photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Sylabusy Ochrona Środowiska I stopnia stacjonarne

Sylabusy przedmiotów realizowanych na stacjonarnych studiach I stopnia (inżynierskich) na kierunku Ochrona środowiska

 1. Biochemia
 2. Botanika
 3. Chemia ogólna i nieorganiczna
 4. Chemia organiczna
 5. Chemia sanitarna (fakultet)
 6. Chronione zwierzęta wyższe
 7. Czynna ochrona szaty roślinnej i fauny
 8. Ćwiczenia terenoweInwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza
 9. Ecological bases of nature conservation
 10. Ekologia ogólna
 11. Ekologia wód śródlądowych (fakultet)
 12. Ekologiczne aspekty żywności żywienia i zdrowia
 13. Ekologiczne metody produkcji żywnosci
 14. Ekologiczne podstawy ochrony kręgowców
 15. Ekologistyka odpadów (fakultet)
 16. Ekonomika ochrony środowiska
 17. Ekosystemy łąkowe (fakultet)
 18. Energia odnawialna
 19. Fizyka
 20. Fitoindykacja
 21. Geoinformacja w ochronie środowiska
 22. Geologia i geomorfologia
 23. Gleboznawstwo
 24. Gospodarka leśna a środowisko
 25. Gospodarka odpadowa
 26. Gospodarka ściekowa
 27. Hydrologia i gospodarowanie wodą
 28. Hyrobiologia
 29. Informatyka i grafika komputerowa
 30. Inżynieria procesowa
 31. Inwazje roślin (fakultet)
 32. Język obcy
 33. Klimat obszarów zurbanizowanych (fakultet)
 34. Konkurencyjność terytorialna obszarów wiejskich (fakultet)
 35. Kształtowanie krajobrazu
 36. Kształtowanie różnorodności w lesie zagospodarowanym (fakultet)
 37. Matematyka
 38. Meteorologia i klimatologia
 39. Mikrobiologia ogólna
 40. Mikrobiologia gleb
 41. Modele ekosystemów i zasobów wodnych
 42. Monitoring i bioindykacja środowiska
 43. Mutageneza środowiskowa (fakultet)
 44. Nadzór przyrodniczy przy realizacji zamierzeń budowlanych (fakultet)
 45. Negocjacje  w zarządzaniu ochroną środowiska
 46. Obszarowa ochrona przyrody
 47. Ocena oddziaływania na środowisko
 48. Oceny okrywy roślinnej (fakultet)
 49. Ochrona Ekosystemów Leśnych
 50. Ochrona i gospodarka w ekosystemach wodnych (fakultet)
 51. Ochrona przyrody i zasobów kulturowych
 52. Ochrona szaty roślinnej
 53. Ochrona zasobów wodnych
 54. Oczyszczanie ścieków przemysłowych
 55. Odnawialne źródła energii (fakultet)
 56. Odwodnienia i nawodnienia w ochronie środowiska
 57. Plany obszarowej ochrony przyrody
 58. Podstawy fizjologii
 59. Podstawy infrastruktury technicznej
 60. Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej
 61. Podstawy toksykologii lub Toksykometria
 62. Praktyka zawodowa
 63. Prawo i zarządzanie ochroną środowiska
 64. Rekultywacja terenów zdegradowanych
 65. Renaturyzacja środowisk wodnych
 66. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych (fakultet)
 67. Rolnictwo ekologiczne a środowisko i zdrowie (fakultet)
 68. Rośliny łąk i pastwisk (fakultet)
 69. Seminarium dyplomowe cz.I cz. II
 70. Składowanie odpadów
 71. Socjologia/Ekofilozofia
 72. Systemy informacji przestrzennej
 73. Statystyka matematyczna
 74. Szata roślinna i fauna Polski
 75. Środowisko życia człowieka
 76. Techniki analiz środowiskowych
 77. Techniki oceny stanu środowiska
 78. Technologie chemiczne
 79. Technologie fitoremediacji
 80. Technologie zrónoważonego rozwoju
 81. Technologia żywności a środowisko
 82. Teledetekcja środowiska lub Geomatyka obszarów Wiejskich
 83. Użytkowanie Obszarów Ekologicznie Zagrożonych
 84. WF
 85. Wielofunkcyjne Użytkowanie Lasu
 86. Woda w mieście – zrównoważona gospodarka wodami deszczowymi i zarządzanie ryzykiem powodziowym
 87. Wpływ działań inżynierskich na ekosystemy wodne (fakultet)
 88. Wpływ produkcji rolniczej na środowisko
 89. Wykorzystanie i utylizacja odpadów
 90. Wykorzystanie systemów agroleśnych w  ochronie  środowiska (fakutet)
 91. Zadrzewienia w krajobrazie rolniczym (fakultet)
 92. Zagrożenia cywilizacyjne i rozwój zrównoważony
 93. Zagrożenia i ochrona ekosystemów trawiastych (fakultet)
 94. Zagrożenia i techniki ochrony atmosfery
 95. Zagrożenia i techniki ochrony hydrosfery
 96. Zagrożenia i techniki ochrony pedosfery
 97. Zagrożenia sanitarne w środowisku (fakultet)
 98. Zaopatrzenie w wodę
 99. Zarządzanie projektem
 100. Zintegrowana gospodarka wodna
 101. Zoologia

Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony