photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym

Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym

Katedra Sztuki Krajobrazu

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Czas trwania studiów: 2 semestry (1 rok)

 

Opis grupy odbiorców, do których kierowane są̨ studia podyplomowe

Proponowane studia podyplomowe skierowane są do osób biorących udział w procesie projektowania siedziby rodzinnej, do wszystkich, którzy uczestniczą w tym procesie jako projektanci lub wykonawcy czy też w inny sposób chcą poszerzyć swą wiedzę w zakresie tworzenia ogrodu. Skierowane są do architektów i architektów wnętrz, ogrodników, szkółkarzy oraz pracowników firm oferujących asortyment ogrodowy a także projektujących nawierzchnie ogrodowe. Studia skierowane są do osób, które zawodowo lub hobbistycznie zainteresowane są rozwojem wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie sztuki ogrodowej i projektowania ogrodu przydomowego.

 

Wymagane kwalifikacje poprzedzające

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych różnych kierunków. Kandydatem
na studia może być każda osoba, która ukończyła studia co najmniej pierwszego stopnia.

 

Krótka charakterystyka studiów

Studia podyplomowe „Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym” trwają dwa semestry.
W ramach wykładów przekazywana jest wiedza, dzięki której Słuchacze poznają zasady związane z wieloma aspektami projektowania ogrodów. W ramach ćwiczeń studialnych
i terenowych studenci praktykują poznane zasady tak, aby umieć projektować i być gotowymi do samodzielnego projektowania.

Zajęcia prowadzone są przez dydaktyków Katedry Sztuki Krajobrazu oraz praktyków architektów, architektów krajobrazu i architektów wnętrz.

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące kształtowania najbliższego otoczenia człowieka i rodziny, ogrodu w przestrzeni zamieszkiwanej. Uczestnicy studiów poznają ogród rodzinny jako spójną, funkcjonalną i estetyczną przestrzeń wypełnioną kompozycją roślin ozdobnych i użytkowych oraz elementów małej architektury. Rozumieją, że ogrody rodzinne, wyposażone w elementy małej architektury, rośliny i artefakty, powstają w ścisłym związku
z architekturą domu i jego wnętrzem oraz z odwołaniami do krajobrazu i środowiska,
w którym powstają. Uczestnicy studiów poznają rośliny ogrodowe i rozumieją konieczność rozważania uwarunkowań środowiskowych. Rozszerzają swoją wiedzę o aspekty ochrony wartości przyrodniczych i kulturowych. Uczestnicy poznają zasady projektowania form ogrodowych, spójnych z architekturą i wnętrzem, tło społeczno-kulturowe genezy i przemian ogrodu rodzinnego, problematykę rewaloryzacji i rekompozycji starych ogrodów. Uczestnicy poznają i rozumieją etyczne i prawne zasady prowadzenia biura projektowego oraz korzystania z oprogramowania umożliwiającego projektowanie. Uczestnicy posiadają umiejętności analizy krajobrazu. Potrafią wykorzystać nabytą wiedzę do rozwiązywania problemów przestrzennych. Uczestnicy znają i umieją zastosować w projektach wiedzę
z zakresu roślinoznawstwa oraz materiałoznawstwa, potrafią stworzyć kosztorys do projektu. Zajęcia praktyczne obejmują pracę w terenie przy zakładaniu i pielęgnacja obiektów sztuki ogrodowej lub praktykę w biurze projektowym.

 

Zasady rekrutacji na studia podyplomowe

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Rekrutacja kandydatów na studia jest dwuetapowa. W pierwszym etapie kandydat przesyła list motywacyjny, w drugim etapie kandydaci zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną.

Wymagane dokumenty

  1. List motywacyjny i ankieta osobowa kandydata na studia
  2. Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego

maksymalna liczba miejsc – 32

minimalna liczba osób do uruchomienia edycji – 16

 

Dokumenty można składać w terminie do 15 września 2020:

pocztą tradycyjną na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Katedra Sztuki Krajobrazu
Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

 

osobiście w sekretariacie studiów

Nowoursynowska 166, Budynek nr 13 pokój 38
02-787 Warszawa

 

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje po łącznym spełnieniu:

  • wymogów rekrutacji
  • dokonaniu wpłaty za I semestr studiów lub za całość

 

Opłata rekrutacyjna 100,00 zł

Opłata za studia 5 000,00 zł

Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach (2 500,00 zł za semestr)

 

Kształcenie w ramach poszczególnych przedmiotów

Projektowanie ogrodu

Słuchacze poznają zasady kształtowania przestrzeni ogrodu przydomowego. Rozpoznają specyfikę struktury ogrodu przydomowego, będącej wynikiem procesu zamieszkiwania. Uczą się lokowania ogrodu w krajobrazie, zastosowania kompozycji historycznej w ustaleniu relacji między ogrodem a krajobrazem i zbudowaniu właściwej struktury przestrzeni siedziby rodzinnej. Zadania polegają na opracowaniu współczesnej kompozycji ogrodu rodzinnego; tworzeniu przestrzeni ogrodu, zgodnie z panującą modą, nowoczesnymi technikami
i materiałami; rozpoznaniu i odtworzeniu stylu w ogrodzie rodzinnym. Przedmiot obejmuje również projektowanie w stylu historycznym, pielęgnację i modernizację starego ogrodu.

