ekosystemy wodne (fakultet)
  87. Wpływ produkcji rolniczej na środowisko
  88. Wykorzystanie i utylizacja odpadów
  89. Wykorzystanie systemów agroleśnych w  ochronie  środowiska (fakutet)
  90. Zadrzewienia w krajobrazie rolniczym (fakultet)
  91. Zagrożenia cywilizacyjne i rozwój zrównoważony
  92. Zagrożenia i ochrona ekosystemów trawiastych (fakultet)
  93. Zagrożenia i techniki ochrony atmosfery
  94. Zagrożenia i techniki ochrony hydrosfery
  95. Zagrożenia i techniki ochrony pedosfery
  96. Zagrożenia sanitarne w środowisku (fakultet)
  97. Zaopatrzenie w wodę
  98. Zarządzanie projektem
  99. Zintegrowana gospodarka wodna
  100. Zoologia

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony