photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo1 photo8 photo9 photo10


Projekty badawcze

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI

Zintegrowany model przepływu wód w mokradłach: narzędzie zarządzania adaptacyjnego w ochronie terenów mokradłowych.
Integrated wetland flow model: A tool for management adaptation in protected wetlands. Akronim: WETFLOD

Kierownik projektu: dr Dorota Mirosław-Świątek
Okres realizacji: 2013-31.08.2015

 

Ocena niepewności w modelowaniu opad-odpływ; Korea, Polska i Słowacja

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik

Źródło finansowania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Okres realizacji: 23.10.2012-22.10.2014 r.

Statystyki potwierdzają występowanie coraz większych zagrożeń klęskami żywiołowymi (jak: cyklony, powodzie, i susze), które przyczyniają się do ogromnych szkód gospodarczych oraz utraty źródła utrzymania w UE i Korei. Ryzyko zagrożenia powodziami skupia więc szczególną uwagę naukowców w ostatnich latach. Tradycyjna, statystyczna metoda szacowania przepływów powodziowych (dosł. przepływów maksymalnych prawdopodobnych), wykorzystująca historyczne dane hydrologiczne, nie zawsze może być stosowana, szczególnie w przypadku małych zlewni rzecznych. Jedną z przyczyn jest zwykle brak wiarygodnych wieloletnich danych obserwacyjnych, drugą natomiast – istotną także w przypadku posiadania takich danych, są zmiany zachodzące w użytkowaniu zlewni (jak urbanizacja, zmiany w zalesieniu, budowa autostrad, itp.) powodujące zmiany reakcji zlewni na zasilanie, a w konsekwencji brak możliwości wykorzystania wyników analiz statystycznych. Możliwością rozwiązania problemu – szacowania tych przepływów, jest modelowanie matematyczne procesu opad-dopływ. Zagadnieniu temu poświęca się dużo uwagi w ostatnich dziesięcioleciach. W Korei, nowa metoda szacowania powodzi, wykorzystująca modelowanie opad-odpływ, jest rozwijana na Uniwersytecie w ChungBuk. W UE zajmuje się tym m.in. grupa europejskich naukowców (z 26 krajów), w ramach Akcji ES0901 „European procedures for flood frequency estimation” – (FloodFreq) w programie COST. Uczestnicy projektu biorą udział w ww. Akcji. Celem projektu jest analiza dostępnych modeli opad-odpływ, wybór prostego w stosowaniu modelu i jego weryfikacja. W projekcie rozpatrywane będą dwie grupy zlewni: małe o powierzchni do ok. 100-200 km2 oraz średnie o powierzchni od 100 do kilku tysięcy km2.

Zadaniem zespołu SGGW będzie modelowanie procesu opad-odpływ w małych zlewniach rzecznych. Przeprowadzona będzie analiza dostępnych modeli, możliwych do zastosowania w warunkach ograniczonych i niepewnych danych. Parametry wybranego modelu, ustalone na podstawie cech fizjograficznych zlewni i/lub charakterystyki opadu zostaną zweryfikowane na podstawie dostępnych danych pomiarowych opad-odpływ (z wybranych zlewni z Korei, Polski i Słowacji). Wstępnie zweryfikowany model do wyznaczania hydrogramu wezbrania – jako reakcji rolniczej zlewni rzecznej na opad o małym prawdopodobieństwie przewyższenia (dużej wydajności) będzie w przyszłości nowoczesnym narzędziem projektantów przy wymiarowania budowli hydrotechnicznych (jazy, zbiorniki, zapory) i komunikacyjnych (mosty, przepusty). Wyniki badań zostaną opublikowane w dwóch artykułach.


Renaturyzacja rzek dla efektywniejszego zarządzania zlewnią

Kierownik projektu: dr hab. T. Okruszko prof. SGGW

Wykonawcy: dr inż. I. Kardel, dr inż. M. Giełczewski, dr inż. M. Stelmaszczyk

Okres realizacji: 01.11.2011-31.10.2015


Narzędzia analizy spektralnej do pomiaru parametrów wybranych procesów biofizycznych w pokrywie roślinnej

Kierownik projektu: dr Jarosław Chormański

Źródło finansowania:

Okres realizacji:  11.2009-05.2013

Głównym założeniem projektu  jest wypracowanie wspólnego protokołu oraz nowych instrumentów do pomiarów optycznych, powiązań pomiędzy światem nauki oraz przemysłem  w celu podniesienia wartości oraz efektywności ekonomicznej istniejących  procedur pomiarów optycznych prowadzonych w europejskiej sieci wież do pomiarów strumieniowych gazów. Akcja jest zorientowana na opracowanie strategii pomiarów optycznych, będące podstawowym narzędziem monitoringu parametrów biofizycznych (BP) a jednocześnie stanowiące pomost pomiędzy społecznościami zajmującymi się pomiarami strumieni i teledetekcją. Główne cele projektu to również standaryzacja polowych pomiarów spektroradiometrycznych, analiza ograniczeń i możliwości obecnie wykorzystywanych narzędzi, wprowadzenie nowych, tanich czujników do ciągłego pomiaru  BP oraz rozwój interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy grupami naukowców zajmującymi się próbkowaniem spektralnym, teledetekcją i pomiarami strumieniowymi. Opracowanie wspólnej metodyki pomiarowej, systemu przechowywania danych oraz protokołów metadanych stanowić będzie znaczny wkład do europejskiej nauki.

 

AKCJE COST REALIZOWANE

Tytuł akcji

Uczestnik

Termin

COST Action ES1202: Conceiving Wastewater Treatment in 2020 – Energetic, environmental and economic challenges (Water_2020)

Prof. dr hab. Tadeusz Siwiec, prof. nadzw. SGGW (MC)

06.2012-20.11.2016

COST Action TU1202:Impact of climate change on engineered slopes for infrastructure.

Dr. hab. Eugeniusz Koda (MC)

11.2012-03.10.2016

COST Action ES1106: Assessment of EUROpean AGRIculture WATer use and trade under climate change (EURO-AGRIWAT)

Dr inż. Leszek Hejduk

18.04.2012-17.04.2016

COST Action ES1201: Networking Lake Observatories in Europe (NETLAKE)

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Popek

30.10.2012-29.10.2016

COST Action TU1003: MEGAPROJECT: The Effective Design and Delivery of Megaprojects in the European Union

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik

16.05.2011-15.05.2015

COST Action ES1002: Weather Intelligence for Renewable Energies (WIRE)

Dr inż. Tomasz Rozbicki (MC), Dr inż. Małgorzata Kleniewska (S)

02.2011-09.11.2014


PROJEKTY ZAKOŃCZONE

Prognozowanie ładunków rumowiska ze zlewni miejskich za pomocą strukturalnie niepewnych modeli
Predicting sediment loads from urbanized catchments with structurally uncertain models
Akronim: PRESED

Kierownik projektu: Dr inż. Anna Sikorska

Okres realizacji: 2013 – 31.12.2013


Anthropogenic impacts on production and quality of surface runoff from small basins in conditions as climate change

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. dr hc Dusan Huska

Wykonawcy: prof. dr hab. inż. Edward Pierzgalski

Nazwa instytucji finansującej: VEGA

Okres realizacji: 2011-2013

Ecotechnology for Sustainable Development (EcoSuD)

Kierownik projektu: dr  Agnieszka Renman (KTH)

Wykonawcy: prof. dr hab. inż Józef Mosiej, dr Agnieszka Karczmarczyk, dr Magdalena Frąk,  dr Teresa Suchecka, mgr Agnieszka Bus

Nazwa instytucji finansującej:Instytut Szwedzki

Nazwa programu w ramach którego projekt jest finansowany: VISBY

Okres realizacji: 10.2011-09.2013


Analiza zmian reżimu hydrologicznego rzek Europy Centralnej i Środkowej spowodowanych czynnikami antropogenicznymi i zmianami klimatu w obszarze dorzeczy

Kierownik projektu: dr Jarosław Chormański

Źródło finansowania: Mnisterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Okres realizacji:  14.01.2010-13.09.2011

Celem projektu jest udoskonalenie metod analitycznych dla oceny zmian reżimów rzecznych w zależności od znaczących działań ludzkich, takich jak: urbanizacja i rozwój miast, rolnictwo z nawodnieniami i zanieczyszczeniami obszarowymi, zaopatrzenie ludności w wodę i zrzut ścieków komunalnych, zapotrzebowanie wody przez przemysł i zrzuty ścieków przemysłowych, działania zbiorników retencyjnych.  Proponowane są adekwatne narzędzia modelowania w zależności od stopnia przekształcenia środowiska oraz analizowanego problemu związanego z gospodarowaniem wodą w zlewni. Proponowane badania dotyczą wybranych obszarów dolinnych i zlewni elementarnych, i dotyczyć następujących elementów, integralnych części narzędzi modelowania hydrologicznego w zróżnicowanym środowisku zlewni rzeki nizinnej: 1) Doskonalenie metod analitycznych oceny dynamiki stanów wody i przepływów w rzece i przyległych terenach mokradłowych, w profilach pomiarowych istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska na przykładzie doliny Dolnej Biebrzy. 2) Analiza wpływu na reżim rzeczny działalności rolniczej i wdrożonych programów małej retencji i w zlewniach i w dolinach rzecznych w celu oceny ilościowej i jakościowej stopnia przekształceń wywołanych działalnością człowieka w porównaniu ze stanem naturalnym. 3) Doskonalenie metod analitycznych oceny wpływu obszarów zurbanizowanych i procesu urbanizacji na kształtowanie się reżimu rzecznego w zlewni miejskiej

Prognoza i redukcja zanieczyszczeń obszarowych, emisji stałej i przepływów ekstremalnych z terenów wiejskich.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Kazimierz Banasik

Źródło finansowania: Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy EOG, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Okres realizacji:  25.08.2008-30.04.2011

Celem projektu badawczego jest w szczególności: Analiza procesów hydrologicznych w rolniczej zlewni rzecznej obejmujących opad-odpływ-transport rumowiska i biogenów, prowadząca do matematycznego ich opisu (tj. opracowania modelu matematycznego), wykorzystanie opracowanej procedury (modelu matematycznego) do celów prognostycznych dla warunków zmieniającego się środowiska (w wyniku zmian użytkowania zlewni, jak również zmian klimatycznych), opracowanie metod redukcji stężeń biogenów odpływających z obszarów rolniczych, redukcji wezbrań powodziowych i ilości rumowiska unoszonego oraz określenia wpływu tych parametrów na zachowanie dobrego statusu na obszarach będących i/lub przeznaczonych do sieci Natura 2000. Dla potrzeb zbierania danych do tworzonych i weryfikowanych procedur oraz modeli matematycznych opisujących analizowane procesy, a także dla celów praktycznych i demonstracyjnych w projekcie przewidziano prowadzenie badań terenowych na obszarze zlewnie rzeki Zagożdżonki, w którym wnioskodawca (Katedra Inżynierii Wodnej i Rekultywacji Środowiska) prowadzi badania hydrologiczne nieprzerwanie od ponad 40 lat oraz zlewni rzeki Zwoleńki. Wymienione rzeki są lewymi dopływani Wisły mającymi swe źródła na Równinie Radomskiej. Zagożdżonka na znacznej długości przepływa przez tereny Kozienickiego Parku Krajobrazowego, natomiast dolina Zwoleńki (nie posiadająca żadnych rejestracji hydrologicznych) w swym dolnym biegu jest obszarem zaliczanym do Natura 2000.

Strona internetowa projektu: http://pol_nor.sggw.pl/

Opracowanie metod odtwarzania pierotnych warunków wodnych Kampinoskiego Parku Narodowego w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu bioróżnorodności.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Stefan Ignar

Źródło finansowania: Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy EOG, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Okres realizacji: 01.07.2008-31.03.2011

Celem projektu jest rozpoznanie możliwości i ograniczeń w odtworzeniu warunków bagiennych Kampinoskiego Parku Narodowego. Realizacja tego celu przyczyni się jednocześnie do osiągnięcia celu ogólnego, którym jest zwiększenie bioróżnorodności poprzez odtworzenie warunków bagiennych. Proponowana metodyka projektu pozwoliłaby na zdefiniowanie stanu docelowego środowiska, uwzględnienie istniejących ograniczeń: wodnych, glebowych oraz społeczno-ekonomicznych oraz na opracowanie, jako produktu finalnego, założeń przyrodniczo-technicznych dla planowanych działań renaturyzacyjnych. Projekt opiera się na partnerstwie pomiędzy podmiotami z Polski — Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (koordynator projektu), Kampinoski Park Narodowy, Instytut Melioracji i Użytków Zielonych, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Regionalne Centrum Ekologiczne (REC) oraz Oslo University z Norwegii.

Strona internetowa projektu: http://kampinos.sggw.pl/

Badania transportu rumowiska i biogenów w skali zlewni.

Kierownik projektu: dr inż. Leszek Hejduk

Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Okres realizacji: 05.12.2007-04.12.2010

Projekt jest związany z europejskim Programem Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych – COST (European Cooperation in the Field Of Scienctific and Technical Research) w ramach Akcji 869 zatytułowanej Mitigation Option for Nutrient Reduction in Surface Water and Groundwaters. W ramach projektu zaplanowano badania których celem jest analiza procesów transportu zanieczyszczeń obszarowych z obszaru rolniczego do rzeki w ujęciu zlewniowym.  W ramach projektu przewiduję się przeprowadzenie w badań terenowych obejmujących wykonanie pomiarów jakości wody w rzece pod względem koncentracji wybranych form biogenów w szczególności badań umożliwających lepsze rozpoznanie zależności pomiędzy transportem rumowiska a transportem biogenów,  wykonanie pomiarów zawartości biogenów w wierzchniej warstwie gleb w wybranych reprezentatywnych cześciach zlewni, analizę zmienności koncetracji i ładunków wybranych form biogenów w odpływie rzecznym w okresach suchych i mokrych oraz  pomiary wybranych (niezbędnych do pognozy) parametrów hydro-meteorologicznych. Zebrane dane pomiarowe (oraz posiadane dane historyczne) pozwolą na zastosowanie jednego z modeli (np. AGNPS, SWAT) do prognozy wpływu położenia krytycznych źródeł biogenów (hot spots) na obszarze zlewni. Badania prowadzone będą w zlewni rzeki Zagożdżonki położonej na Równinie Radomskiej, na skraju Puszczy Kozienickiej dla wybranych profili pomiarowych. Zlewnia ta jest charakterystyczna dla obszaru środkowej Polski jednocześnie istnieją dane pomiarowe (wymagające jednak uzupełnienia) dzięki którym możliwe będzie zastosowanie modeli.

Strona internetowa projektu: http://www.cost869.alterra.nl/

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniu wód – współpraca w zlewni transgranicznej rzeki Bug.

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Józef Mosiej

Źródło finansowania: Swedish Institute (SI)

Okres realizacji: 01.07.2007 – 30.06.2010

Projekt „Abatement measures to counteract water pollution – co-operation in the transboundary Bug river basin” realizowany w tamach programu Visby jest finansowany przez Instytut Szwedzki. W realizacji projektu koordynowanego przez prof. Gunno Renmana z KTH (Politechnika w Sztokholmie) biorą udział partnerzy z Polski (SGGW), Białorusi i Ukrainy. Zasadniczym celem projektu jest nawiązanie współpracy i stworzenie platformy dla zwiększenia aktywności badawczych i wymiany doświadczeń z zakresu zintegrowanej gospodarki wodnej dla poprawy jakości rzeki Bug.

Ochrona bioróżnorodności Czerwonego Bagna reliktu wielkich torfowisk wysokich Europy.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Okruszko, prof. nadzw.

Źródło finansowania: Norweski Mechanizm Finansowy, Mechanizm Finansowy EOG, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Okres realizacji: 01.01.2007-31.12.2010

Celem Projektu jest rozpoznanie związków ekologicznych Czerwonego Bagna, bezpośrednio wpływających na bioróżnorodność torfowisk wysokich i przejściowych. Czerwone Bagno, obszar ochrony ścisłej znajdujący się na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, to jedno z największych zachowanych torfowisk przejściowych Europy Środkowej. Występuje tu 20 zespołów roślinnych, cały zespół ssaków kopytnych, m.in. łoś, jeleń, populacja wilka oraz ginące w Europie Środkowej i Zachodniej gatunki ptaków drapieżnych czyli orzeł przedni, orlik grubodzioby, gadożer. Obszar czerwonego bagna stanowi najstarszy w Polsce rezerwat poświęcony ochronie torfowisk. Mimo ogromnej wartości przyrodniczej, bogactwa gatunków roślin i zwierząt, obszar Czerwonego Bagna nie został dotychczas metodycznie naukowo udokumentowany i skartowany. Przedmiotem projektu jest z jednej strony zebranie informacji o tym unikalnym terenie i uzupełnienie systemu informacji przestrzennej BPN, z drugiej zaś rozpoznanie związków ekologicznych decydujących o bioróżnorodności torfowisk wysokich i przejściowych. Określenie związków pomiędzy warunkami wodnymi, glebowymi i zespołami roślinnymi oraz związku pomiędzy roślinożercami kopytnymi a dużymi drapieżcami będzie stanowić podstawę dla wszelkiego typu działań ochronnych. Rezultaty projektu w postaci raportów, publikacji naukowych, warstw informacyjnych GIS oraz propozycji ewentualnych działań pozwolą na efektywną ochronę unikalnych zasobów przyrodniczych BPN oraz umożliwią bardziej skuteczną renaturyzację zdegradowanych torfowisk wysokich i przejściowych klimatu umiarkowanego. W rezultacie projektu powstanie także film przyrodniczy o Czerwonym Bagnie.

Strona internetowa projektu: http://redbog.sggw.pl/

Scenariusze rozwoju gospodarki wodnej dla Europy i krajów sąsiadujących.

Kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Okruszko, prof. nadzw.

Źródło finansowania: 6 PR UE

Okres realizacji:  01.11.2006-31.10.2010

SCENES jest 4 letnim projektem mającym na celu rozwinięcie i analizę obszernego zestawu scenariuszy przyszłego rozwoju sytuacji wód słodkowodnych Europy do 2025 roku, rozumianej jako tzw. „Większa” Europa a więc obszar sięgający po góry Kaukazu i Uralu a także obejmujący śródziemnomorskie kraje Afryki i Bliskiego Wschodu. Scenariusze będą stanowiły punkt odniesienia dla długoterminowych planów strategicznych rozwoju europejskich zasobów wodnych, zwrócą uwagę planistów i innych uczestników procesu planowania o mogących pojawić się problemach oraz pozwolą osobom zarządzającym gospodarką wodną w dorzeczach przetestować regionalne i lokalne plany gospodarowania wodą pod względem niepewności i niespodzianek, które są nieodłączną częścią procesu długoterminowego planowania strategicznego. Scenariusze opracowane podczas realizacji projektu SCENES będą istotnym elementem tworzenia regionalnych strategii gospodarowania wodą poprzez identyfikację wymagań uczestników procesu planowania i decydentów oraz poprzez uwzględnienie wszystkich uczestników w procesie budowy scenariuszy. Rzeczywista współpraca będzie kluczowym elementem metodyki badawczej i rozpowszechniania rezultatów – aktywny proces interakcji pomiędzy nauką, polityką i uczestnikami procesu gospodarowania wodami w dorzeczu reprezentującymi różne sektory wykorzystania wody będzie zagwarantowany przez cały okres trwania projektu.

Strony internetowe projektu: http://levis.sggw.pl/scenes/ www.environment.fi/syke/scenes

AKCJE COST ZREALIZOWANE

Tytuł akcji

Uczestnik

Termin

COST Action ES0901: European procedures for flood frequency estimation (FloodFreq)

Prof. dr hab. Kazimierz Banasik

29.10.2009-28.10.2013

COST Action ES0903: Spectral sampling tools for vegetation Biophysical Parameters and Flux measurements in Europe

Dr Jarosław Chormański

01.2010-22.11.2013


Copyright © 2009 – . Wordpress Theme developed by Web Hosting Fan.


Zaloguj się
Administrator strony