Projektowanie siedziby rodzinnej

Słuchacze uczą się określenia cech krajobrazowych, siedliskowych i przyrodniczych miejsca oraz zapisu tych cech dla celów projektowych. W ramach modułu projektowany jest zespołu składający się z domu z ogrodem, z wykorzystaniem wartości krajobrazowych
i siedliskowych miejsca jego usytuowania. Część przedmiotu obejmuje zagadnienia dotyczące cyfrowego opracowania projektu. Celem tej części jest zapoznanie Słuchaczy z dostępnymi programami komputerowymi w zakresie projektowania oraz profesjonalnego przygotowania plansz.

Architektura w ogrodzie

Słuchacze poznają podstawowe elementy budowy formy architektonicznej: masa, bryła, światło ściana, otwory, struktura, morfologia i kompozycja, elementy znaczeniowe formy architektonicznej. Przedmiot dotyczy współczesnych i tradycyjnych domów rodzinnych, małej architektury ogrodowej i zasad jej budowy a także makietowania.

Architektura wnętrz siedziby rodzinnej

Słuchacze uczą się odczytywania i interpretowania funkcjonalnej organizacji wnętrza mieszkalnego zgodnie z założeniami projektowymi; budowania właściwej struktury przestrzeni mieszkalnej w połączeniu z ogrodem; eksponowania i podkreślania walorów krajobrazowych i roślinnych ogrodu w połączeniu z architekturą i wnętrzem.

Materiałoznawstwo
Słuchacze poznają materiały stosowane w sztuce ogrodowej. Zajęcia służą identyfikacji właściwych materiałów do określonych stylów ogrodowych i określonych ogrodowych elementów. W ramach ćwiczeń powstaje projekt techniczny elementu ogrodowego
ze specyfikacją zastosowanych materiałów.

Roślinoznawstwo
Słuchacze poznają podstawy produkcji roślin ogrodowych, ich wymagania siedliskowe roślin. Uczy się tworzyć kompozycje rabat ogrodowych. Poznaje zasady wyboru i kompozycyjnego łączenia drzew, krzewów i bylin z uwzględnieniem roślin rodzimych oraz zasad bioróżnorodności.

Prowadzenie studia projektowego

Przedmiot dotyczy kosztorysowania inwestycji ogrodowych, wycena prac projektowych
i realizacyjnych. Podstawy księgowości przydatne w kosztorysowaniu. Podstawy prawa budowlanego. Podstawy prawne gospodarowania nieruchomościami. Elementy marketingu
i public-relations.

Seminarium dyplomowe

Omówienie i przygotowanie materiałów do pracy dyplomowej, której przedmiotem będzie dokumentacja ogrodu rodzinnego z uwzględnieniem warunków krajobrazowych, stylu małej architektury ogrodowej i wnętrza.

Praktyki w zakresie projektowania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu

Praktyka o profilu projektowo-wykonawczym mająca w zakresie: projektowanie, urządzanie ogrodów, przygotowanie ofert, analizy rynku projektowego i oferty ogrodniczej. Słuchacz rozlicza się z odbytej praktyki na podstawie zaświadczenia o odbyciu praktyki.

Praca dyplomowa

Przygotowanie, we współpracy z promotorem, pracy dyplomowej składającej się z koncepcji zagospodarowania ogrodu z uwzględnieniem małej architektury i elementów budynku domu oraz wnętrz.

&nbps;

Zestawienie godzin dydaktycznych
 

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin ogółem Semestr I Semestr II ECTS Forma zaliczenia
wykł. ćw. wykł. ćw.
1. Projektowanie siedziby rodzinnej 40 6 14 6 14 4 zaliczenie
2. Projektowanie ogrodu 94 16 38 12 28 10 zaliczenie
3. Architektura w ogrodzie 24 4 8 4 8 4 zaliczenie
4. Architektura wnętrz w siedzibie rodzinnej 24 4 8 4 8 4 zaliczenie
5. Materiałoznawstwo 16 2 6 2 6 2 zaliczenie
6. Roślinoznawstwo 16 2 6 2 6 2 zaliczenie
7. Prowadzenie studia projektowego 6 2 4 1 zaliczenie
8. Praca dyplomowa 8 4 4 3 Prezentacja, egzamin
9. Seminarium dyplomowe 4 2 2 2 zaliczenie
10. Praktyka 30 30 1 zaświadczenie
Razem 262 36 86 30 110 33  

 

 

Podsumowanie godzin i ECTS
 

semestr Godziny
wykłady ćwiczenia łącznie ECTS
I 36 86 122 15
II 30 110 140 15
praca dyplomowa 8 3
łącznie 66 196 262 33

 

 

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie prac cząstkowych, obrona pracy dyplomowej i złożenie egzaminu końcowego. Warunkiem dopuszczenia Słuchacza do egzaminu końcowego jest uczestnictwo w przewidzianych programem zajęciach dydaktycznych, odbycie praktyki, złożenie pracy dyplomowej. Pracę dyplomową należy złożyć w terminie nie krótszym niż miesiąc od planowanego zakończenia danej edycji studiów podyplomowych.

Temat pracy dyplomowej zatwierdza promotor. Praca przedstawiana jest w formie planszy prezentującej projekt ogrodu oraz dokumentu z opisem projektu. Po prezentacji projektu Słuchacz odpowiada na trzy wylosowane z przygotowanej puli pytania, dotyczące treści merytorycznych, przekazywanych w ramach poszczególnych przedmiotów. Na ocenę końcową składa się średnia ważona wyliczana: średnia z ocen prac cząstkowych (1/2), ocena z pracy dyplomowej (1/4), średnia z ocen za zadane pytania (1/4).

Harmonogram zjazdów


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony