photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Sylabusy Ochrona Środowiska I stopnia stacjonarne

Sylabusy przedmiotów realizowanych na stacjonarnych studiach I stopnia (inżynierskich) na kierunku Ochrona środowiska

  1. Biochemia
  2. Botanika
  3. Chemia ogólna i nieorganiczna
  4. Chemia organiczna
  5. Chemia sanitarna (fakultet)
  6. Chronione zwierzęta wyższe
  7. Czynna ochrona szaty roślinnej i fauny
  8. Ćwiczenia terenowe – Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza
  9. Ecological bases of nature conservation
  10. Ekologia ogólna
  11. Ekologia wód śródlądowych (fakultet)
  12. Ekologiczne aspekty żywności żywienia i zdrowia
  13. Ekologiczne metody produkcji żywnosci
  14. Ekologiczne podstawy ochrony kręgowców
  15. Ekologistyka odpadów (fakultet)
  16. Ekonomika ochrony środowiska
  17. Ekosystemy łąkowe (fakultet)
  18. Energia odnawialna
  19. Fizyka
  20. Fitoindykacja
  21. Geoinformacja w ochronie środowiska
  22. Geologia i geomorfologia
  23. Gleboznawstwo
  24. Gospodarka leśna a środowisko
  25. Gospodarka odpadowa
  26. Gospodarka ściekowa
  27. Hydrologia i gospodarowanie wodą
  28. Hyrobiologia
  29. Informatyka i grafika komputerowa
  30. Inżynieria procesowa
  31. Inwazje roślin (fakultet)
  32. Język obcy
  33. Klimat obszarów zurbanizowanych (fakultet)
  34. Konkurencyjność terytorialna obszarów wiejskich (fakultet)
  35. Kształtowanie krajobrazu
  36. Kształtowanie różnorodności w lesie zagospodarowanym (fakultet)
  37. Matematyka
  38. Meteorologia i klimatologia
  39. Mikrobiologia ogólna
  40. Mikrobiologia gleb
  41. Modele ekosystemów i zasobów wodnych
  42. Monitoring i bioindykacja środowiska
  43. Mutageneza środowiskowa (fakultet)
  44. Nadzór przyrodniczy przy realizacji zamierzeń budowlanych (fakultet)
  45. Negocjacje  w zarządzaniu ochroną środowiska
  46. Obszarowa ochrona przyrody
  47. Ocena oddziaływania na środowisko
  48. Oceny okrywy roślinnej (fakultet)
  49. Ochrona Ekosystemów Leśnych
  50. Ochrona i gospodarka w ekosystemach wodnych (fakultet)
  51. Ochrona przyrody i zasobów kulturowych
  52. Ochrona szaty roślinnej
  53. Ochrona zasobów wodnych
  54. Oczyszczanie ścieków przemysłowych
  55. Odnawialne źródła energii (fakultet)
  56. Odwodnienia i nawodnienia
  57. Plany obszarowej ochrony przyrody
  58. Podstawy fizjologii
  59. Podstawy infrastruktury technicznej
  60. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
  61. Podstawy toksykologii lub Toksykometria
  62. Praktyka zawodowa
  63. Prawo i zarządzanie ochroną środowiska
  64. Rekultywacja terenów zdegradowanych
  65. Renaturyzacja środowisk wodnych
  66. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych (fakultet)
  67. Rolnictwo ekologiczne a środowisko i zdrowie (fakultet)
  68. Rośliny łąk i pastwisk (fakultet)
  69. Seminarium dyplomowe cz.I cz. II
  70. Składowanie odpadów
  71. Socjologia/Ekofilozofia
  72. Systemy informacji przestrzennej
  73. Statystyka matematyczna
  74. Szata roślinna i fauna Polski
  75. Środowisko życia człowieka
  76. Techniki analiz środowiskowych
  77. Techniki oceny stanu środowiska
  78. Technologie chemiczne
  79. Technologie fitoremediacji
  80. Technologie zrónoważonego rozwoju
  81. Technologia żywności a środowisko
  82. Teledetekcja środowiska lub Geomatyka obszarów Wiejskich
  83. Użytkowanie Obszarów Ekologicznie Zagrożonych
  84. WF
  85. Wielofunkcyjne Użytkowanie Lasu
  86. Woda w mieście – zrównoważona gospodarka wodami deszczowymi i zarządzanie ryzykiem powodziowym
  87. Wpływ działań inżynierskich na ekosystemy wodne (fakultet)
  88. Wpływ produkcji rolniczej na środowisko
  89. Wykorzystanie i utylizacja odpadów
  90. Wykorzystanie systemów agroleśnych w  ochronie  środowiska (fakutet)
  91. Zadrzewienia w krajobrazie rolniczym (fakultet)
  92. Zagrożenia cywilizacyjne i rozwój zrównoważony
  93. Zagrożenia i ochrona ekosystemów trawiastych (fakultet)
  94. Zagrożenia i techniki ochrony atmosfery
  95. Zagrożenia i techniki ochrony hydrosfery
  96. Zagrożenia i techniki ochrony pedosfery
  97. Zagrożenia sanitarne w środowisku (fakultet)
  98. Zaopatrzenie w wodę
  99. Zarządzanie projektem
  100. Zintegrowana gospodarka wodna
  101. Zoologia

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony