photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Sudia podyplomowe „Projektowanie geotechniczne”

Podyplomowe_Projektowanie_geotechniczne_logo

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Katedra Geotechniki
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
budynek 33; pok. 36
tel.: 022 593 52 00, 593 20 02
fax.: 022 593 52 03
e-mail: kgeo@sggw.edu.pl 
e-mail: zbigniew_lechowicz@sggw.edu.pl
www: http://kg.sggw.pl/stud13/studia.htm

Charakterystyka studiów:

Studia podyplomowe adresowane są do kadry zawodowej z wykształceniem wyższym, która chce podnieść swoje kwalifikacje poprzez rozszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie projektowania geotechnicznego według zasad podanych w Eurokod 7. Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów głównie kierunków budownictwo i inżynieria środowiska.

Tematyka studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • - Podstawy prawne projektowania geotechnicznego, Eurokod 7.
  • - Metody i interpretacja badań laboratoryjnych;
  • - Metody i interpretacja badań terenowych;
  • - Dobór parametrów i obliczenia geotechniczne;
  • - Projektowanie geotechniczne fundamentów bezpośrednich;
  • - Projektowanie geotechniczne fundamentów palowych;
  • - Projektowanie geotechniczne konstrukcji oporowych;
  • - Projektowanie geotechniczne nasypów i wykopów;
  • - Ocena bezpieczeństwa obiektów budowlanych i ich wpływu na środowisko;
  • - Seminaria dyplomowe.

Studia trwać będą 2 semestry z przerwą międzysemestralną. Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych i terenowych oraz ćwiczeń obliczeniowych i seminariów dyplomowych. Łącznie planowane są 182 godziny zajęć, które zostaną zrealizowane w ramach 13 zjazdów sobotnio-niedzielnych. Uczestnicy po zaliczeniu testów na zakończenie semestrów oraz złożeniu pracy dyplomowej i zdaniu egzaminu otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Kierownik studiów: prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz, tel. 504 273 398

Sekretarz studiów:   Patrycja Musiał tel. 22 59 35 200

                                   Karolina Boruszewska  tel. 22 59 35 201

 Planowany czas trwania zajęć:

 1 semestr 09.10.2021 – 30.01.2022 (7 zjazdów): 09-10.10.2021; 23-24.10.2021;

06-07.11.2021; 27-28.11.2021; 11-12.12.2021; 15-16.01.2022; 29-30.01.2022

2 semestr 12.03.2022 – 29.05.2022 (6 zjazdów): 12-13.03.2022; 26-27.03.2022;

09-10.04.2022; 23-24.04.2022; 14-15.05.2022; 28-29.05.2022

Egzamin dyplomowy: 25-26.06.2022, zakończenie studiów 09.07.2022

Termin naboru – do 30.09.2021 r. Rekrutacja jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
Nabór na studia podyplomowe prowadzony jest do wyczerpania limitu miejsc.
Limit miejsc: 45
Opłata: 2 500 zł za  semestr, 5 000 zł za studia.

Istnieje możliwość odpłatnego zakwaterowania w hotelu SGGW „IKAR”

 

Sylabusy przedmiotów


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony