photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym

Projektowanie ogrodu z domem rodzinnym

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Katedra Sztuki Krajobrazu

Czas trwania studiów: 2 semestry (1 rok)

 

Opis grupy odbiorców, do których kierowane są̨ studia podyplomowe

Proponowane studia podyplomowe skierowane są do osób biorących udział w procesie projektowania siedziby rodzinnej, do wszystkich, którzy uczestniczą w tym procesie jako projektanci lub wykonawcy czy też w inny sposób chcą poszerzyć swą wiedzę w zakresie tworzenia ogrodu. Skierowane są do architektów i architektów wnętrz, ogrodników, szkółkarzy oraz pracowników firm oferujących asortyment ogrodowy a także projektujących nawierzchnie ogrodowe. Studia skierowane są do osób, które zawodowo lub hobbistycznie zainteresowane są rozwojem wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie sztuki ogrodowej i projektowania ogrodu przydomowego.

Wymagane kwalifikacje poprzedzające

Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych różnych kierunków. Kandydatem na studia może być każda osoba, która ukończyła studia co najmniej pierwszego stopnia.

Charakterystyka studiów

Dom i ogród rodzinny to funkcjonalna, estetyczna i kompozycyjna całość. Najlepiej, gdy ogrody rodzinne, wyposażone w elementy małej architektury, rośliny i artefakty, powstają w ścisłym związku z domem i jego wnętrzem oraz z odwołaniami do krajobrazu i środowiska, w którym powstają. Proponowane studia podyplomowe skierowane są do osób wznoszących swe siedziby rodzinne oraz do wszystkich, którzy uczestniczą w tym procesie jako projektanci lub wykonawcy czy też w inny sposób chcą poszerzyć swą wiedzę w zakresie tworzenia ogrodu. Studia przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych różnych kierunków.

Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące kształtowania najbliższego otoczenia człowieka i rodziny – ogrodu przy domu jednorodzinnym. Uczestnicy poznają zasady projektowania form ogrodowych spójnych z architekturą i wnętrzem, tło społeczno-kulturowe genezy i przemian ogrodu rodzinnego, problematykę rewaloryzacji i rekompozycji starych ogrodów. Oprócz tego w zakres studiów wchodzi nowoczesne roślinoznawstwo oraz materiałoznawstwo, kosztorysowanie i zasady prowadzenia studia projektowego. Zajęcia praktyczne obejmują pracę w terenie (budowa i pielęgnacja obiektów sztuki ogrodowej), a także praktykę w biurze projektowym.

Projektowanie siedziby rodzinnej

Określenie cech krajobrazowych siedliskowych i przyrodniczych miejsca; zapis tych cech dla celów projektowych. Wykonanie projektu zespołu składającego się z domu z ogrodem z wykorzystaniem wartości krajobrazowych i siedliskowych miejsca jego usytuowania.

Projektowanie ogrodu

Zdobycie umiejętności, kompetencji i wiedzy w zakresie kształtowania przestrzeni ogrodu przydomowego. Wykorzystanie specyfiki struktury ogrodu przydomowego, będącej wynikiem procesu zamieszkiwania. Lokalizacja ogrodu w krajobrazie, zastosowanie kompozycji historycznej w ustaleniu relacji między ogrodem a krajobrazem i zbudowaniu właściwej struktury przestrzeni siedziby rodzinnej.

Opracowanie współczesnej kompozycji ogrodu rodzinnego. Zdobycie umiejętności kreatywnego tworzenia przestrzeni ogrodu, zgodnie z panującą modą, nowoczesnymi technikami i materiałami.  Zdobycie umiejętności rozpoznania i odtworzenia stylu w ogrodzie rodzinnym. Projektowanie w stylu historycznym, pielęgnacja i modernizacja starego ogrodu.

 Architektura w ogrodzie

Podstawowe elementy budowy formy architektonicznej, masa, bryła, światło ściana, otwory, struktura, morfologia i kompozycja, elementy znaczeniowe formy architektonicznej. Współczesne i tradycyjne domy rodzinne. Architektura ogrodowa. Zasady budowy formy architektonicznej.

Architektura wnętrz siedziby rodzinnej

Nabycie umiejętności odczytywania i interpretowania funkcjonalnej organizacji wnętrza mieszkalnego zgodnie z założeniami projektowymi; budowania właściwej struktury przestrzeni mieszkalnej w połączeniu z ogrodem. Eksponowanie i podkreślanie walorów krajobrazowych i roślinnych ogrodu w połączeniu z architekturą i wnętrzem.

Materiałoznawstwo
Nowoczesne materiały stosowane w sztuce ogrodowej. Rozpoznawanie, identyfikacja właściwych materiałów do określonych stylów ogrodowych i określonych ogrodowych elementów.

Roślinoznawstwo
Podstawy produkcji roślin ogrodowych. Wymagania siedliskowe roślin. Materiał szkółkarski – ocena i wybór. Kompozycje rabat ogrodowych. Zasady wyboru i kompozycyjnego łączenia drzew, krzewów i bylin.

Prowadzenie studia projektowego

Kosztorysowanie inwestycji, wycena prac projektowych i realizacyjnych. Podstawy księgowości. Podstawy prawa budowlanego. Podstawy prawne gospodarowania nieruchomościami. Elementy marketingu i public-relations.

Seminarium dyplomowe

Przygotowanie pod kierunkiem promotorów pracy dyplomowej, której przedmiotem będzie dokumentacja ofertowa ogrodu rodzinnego z uwzględnieniem stylu małej architektury ogrodowej i wnętrza.

Praktyki w zakresie projektowania i pielęgnacji obiektów sztuki ogrodowej

Praktyka zawodowa o profilu projektowo-wykonawczym mająca w zakresie: projektowanie, urządzanie ogrodów, przygotowanie ofert, analizy rynku projektowego i oferty ogrodniczej.

Praca dyplomowa

Przygotowanie pracy dyplomowej składającej się z koncepcji zagospodarowania ogrodu z uwzględnieniem małej architektury i elementów budynku domu oraz wnętrz.

Zasady naboru oraz szczegółowe warunki rekrutacji na studia podyplomowe

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Rekrutacja kandydatów na studia jest dwuetapowa. W pierwszym etapie kandydat przesyła list motywacyjny, w drugim etapie kandydaci zapraszani są na rozmowę kwalifikacyjną. Na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej komisja podejmuje decyzję o przyjęciu na studia.

Wymagane dokumenty:

 • - Podanie o przyjęcie na studia
 • - Odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku    ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego
 • - Dowód wpłaty czesnego co najmniej za pierwszy semestr w przypadku płatności w 2 ratach, lub wpłaty całości w przypadku opłaty jednorazowej

Termin naboru – do 30.09.2021

maksymalna liczba miejsc – 32

minimalna liczba osób do uruchomienia edycji – 16

Dokumenty można składać w terminie 15.09.2021 za pośrednictwem:

 • - poczty tradycyjnej na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Katedra Sztuki Krajobrazu

Nowoursynowska 166

02-787 Warszawa

 • - poczty elektronicznej pod adresem:

izabela_myszka@sggw.edu.pl

 • - osobiście w sekretariacie studiów

Katedra Sztuki Krajobrazu

Nowoursynowska 166

Budynek nr 13 (Blaszak)

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje po łącznym spełnieniu:

 • wymogów rekrutacji
 • dokonaniu wpłaty za I semestr studiów lub za całość studiów i złożeniu potwierdzenia zapłaty.

Całkowity koszt uczestnictwa dla jednego słuchacza studiów podyplomowych wynosi 5 700,00 zł

 • opłata wpisowa 100,00 zł,
 • czesne 5 600,00 zł
 • możliwość płatności czesnego w dwóch ratach:
 • I rata 2 800,00 zł na początku I semestru
 • II rata 2 800,00 zł przed rozpoczęciem II semestru

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie prac cząstkowych, obrona pracy projektowej i złożenie egzaminu końcowego. Warunkiem dopuszczenia Słuchacza do egzaminu końcowego jest uczestnictwo w przewidzianych programem zajęciach dydaktycznych, odbycie praktyki zawodowej oraz złożenie pracy dyplomowej.

 Zestawienie godzin dydaktycznych

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin ogółem Semestr I Semestr II ECTS Forma zaliczenia
wykł. ćw. wykł. ćw.
1. Projektowanie siedziby rodzinnej 40 6 14 6 14 4 zaliczenie
2. Projektowanie ogrodu 94 16 38 12 28 10 zaliczenie
3. Architektura w ogrodzie 24 4 8 4 8 4 zaliczenie
4. Architektura wnętrz w siedzibie rodzinnej 24 4 8 4 8 4 zaliczenie
5. Materiałoznawstwo 16 2 6 2 6 2 zaliczenie
6. Roślinoznawstwo 16 2 6 2 6 2 zaliczenie
7. Prowadzenie studia projektowego 6 2 4 1 zaliczenie
8. Praca dyplomowa 8 4 4 3 Prezentacja, egzamin
9. Seminarium dyplomowe 4 2 2 2 zaliczenie
10. Praktyka 30 30 1 zaświadczenie
Razem 262 36 86 30 110 33  

 

Podsumowanie godzin i ECTS

semestr Godziny
wykłady ćwiczenia łącznie ECTS
I 36 86 122 15
II 30 110 140 15
praca dyplomowa 8 3
łącznie 66 196 262 33

 

Harmonogram zjazdów

 

Dane kontaktowe:

ksk@sggw.edu.pl

izabela_myszka@sggw.edu.pl

agata_jojczyk@sggw.edu.pl

tel: 22 593 22 15        kom.: 795 122 120

 


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony