photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


POSTĘP TECHNICZNY W SYSTEMACH WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Inżynierii Budowlanej

Nowoursynowska 159

Budynek 33

02-776 Warszawa

tel. 22 5935101; 22 5935102; fax. 22 5935103

e-mail: kib@sggw.pl

e-mail: piotr_wichowski@sggw.pl

e-mail: maciej_malarski@sggw.pl

 

 

Studia podyplomowe

Postęp techniczny w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych

Termin rozpoczęcia studiów

październik 2018 r.

Uruchomienie Studiów Podyplomowych uzależnione jest od liczby zgłoszeń (min.10 osób).

 

Charakterystyka

Celem studiów jest podniesienie kwalifikacji absolwentów w zakresie gospodarki wodno – ściekowej w gminach. Przedstawienie nowoczesnych technologii oraz przygotowanie do eksploatacji obiektów stosowanych w zaopatrzeniu w wodę, odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów.

Po zakończaniu studiów podyplomowych „Postęp techniczny w systemach wodociągowych i kanalizacyjnych’’ absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, niezbędne w samodzielnym podejmowaniu decyzji dotyczących zasad eksploatacji oraz potrzeb modernizacji elementów systemu wodociągowo – kanalizacyjnego. Ma wiedzę w zakresie technologii uzdatniania wód, technologii oczyszczania ścieków, gospodarki osadami, sieci i instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, podstaw prawnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, technik membranowych w oczyszczaniu wody i ścieków, metod komputerowych w projektowaniu i eksploatacji sieci, analizy, oceny technologii oraz sprawności pracy na podstawie badań technologicznych oraz analiz fizyko – chemicznych, materiałoznawstwa, techniki pomiarowej, kosztorysowania i organizacji robót.

 

Adresaci studiów

Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych którzy:

  • Interesują się problematyką gospodarki wodno-ściekowej,
  • Zajmują się projektowaniem, oceną stanu technicznego, wykonawstwem lub eksploatacją obiektów stosowanych w zaopatrzeniu w wodę, odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków,
  • Są pracownikami administracji państwowej lub samorządowej odpowiedzialnymi za proces inwestycyjno – decyzyjny lub kontrolny w sektorze wodociągów i kanalizacji.

 

Kierownik studiów: dr inż. Piotr Wichowski

 

Organizacja studiów: Studia trwają dwa semestry i są prowadzone w trybie niestacjonarnym (zjazdy sobota, niedziela). Łącznie 230 godzin zajęć wykładowych, laboratoryjnych i terenowych.

 

Warunki rekrutacji

  1. podanie – kwestionariusz osobowy kandydata na studia
  2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego
  3. jedno zdjęcie
  4. dowód wpłaty wpisowego i czesnego

 

Dokumenty można składać w terminie do 30 września 2018 r. za pośrednictwem:
1. poczty tradycyjnej na adres:

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Katedra Inżynierii Budowlanej
Nowoursynowska 159, budynek 33
02-776 Warszawa

2. poczty elektronicznej pod adresem:

kib@sggw.pl

 

Opłaty za Studia Podyplomowe

Opłata za studia wynosi 4500 zł + wpisowe 300 zł za dwa semestry

lub w dwóch ratach: I rata 2550 zł i II rata 2250 zł.

 

Terminy:
Termin naboru – 1 czerwca – 30 września 2018

30.09.2018 r. – zakończenie rekrutacji

do terminu I zjazdu – wpłata całości opłaty lub I raty

październik 2018 r. – rozpoczęcie zajęć na I semestrze studiów

 

Informacje o terminach zjazdów zostaną podane przyjętym studentom przed pierwszym zjazdem.

 

UWAGA!

Istnieje możliwość dofinansowania studiów przez PUP

Powiatowy Urząd Pracy może sfinansować osobie bezrobotnej koszty studiów podyplomowych w systemie wieczorowym lub zaocznym. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest złożenie przez bezrobotnego uzasadnienia, że ukończenie danych studiów zapewni mu uzyskanie odpowiedniej pracy.

Aby otrzymać dofinansowanie należy:

  • złożyć w PUP wniosek (wzór do pobrania w PUP),
  • dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające kierunek studiów podyplomowych oraz wysokość opłat za studia.

PODSTAWA PRAWNA

1) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu

(Dz. U. z 2004 r., poz. 835 z późn. zm.);

2) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

(Dz. U. z 2004 r., nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

(na podstawie art. 42a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

 

Druki do pobrania

Kwestionariusz osobowy kandydata

Opis studiów

Zasady naboru

Zasady odpłatności

 


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony