photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Sylabusy Ochrona Środowiska I stopnia stacjonarne

Sylabusy przedmiotów realizowanych na stacjonarnych studiach I stopnia (inżynierskich) na kierunku Ochrona środowiska

  1. Biochemia
  2. Botanika
  3. Chemia ogólna i nieorganiczna
  4. Chemia organiczna
  5. Chemia sanitarna (fakultet)
  6. Chronione zwierzęta wyższe
  7. Ćwiczenia terenowe – Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza
  8. Ecological bases of nature conservation
  9. Ekologia ogólna
  10. Ekologia wód śródlądowych (fakultet)
  11. Ekologiczne aspekty żywności żywienia i zdrowia
  12. Ekologiczne metody produkcji żywnosci
  13. Ekologiczne podstawy ochrony kręgowców
  14. Ekologistyka odpadów (fakultet)
  15. Ekonomika ochrony środowiska
  16. Ekosystemy łąkowe (fakultet)
  17. Energia odnawialna
  18. Fizyka
  19. Fitoindykacja
  20. Geoinformacja w ochronie środowiska
  21. Geologia i geomorfologia
  22. Gleboznawstwo
  23. Gospodarka leśna a środowisko
  24. Gospodarka odpadowa
  25. Gospodarka ściekowa
  26. Hydrologia i gospodarowanie wodą
  27. Hyrobiologia
  28. Informatyka i grafika komputerowa
  29. Inżynieria procesowa
  30. Inwazje roślin (fakultet)
  31. Język obcy
  32. Klimat obszarów zurbanizowanych (fakultet)
  33. Konkurencyjność terytorialna obszarów wiejskich (fakultet)
  34. Kształtowanie krajobrazu
  35. Kształtowanie różnorodności w lesie zagospodarowanym (fakultet)
  36. Matematyka
  37. Meteorologia i klimatologia
  38. Mikrobiologia ogólna
  39. Mikrobiologia gleb
  40. Modele ekosystemów i zasobów wodnych
  41. Monitoring i bioindykacja środowiska
  42. Mutageneza środowiskowa (fakultet)
  43. Nadzór przyrodniczy przy realizacji zamierzeń budowlanych (fakultet)
  44. Negocjacje  w zarządzaniu ochroną środowiska
  45. Obszarowa ochrona przyrody
  46. Ocena oddziaływania na środowisko
  47. Oceny okrywy roślinnej (fakultet)
  48. Ochrona Ekosystemów Leśnych
  49. Ochrona i gospodarka w ekosystemach wodnych (fakultet)
  50. Ochrona przyrody i zasobów kulturowych
  51. Ochrona szaty roślinnej
  52. Ochrona zasobów wodnych
  53. Oczyszczanie ścieków przemysłowych
  54. Odnawialne źródła energii (fakultet)
  55. Odwodnienia i nawodnienia
  56. Plany obszarowej ochrony przyrody
  57. Podstawy fizjologii
  58. Podstawy infrastruktury technicznej
  59. Podstawy łowiectwa (fakultet)
  60. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
  61. Podstawy toksykologii lub Toksykometria
  62. Praktyka zawodowa
  63. Prawo i zarządzanie ochroną środowiska
  64. Rekultywacja terenów zdegradowanych
  65. Renaturyzacja środowisk wodnych
  66. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych (fakultet)
  67. Rolnictwo ekologiczne a środowisko i zdrowie (fakultet)
  68. Rośliny łąk i pastwisk (fakultet)
  69. Różnorodność biologiczna (fakultet)
  70. Seminarium dyplomowe cz.I cz. II
  71. Składowanie odpadów
  72. Socjologia/Ekofilozofia
  73. Systemy informacji przestrzennej
  74. Statystyka matematyczna
  75. Szata roślinna i fauna Polski
  76. Środowisko życia człowieka
  77. Środowiskowe uwarunkowania zwierząt wolno żyjących (fakultet)
  78. Techniki analiz środowiskowych
  79. Techniki oceny stanu środowiska
  80. Technologie chemiczne
  81. Technologie fitoremediacji
  82. Technologie zrónoważonego rozwoju
  83. Technologia żywności a środowisko
  84. Teledetekcja środowiska lub Geomatyka obszarów Wiejskich
  85. Użytkowanie Obszarów Ekologicznie Zagrożonych
  86. WF
  87. Wielofunkcyjne Użytkowanie Lasu
  88. Woda w mieście – zrównoważona gospodarka wodami deszczowymi i zarządzanie ryzykiem powodziowym
  89. Wpływ działań inżynierskich na ekosystemy wodne (fakultet)
  90. Wpływ produkcji rolniczej na środowisko
  91. Wykorzystanie i utylizacja odpadów
  92. Wykorzystanie systemów agroleśnych w  ochronie  środowiska (fakutet)
  93. Zadrzewienia w krajobrazie rolniczym (fakultet)
  94. Zagrożenia cywilizacyjne i rozwój zrównoważony
  95. Zagrożenia i ochrona ekosystemów trawiastych (fakultet)
  96. Zagrożenia i ochrona nietoperzy w Polsce (fakultet)
  97. Zagrożenia i techniki ochrony atmosfery
  98. Zagrożenia i techniki ochrony hydrosfery
  99. Zagrożenia i techniki ochrony pedosfery
  100. Zagrożenia sanitarne w środowisku (fakultet)
  101. Zaopatrzenie w wodę
  102. Zarządzanie projektem
  103. Zintegrowana gospodarka wodna
  104. Zoologia

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony