photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Sylabusy Ochrona Środowiska I stopnia stacjonarne

 

Sylabusy przedmiotów realizowanych na stacjonarnych studiach I stopnia (inżynierskich) na kierunku Ochrona środowiska

 

Nazwa przedmiotu

 1. Biochemia
 2. Botanika
 3. Chemia ogólna i nieorganiczna
 4. Chemia organiczna
 5. Chemia sanitarna (fakultet)
 6. Chronione zwierzęta wyższe
 7. Ćwiczenia terenowe – Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza
 8. Ekologia ogólna
 9. Ekologia wód śródlądowych (fakultet)
 10. Ekologiczne aspekty żywności żywienia i zdrowia
 11. Ekologiczne metody produkcji żywnosci
 12. Ekologiczne podstawy ochrony kręgowców
 13. Ekonomika ochrony środowiska
 14. Ekosystemy dolin rzecznych (fakultet)
 15. Energia odnawialna
 16. Fizyka
 17. Fitoindykacja
 18. Geoinformacja w ochronie środowiska
 19. Geologia i geomorfologia
 20. Gleboznawstwo
 21. Gospodarka leśna a środowisko
 22. Gospodarka odpadowa
 23. Gospodarka ściekowa
 24. Hydrologia i gospodarowanie wodą
 25. Hydrologia zlewni zurbanizowanych (fakultet)
 26. Hyrobiologia
 27. Informatyka i grafika komputerowa
 28. Inżynieria procesowa
 29. Inwazje roślin (fakultet)
 30. Język obcy
 31. Klimat obszarów zurbanizowanych (fakultet)
 32. Konkurencyjność terytorialna obszarów wiejskich (fakultet)
 33. Kształtowanie krajobrazu
 34. Kształtowanie różnorodności w lesie zagospodarowanym (fakultet)
 35. Matematyka
 36. Meteorologia i klimatologia
 37. Mikrobiologia ogólna
 38. Mikrobiologia gleb
 39. Modele ekosystemów i zasobów wodnych
 40. Monitoring i bioindykacja środowiska
 41. Mutageneza środowiskowa (fakultet)
 42. Nadzór przyrodniczy przy realizacji zamierzeń budowlanych (fakultet)
 43. Negocjacje  w zarządzaniu ochroną środowiska
 44. Obszarowa ochrona przyrody
 45. Ocena oddziaływania na środowisko
 46. Oceny okrywy roślinnej (fakultet)
 47. Ochrona Ekosystemów Leśnych
 48. Ochrona i gospodarka w ekosystemach wodnych (fakultet)
 49. Ochrona przyrody i zasobów kulturowych
 50. Ochrona szaty roślinnej
 51. Ochrona zasobów wodnych
 52. Oczyszczanie ścieków przemysłowych
 53. Odnawialne źródła energii (fakultet)
 54. Odwodnienia i nawodnienia
 55. Plany obszarowej ochrony przyrody
 56. Podstawy fizjologii
 57. Podstawy infrastruktury technicznej
 58. Podstawy łowiectwa (fakultet)
 59. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
 60. Podstawy toksykologii lub Toksykometria
 61. Praktyka zawodowa
 62. Prawo i zarządzanie ochroną środowiska
 63. Rekultywacja terenów zdegradowanych
 64. Renaturyzacja środowisk wodnych
 65. Rośliny łąk i pastwisk (fakultet)
 66. Różnorodność biologiczna (fakultet)
 67. Seminarium dyplomowe
 68. Składowanie odpadów
 69. Socjologia/Ekofilozofia
 70. Systemy informacji przestrzennej
 71. Statystyka matematyczna
 72. Szata roślinna i fauna Polski
 73. Środowisko życia człowieka
 74. Środowiskowe uwarunkowania zwierząt wolno żyjących (fakultet)
 75. Techniki analiz środowiskowych
 76. Techniki oceny stanu środowiska
 77. Technologie chemiczne
 78. Technologie fitoremediacji
 79. Technologie zrónoważonego rozwoju
 80. Technologia żywności a środowisko
 81. Teledetekcja środowiska lub Geomatyka obszarów Wiejskich
 82. Użytkowanie Obszarów Ekologicznie Zagrożonych
 83. WF
 84. Wielofunkcyjne Użytkowanie Lasu
 85. Wpływ działań inżynierskich na ekosystemy wodne (fakultet)
 86. Wpływ produkcji rolniczej na środowisko
 87. Wykorzystanie i utylizacja odpadów
 88. Wykorzystanie systemów agroleśnych w  ochronie  środowiska (fakutet)
 89. Zadrzewienia w krajobrazie rolniczym (fakultet)
 90. Zagrożenia cywilizacyjne i rozwój zrównoważony
 91. Zagrożenia i ochrona ekosystemów trawiastych (fakultet)
 92. Zagrożenia i ochrona nietoperzy w Polsce (fakultet)
 93. Zagrożenia i techniki ochrony atmosfery
 94. Zagrożenia i techniki ochrony hydrosfery
 95. Zagrożenia i techniki ochrony pedosfery
 96. Zagrożenia sanitarne w środowisku (fakultet)
 97. Zaopatrzenie w wodę
 98. Zarządzanie projektem
 99. Zintegrowana gospodarka wodna
 100. Zoologia

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony