photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Sudia podyplomowe „Projektowanie geotechniczne”

Opis

Podyplomowe_Projektowanie_geotechniczne_logoWydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ogłasza nabór na kolejną XII edycję dwu-semestralnych podyplomowych studiów „Projektowanie geotechniczne”. Studia podyplomowe „Projektowanie geotechniczne” adresowane są do kadry zawodowej z wykształceniem wyższym, która chce podnieść swoje kwalifikacje poprzez rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania geotechnicznego według zasad podanych w Eurokod 7. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów głównie kierunków budownictwo i inżynieria środowiska.

Tematyka studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Podstawy prawne projektowania geotechnicznego;
 • Metodyka i interpretacja badań laboratoryjnych i terenowych;
 • Metodyka i interpretacja badań terenowych;
 • Dobór parametrów i obliczenia geotechniczne;
 • Projektowanie geotechniczne fundamentów bezpośrednich;
 • Projektowanie geotechniczne fundamentów palowych;
 • Projektowanie geotechniczne konstrukcji oporowych;
 • Projektowanie geotechniczne nasypów i wykopów;
 • Ocena bezpieczeństwa obiektów budowlanych i ich wpływu na środowisko;
 • Seminaria dyplomowe.

Studia rozpoczną się w październiku i będą trwać 2 semestry z przerwą międzysemestralną. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych oraz obliczeń numerycznych i seminariów dyplomowych. Łącznie planowane są 182 godziny zajęć, które zostaną zrealizowane w ramach 13 zjazdów sobotnio-niedzielnych.
Uczestnicy po zaliczeniu testów na zakończenie semestrów oraz złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Przewiduje się utworzenie dwóch grup ćwiczeniowych:

 • Grupa G1 – badania laboratoryjne i terenowe, dobór parametrów i obliczenia geotechniczne
 • Grupa G2 – projektowanie geotechniczne w budownictwie drogowym i kolejowym.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 22 5935202 i na stronie internetowej http://kg.sggw.pl/stud12/studia.htm

 

Sylabusy przedmiotów


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony