photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE, AUDYT ENERGETYCZNY I OCENA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiskafoto

Katedra Inżynierii Budowlanej

Nowoursynowska 159

Budynek 33

02-776 Warszawa

tel. 22 5935101; 22 5935102;  fax. 22 5935103

e-mail: kib@sggw.pl

 

 

 

Studia podyplomowe

Budownictwo energooszczędne, audyt energetyczny i ocena energetyczna budynków

EDYCJA IX

Termin rozpoczęcia studiów: październik 2018

Charakterystyka

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego sporządzania audytów energetycznych budynków, świadectw charakterystyki energetycznej budynków oraz projektowania przedsięwzięć termoizolacyjnych budynków.

Podstawę przygotowania programu studiów stanowią:

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. Dz. U. Nr17 – poz.104
  • Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r.

 Program Studiów został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Infrastruktury.

Absolwent studiów podyplomowych po zarejestrowaniu przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, i uzyskaniu numeru uprawnień, będzie osobą z mocy prawa uprawnioną do wykonywania samodzielnie lub w zespole charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszkalnych lub części budynku stanowiących samodzielną część techniczno-użytkową oraz audytów energetycznych budynków.

 

Kierownik studiów: dr inż. Krzysztof Wiśniewski

 

Organizacja studiów: Studia trwają dwa semestry i są prowadzone w trybie niestacjonarnym (zjazdy sobota, niedziela).

 

Warunki rekrutacji

Kandydat musi posiadać wyższe wykształcenie ze stopniem magistra w zakresie dowolnej dyscypliny lub inżyniera w zakresie dyscyplin: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka.

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych według kolejności złożenia kompletnych dokumentów.

Limit przyjęć – 36 miejsc; łączna liczba godzin 240;

Termin rozpoczęcia studiów: po zebraniu grupy

Uruchomienie Studiów Podyplomowych uzależnione jest od liczby zgłoszeń (min.10 osób).

Studia nie są dofinansowane ze środków UE.

Wymagane dokumenty:

  • - Kwestionariusz osobowy kandydata na studia
  • - Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego
  • - 1 fotografia
  • - Dowód wpłaty czesnego co najmniej za pierwszy semestr w przypadku płatności w 2 ratach, lub wpłaty całości w przypadku opłaty jednorazowej

 

Dokumenty można składać w terminie do 30 września 2018 r. za pośrednictwem:

1. poczty tradycyjnej na adres:

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Katedra Inżynierii Budowlanej
ul. Nowoursynowska 159, budynek 33
02-776 Warszawa

2. poczty elektronicznej pod adresem:

kib@sggw.pl

Opłata:

Opłata za studia wynosi : 4900 zł + wpisowe 500 zł za dwa semestry lub w dwóch ratach:  I rata 2950 zł i II rata 2450 zł.

Przy opłacie jednorazowej zniżka opłaty o 300 zł, czyli 4600 zł czesne + 500 zł wpisowe = 5100zł

 

Terminy:
Termin naboru – 1 czerwca – 30 września 2018

30.09.2018 r. – zakończenie rekrutacji

do terminu I zjazdu – wpłata całości opłaty lub I raty

październik 2018 r. – rozpoczęcie zajęć na I semestrze studiów

 

Informacje o terminach zjazdów zostaną podane przyjętym studentom przed pierwszym zjazdem..

UWAGA!

Istnieje możliwość dofinansowania studiów przez PUP

Powiatowy Urząd Pracy może sfinansować osobie bezrobotnej koszty studiów podyplomowych
w systemie wieczorowym lub zaocznym. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie przez bezrobotnego uzasadnienia, że ukończenie danych studiów zapewni mu uzyskanie odpowiedniej pracy.

Aby otrzymać dofinansowanie, należy:

  • złożyć w PUP wniosek (wzór do pobrania w PUP),
  • dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające kierunek studiów podyplomowych oraz wysokość opłat za studia.

PODSTAWA PRAWNA
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
(Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 675 z późn. zm.);
2) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 25.04.2008 r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).

(na podstawie art. 42a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

 

Druki do pobrania
Kwestionariusz osobowy kandydata


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony