photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Sylabusy Ochrona Środowiska I stopnia stacjonarne

 

Sylabusy przedmiotów realizowanych na stacjonarnych studiach I stopnia (inżynierskich) na kierunku Ochrona środowiska

 

Nazwa przedmiotu

 1. Biochemia
 2. Botanika
 3. Chemia ogólna i nieorganiczna
 4. Chemia organiczna
 5. Chemia sanitarna (fakultet)
 6. Chronione zwierzęta wyższe
 7. Ćwiczenia terenowe – Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza
 8. Ecological bases of nature conservation
 9. Ekologia ogólna
 10. Ekologia wód śródlądowych (fakultet)
 11. Ekologiczne aspekty żywności żywienia i zdrowia
 12. Ekologiczne metody produkcji żywnosci
 13. Ekologiczne podstawy ochrony kręgowców
 14. Ekologistyka odpadów (fakultet)
 15. Ekonomika ochrony środowiska
 16. Energia odnawialna
 17. Fizyka
 18. Fitoindykacja
 19. Geoinformacja w ochronie środowiska
 20. Geologia i geomorfologia
 21. Gleboznawstwo
 22. Gospodarka leśna a środowisko
 23. Gospodarka odpadowa
 24. Gospodarka ściekowa
 25. Hydrologia i gospodarowanie wodą
 26. Hydrologia zlewni zurbanizowanych (fakultet)
 27. Hyrobiologia
 28. Informatyka i grafika komputerowa
 29. Inżynieria procesowa
 30. Inwazje roślin (fakultet)
 31. Język obcy
 32. Klimat obszarów zurbanizowanych (fakultet)
 33. Konkurencyjność terytorialna obszarów wiejskich (fakultet)
 34. Kształtowanie krajobrazu
 35. Kształtowanie różnorodności w lesie zagospodarowanym (fakultet)
 36. Matematyka
 37. Meteorologia i klimatologia
 38. Mikrobiologia ogólna
 39. Mikrobiologia gleb
 40. Modele ekosystemów i zasobów wodnych
 41. Monitoring i bioindykacja środowiska
 42. Mutageneza środowiskowa (fakultet)
 43. Nadzór przyrodniczy przy realizacji zamierzeń budowlanych (fakultet)
 44. Negocjacje  w zarządzaniu ochroną środowiska
 45. Obszarowa ochrona przyrody
 46. Ocena oddziaływania na środowisko
 47. Oceny okrywy roślinnej (fakultet)
 48. Ochrona Ekosystemów Leśnych
 49. Ochrona i gospodarka w ekosystemach wodnych (fakultet)
 50. Ochrona przyrody i zasobów kulturowych
 51. Ochrona szaty roślinnej
 52. Ochrona zasobów wodnych
 53. Oczyszczanie ścieków przemysłowych
 54. Odnawialne źródła energii (fakultet)
 55. Odwodnienia i nawodnienia
 56. Plany obszarowej ochrony przyrody
 57. Podstawy fizjologii
 58. Podstawy infrastruktury technicznej
 59. Podstawy łowiectwa (fakultet)
 60. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
 61. Podstawy toksykologii lub Toksykometria
 62. Praktyka zawodowa
 63. Prawo i zarządzanie ochroną środowiska
 64. Rekultywacja terenów zdegradowanych
 65. Renaturyzacja środowisk wodnych
 66. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych (fakultet)
 67. Rośliny łąk i pastwisk (fakultet)
 68. Różnorodność biologiczna (fakultet)
 69. Seminarium dyplomowe
 70. Składowanie odpadów
 71. Socjologia/Ekofilozofia
 72. Systemy informacji przestrzennej
 73. Statystyka matematyczna
 74. Szata roślinna i fauna Polski
 75. Środowisko życia człowieka
 76. Środowiskowe uwarunkowania zwierząt wolno żyjących (fakultet)
 77. Techniki analiz środowiskowych
 78. Techniki oceny stanu środowiska
 79. Technologie chemiczne
 80. Technologie fitoremediacji
 81. Technologie zrónoważonego rozwoju
 82. Technologia żywności a środowisko
 83. Teledetekcja środowiska lub Geomatyka obszarów Wiejskich
 84. Użytkowanie Obszarów Ekologicznie Zagrożonych
 85. WF
 86. Wielofunkcyjne Użytkowanie Lasu
 87. Wpływ działań inżynierskich na ekosystemy wodne (fakultet)
 88. Wpływ produkcji rolniczej na środowisko
 89. Wykorzystanie i utylizacja odpadów
 90. Wykorzystanie systemów agroleśnych w  ochronie  środowiska (fakutet)
 91. Zadrzewienia w krajobrazie rolniczym (fakultet)
 92. Zagrożenia cywilizacyjne i rozwój zrównoważony
 93. Zagrożenia i ochrona ekosystemów trawiastych (fakultet)
 94. Zagrożenia i ochrona nietoperzy w Polsce (fakultet)
 95. Zagrożenia i techniki ochrony atmosfery
 96. Zagrożenia i techniki ochrony hydrosfery
 97. Zagrożenia i techniki ochrony pedosfery
 98. Zagrożenia sanitarne w środowisku (fakultet)
 99. Zaopatrzenie w wodę
 100. Zarządzanie projektem
 101. Zintegrowana gospodarka wodna
 102. Zoologia

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony